ટર્કીશ નંબરો

ટર્કીશ નંબરો

તુર્કી માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

ટર્કીશ નંબરો
0
Sıfır
શૂન્ય
1
Bir
એક
2
Iki
બે
3
Üç
ત્રણ
4
Dört
ચાર
5
Beş
પાંચ
6
Altı
7
Yedi
સાત
8
Sekiz
આઠ
9
Dokuz
નવ
10
On
દસ
11
On bir
અગિયાર
12
On iki
બાર
13
On üç
તેર
14
On dört
ચૌદ
15
On beş
પંદર
16
On altı
સોળ
17
On yedi
સત્તર
18
On sekiz
અઢાર
19
On dokuz
ઓગણિસ
20
Yirmi
વીસ
21
Yirmi bir
એકવીસ
22
Yirmi iki
બાવીસ
23
Yirmi üç
તેવીસ
24
Yirmi dört
ચોવીસ
25
Yirmi beş
પચ્ચીસ
26
Yirmi altı
છવીસ
27
Yirmi yedi
સત્તાવીસ
28
Yirmi sekiz
અઠ્ઠાવીસ
29
Yirmi dokuz
ઓગણત્રીસ
30
Otuz
ત્રીસ
31
Otuz bir
એકત્રીસ
32
Otuz iki
બત્રીસ
33
Otuz üç
તેત્રીસ
34
Otuz dört
ચોત્રીસ
35
Otuz beş
પાંત્રીસ
36
Otuz altı
છત્રીસ
37
Otuz yedi
સડત્રીસ
38
Otuz sekiz
અડત્રીસ
39
Otuz dokuz
ઓગણચાલીસ
40
Kırk
ચાલીસ
41
Kırk bir
એકતાલીસ
42
Kırk iki
બેતાલીસ
43
Kırk üç
ત્રેતાલીસ
44
Kırk dört
ચુંમાલીસ
45
Kırk beş
પિસ્તાલીસ
46
Kırk altı
છેતાલીસ
47
Kırk yedi
સુડતાલીસ
48
Kırk sekiz
અડતાલીસ
49
Kırk dokuz
ઓગણપચાસ
50
Elli
પચાસ
51
Elli bir
એકાવન
52
Elli iki
બાવન
53
Elli üç
ત્રેપન
54
Elli dört
ચોપન
55
Elli beş
પંચાવન
56
Elli altı
છપ્પન
57
Elli yedi
સત્તાવન
58
Elli sekiz
અઠ્ઠાવન
59
Elli dokuz
ઓગણસાઠ
60
Altmış
સાઈઠ
61
Altmış bir
એકસઠ
62
Altmış iki
બાસઠ
63
Altmış üç
ત્રેસઠ
64
Altmış dört
ચોસઠ
65
Altmış beş
પાંસઠ
66
Altmış altı
છાસઠ
67
Altmış yedi
સડસઠ
68
Altmış sekiz
અડસઠ
69
Altmış dokuz
અગણોસિત્તેર
70
Yetmiş
સિત્તેર
71
Yetmiş bir
એકોતેર
72
Yetmiş iki
બોતેર
73
Yetmiş üç
તોતેર
74
Yetmiş dört
ચુમોતેર
75
Yetmiş beş
પંચોતેર
76
Yetmiş altı
છોતેર
77
Yetmiş yedi
સિત્યોતેર
78
Yetmiş sekiz
ઇઠ્યોતેર
79
Yetmiş dokuz
ઓગણાએંસી
80
Seksen
એંસી
81
Seksen bir
એક્યાસી
82
Seksen iki
બ્યાસી
83
Seksen üç
ત્યાસી
84
Seksen dört
ચોર્યાસી
85
Seksen beş
પંચાસી
86
Seksen altı
છ્યાસી
87
Seksen yedi
સિત્યાસી
88
Seksen sekiz
ઈઠ્યાસી
89
Seksen dokuz
નેવ્યાસી
90
Doksan
નેવું
91
Doksan bir
એકાણું
92
Doksan iki
બાણું
93
Doksan üç
ત્રાણું
94
Doksan dört
ચોરાણું
95
Doksan beş
પંચાણું
96
Doksan altı
છન્નું
97
Doksan yedi
સત્તાણું
98
Doksan sekiz
અઠ્ઠાણું
99
Doksan dokuz
નવ્વાણું
100
Yüz
સો

ટર્કીશ નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે તુર્કી નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં તુર્કી નંબરો શીખી શકશો!

ટર્કીશ નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક તુર્કી ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે ટર્કીશ નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.