જાપાની નંબરો

જાપાની નંબરો

જાપાની માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

જાપાની નંબરો

જાપાની નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે જાપાની નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં જાપાની નંબરો શીખી શકશો!

જાપાની નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક જાપાની ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે જાપાની નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
(ゼロ/零)
શૂન્ય
1
એક
2
બે
3
ત્રણ
4
ચાર
5
પાંચ
6
7
સાત
8
આઠ
9
નવ
10
દસ
11
十一
અગિયાર
12
十二
બાર
13
十三
તેર
14
十四
ચૌદ
15
十五
પંદર
16
十六
સોળ
17
十七
સત્તર
18
十八
અઢાર
19
十九
ઓગણિસ
20
二十
વીસ
21
二十一
એકવીસ
22
二十二
બાવીસ
23
二十三
તેવીસ
24
二十四
ચોવીસ
25
二十五
પચ્ચીસ
26
二十六
છવીસ
27
二十七
સત્તાવીસ
28
二十八
અઠ્ઠાવીસ
29
二十九
ઓગણત્રીસ
30
三十
ત્રીસ
31
三十一
એકત્રીસ
32
三十二
બત્રીસ
33
三十三
તેત્રીસ
34
三十四
ચોત્રીસ
35
三十五
પાંત્રીસ
36
三十六
છત્રીસ
37
三十七
સડત્રીસ
38
三十八
અડત્રીસ
39
三十九
ઓગણચાલીસ
40
四十
ચાલીસ
41
四十一
એકતાલીસ
42
四十二
બેતાલીસ
43
四十三
ત્રેતાલીસ
44
四十四
ચુંમાલીસ
45
四十五
પિસ્તાલીસ
46
四十六
છેતાલીસ
47
四十七
સુડતાલીસ
48
四十八
અડતાલીસ
49
四十九
ઓગણપચાસ
50
五十
પચાસ
51
五十一
એકાવન
52
五十二
બાવન
53
五十三
ત્રેપન
54
五十四
ચોપન
55
五十五
પંચાવન
56
五十六
છપ્પન
57
五十七
સત્તાવન
58
五十八
અઠ્ઠાવન
59
五十九
ઓગણસાઠ
60
六十
સાઈઠ
61
六十一
એકસઠ
62
六十二
બાસઠ
63
六十三
ત્રેસઠ
64
六十四
ચોસઠ
65
六十五
પાંસઠ
66
六十六
છાસઠ
67
六十七
સડસઠ
68
六十八
અડસઠ
69
六十九
અગણોસિત્તેર
70
七十
સિત્તેર
71
七十一
એકોતેર
72
七十二
બોતેર
73
七十三
તોતેર
74
七十四
ચુમોતેર
75
七十五
પંચોતેર
76
七十六
છોતેર
77
七十七
સિત્યોતેર
78
七十八
ઇઠ્યોતેર
79
七十九
ઓગણાએંસી
80
八十
એંસી
81
八十一
એક્યાસી
82
八十二
બ્યાસી
83
八十三
ત્યાસી
84
八十四
ચોર્યાસી
85
八十五
પંચાસી
86
八十六
છ્યાસી
87
八十七
સિત્યાસી
88
八十八
ઈઠ્યાસી
89
八十九
નેવ્યાસી
90
九十
નેવું
91
九十一
એકાણું
92
九十二
બાણું
93
九十三
ત્રાણું
94
九十四
ચોરાણું
95
九十五
પંચાણું
96
九十六
છન્નું
97
九十七
સત્તાણું
98
九十八
અઠ્ઠાણું
99
九十九
નવ્વાણું
100
સો