જર્મનમાં નંબરો

જર્મનમાં નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in જર્મન

જર્મનમાં નંબરો

જર્મનમાં નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn જર્મન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn જર્મન numbers in a very short time!

જર્મનમાં નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for જર્મન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below જર્મનમાં નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
Null
શૂન્ય
1
Eins
એક
2
Zwei
બે
3
Drei
ત્રણ
4
Vier
ચાર
5
Fünf
પાંચ
6
Sechs
7
Sieben
સાત
8
Acht
આઠ
9
Neun
નવ
10
Zehn
દસ
11
Elf
અગિયાર
12
Zwölf
બાર
13
Dreizehn
તેર
14
Vierzehn
ચૌદ
15
Fünfzehn
પંદર
16
Sechzehn
સોળ
17
Siebzehn
સત્તર
18
Achtzehn
અઢાર
19
Neunzehn
ઓગણિસ
20
Zwanzig
વીસ
21
Einundzwanzig
એકવીસ
22
Zweiundzwanzig
બાવીસ
23
Dreiundzwanzig
તેવીસ
24
Vierundzwanzig
ચોવીસ
25
Fϋnfundzwanzig
પચ્ચીસ
26
Sechsundzwanzig
છવીસ
27
Siebenundzwanzig
સત્તાવીસ
28
Achtundzwanzig
અઠ્ઠાવીસ
29
Neunundzwanzig
ઓગણત્રીસ
30
Dreißig
ત્રીસ
31
Einunddreißig
એકત્રીસ
32
Zweiunddreißig
બત્રીસ
33
Dreiunddreißig
તેત્રીસ
34
Vierunddreißig
ચોત્રીસ
35
Fϋnfunddreißig
પાંત્રીસ
36
Sechsunddreißig
છત્રીસ
37
Siebenunddreißig
સડત્રીસ
38
Achtunddreißig
અડત્રીસ
39
Neununddreißig
ઓગણચાલીસ
40
Vierzig
ચાલીસ
41
Einundvierzig
એકતાલીસ
42
Zweiundvierzig
બેતાલીસ
43
Dreiundvierzig
ત્રેતાલીસ
44
Vierundvierzig
ચુંમાલીસ
45
Fϋnfundvierzig
પિસ્તાલીસ
46
Sechsundvierzig
છેતાલીસ
47
Siebenundvierzig
સુડતાલીસ
48
Achtundvierzig
અડતાલીસ
49
Neunundvierzig
ઓગણપચાસ
50
Fϋnfzig
પચાસ
51
Einundfϋnfzig
એકાવન
52
Zweiundfϋnfzig
બાવન
53
Dreiundfϋnfzig
ત્રેપન
54
Vierundfϋnfzig
ચોપન
55
Fϋnfundfϋnfzig
પંચાવન
56
Sechsundfϋnfzig
છપ્પન
57
Siebenundfϋnfzig
સત્તાવન
58
Achtundfϋnfzig
અઠ્ઠાવન
59
Neunundfünfzig
ઓગણસાઠ
60
Sechzig
સાઈઠ
61
Einundsechzig
એકસઠ
62
Zweiundsechzig
બાસઠ
63
Dreiundsechzig
ત્રેસઠ
64
Vierundsechzig
ચોસઠ
65
Fϋnfundsechzig
પાંસઠ
66
Sechsundsechzig
છાસઠ
67
Siebenundsechzig
સડસઠ
68
Achtundsechzig
અડસઠ
69
Neunundsechzig
અગણોસિત્તેર
70
Siebzig
સિત્તેર
71
Einundsiebzig
એકોતેર
72
Zweiundsiebzig
બોતેર
73
Dreiundsiebzig
તોતેર
74
Vierundsiebzig
ચુમોતેર
75
Fϋnfundsiebzig
પંચોતેર
76
Sechsundsiebzig
છોતેર
77
Siebenundsiebzig
સિત્યોતેર
78
Achtundsiebzig
ઇઠ્યોતેર
79
Neunundsiebzig
ઓગણાએંસી
80
Achtzig
એંસી
81
Einundachtzig
એક્યાસી
82
Zweiundachtzig
બ્યાસી
83
Dreiundachtzig
ત્યાસી
84
Vierundachtzig
ચોર્યાસી
85
Fϋnfundachtzig
પંચાસી
86
Sechsundachtzig
છ્યાસી
87
Siebenundachtzig
સિત્યાસી
88
Achtundachtzig
ઈઠ્યાસી
89
Neunundachtzig
નેવ્યાસી
90
Neunzig
નેવું
91
Einundneunzig
એકાણું
92
Zweiundneunzig
બાણું
93
Dreiundneunzig
ત્રાણું
94
Vierundneunzig
ચોરાણું
95
Fϋnfundneunzig
પંચાણું
96
Sechsundneunzig
છન્નું
97
Siebenundneunzig
સત્તાણું
98
Achtundneunzig
અઠ્ઠાણું
99
Neunundneunzig
નવ્વાણું
100
Hundert
સો