લિથુનિયન નંબરો

લિથુનિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in લિથુઆનિયન

લિથુનિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn લિથુઆનિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn લિથુઆનિયન numbers in a very short time!

લિથુનિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for લિથુઆનિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below લિથુનિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
nulis
શૂન્ય
1
vienas
એક
2
du
બે
3
trys
ત્રણ
4
keturi
ચાર
5
penki
પાંચ
6
šeši
7
septyni
સાત
8
aštuoni
આઠ
9
devyni
નવ
10
dešimt
દસ
11
vienuolika
અગિયાર
12
dvylika
બાર
13
trylika
તેર
14
keturiolika
ચૌદ
15
penkiolika
પંદર
16
šešiolika
સોળ
17
septyniolika
સત્તર
18
aštuoniolika
અઢાર
19
devyniolika
ઓગણિસ
20
dvidešimt
વીસ
21
dvidešimt vienas
એકવીસ
22
dvidešimt du
બાવીસ
23
dvidešimt trys
તેવીસ
24
dvidešimt keturi
ચોવીસ
25
dvidešimt penki
પચ્ચીસ
26
dvidešimt šeši
છવીસ
27
dvidešimt septyni
સત્તાવીસ
28
dvidešimt aštuoni
અઠ્ઠાવીસ
29
dvidešimt devyni
ઓગણત્રીસ
30
trisdešimt
ત્રીસ
31
trisdešimt vienas
એકત્રીસ
32
trisdešimt du
બત્રીસ
33
trisdešimt trys
તેત્રીસ
34
trisdešimt keturi
ચોત્રીસ
35
trisdešimt penki
પાંત્રીસ
36
trisdešimt šeši
છત્રીસ
37
trisdešimt septyni
સડત્રીસ
38
trisdešimt aštuoni
અડત્રીસ
39
trisdešimt devyni
ઓગણચાલીસ
40
keturiasdešimt
ચાલીસ
41
keturiasdešimt vienas
એકતાલીસ
42
keturiasdešimt du
બેતાલીસ
43
keturiasdešimt trys
ત્રેતાલીસ
44
keturiasdešimt keturi
ચુંમાલીસ
45
keturiasdešimt penki
પિસ્તાલીસ
46
keturiasdešimt šeši
છેતાલીસ
47
keturiasdešimt septyni
સુડતાલીસ
48
keturiasdešimt aštuoni
અડતાલીસ
49
keturiasdešimt devyni
ઓગણપચાસ
50
penkiasdešimt
પચાસ
51
penkiasdešimt vienas
એકાવન
52
penkiasdešimt du
બાવન
53
penkiasdešimt trys
ત્રેપન
54
penkiasdešimt keturi
ચોપન
55
penkiasdešimt penki
પંચાવન
56
penkiasdešimt šeši
છપ્પન
57
penkiasdešimt septyni
સત્તાવન
58
penkiasdešimt aštuoni
અઠ્ઠાવન
59
penkiasdešimt devyni
ઓગણસાઠ
60
šešiasdešimt
સાઈઠ
61
šešiasdešimt vienas
એકસઠ
62
šešiasdešimt du
બાસઠ
63
šešiasdešimt trys
ત્રેસઠ
64
šešiasdešimt keturi
ચોસઠ
65
šešiasdešimt penki
પાંસઠ
66
šešiasdešimt šeši
છાસઠ
67
šešiasdešimt septyni
સડસઠ
68
šešiasdešimt aštuoni
અડસઠ
69
šešiasdešimt devyni
અગણોસિત્તેર
70
septyniasdešimt
સિત્તેર
71
septyniasdešimt vienas
એકોતેર
72
septyniasdešimt du
બોતેર
73
septyniasdešimt trys
તોતેર
74
septyniasdešimt keturi
ચુમોતેર
75
septyniasdešimt penki
પંચોતેર
76
septyniasdešimt šeši
છોતેર
77
septyniasdešimt septyni
સિત્યોતેર
78
septyniasdešimt aštuoni
ઇઠ્યોતેર
79
septyniasdešimt devyni
ઓગણાએંસી
80
aštuoniasdešimt
એંસી
81
aštuoniasdešimt vienas
એક્યાસી
82
aštuoniasdešimt du
બ્યાસી
83
aštuoniasdešimt trys
ત્યાસી
84
aštuoniasdešimt keturi
ચોર્યાસી
85
aštuoniasdešimt penki
પંચાસી
86
aštuoniasdešimt šeši
છ્યાસી
87
aštuoniasdešimt septyni
સિત્યાસી
88
aštuoniasdešimt aštuoni
ઈઠ્યાસી
89
aštuoniasdešimt devyni
નેવ્યાસી
90
devyniasdešimt
નેવું
91
devyniasdešimt vienas
એકાણું
92
devyniasdešimt du
બાણું
93
devyniasdešimt trys
ત્રાણું
94
devyniasdešimt keturi
ચોરાણું
95
devyniasdešimt penki
પંચાણું
96
devyniasdešimt šeši
છન્નું
97
devyniasdešimt septyni
સત્તાણું
98
devyniasdešimt aštuoni
અઠ્ઠાણું
99
devyniasdešimt devyni
નવ્વાણું
100
šimtas
સો