હિન્દી નંબરો

હિન્દી નંબરો

હિન્દી માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

હિન્દી નંબરો

હિન્દી નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે હિન્દી નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં હિન્દી નંબરો શીખી શકશો!

હિન્દી નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક હિન્દી ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે હિન્દી નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
शून्य
શૂન્ય
1
एक
એક
2
दो
બે
3
तीन
ત્રણ
4
चार
ચાર
5
पाँच
પાંચ
6
छः
7
सात
સાત
8
आठ
આઠ
9
नौ
નવ
10
दस
દસ
11
ग्यारह
અગિયાર
12
बारह
બાર
13
तेरह
તેર
14
चौदह
ચૌદ
15
पंद्रह
પંદર
16
सोलह
સોળ
17
सत्रह
સત્તર
18
अट्ठारह
અઢાર
19
उन्नीस
ઓગણિસ
20
बीस
વીસ
21
इक्कीस
એકવીસ
22
बाईस
બાવીસ
23
तेईस
તેવીસ
24
चौबीस
ચોવીસ
25
पच्चीस
પચ્ચીસ
26
छब्बीस
છવીસ
27
सत्ताईस
સત્તાવીસ
28
अट्ठाईस
અઠ્ઠાવીસ
29
उनतीस
ઓગણત્રીસ
30
तीस
ત્રીસ
31
इकतीस
એકત્રીસ
32
बत्तीस
બત્રીસ
33
तैंतीस
તેત્રીસ
34
चौतीस
ચોત્રીસ
35
पैंतीस
પાંત્રીસ
36
छ्त्तीस
છત્રીસ
37
सैंतीस
સડત્રીસ
38
अड़तीस
અડત્રીસ
39
उनतालीस
ઓગણચાલીસ
40
चालीस
ચાલીસ
41
इकतालीस
એકતાલીસ
42
बयालीस
બેતાલીસ
43
तैंतालीस
ત્રેતાલીસ
44
चवालीस
ચુંમાલીસ
45
पैंतालीस
પિસ્તાલીસ
46
छियालीस
છેતાલીસ
47
सैंतालीस
સુડતાલીસ
48
अ़ड़तालीस
અડતાલીસ
49
उनचास
ઓગણપચાસ
50
पचास
પચાસ
51
इक्यावन
એકાવન
52
बावन
બાવન
53
तिरपन
ત્રેપન
54
चौवन
ચોપન
55
पचपन
પંચાવન
56
छप्पन
છપ્પન
57
सत्तावन
સત્તાવન
58
अठ्ठावन
અઠ્ઠાવન
59
उनसठ
ઓગણસાઠ
60
साठ
સાઈઠ
61
इकसठ
એકસઠ
62
बासठ
બાસઠ
63
तिरसठ
ત્રેસઠ
64
चौसठ
ચોસઠ
65
पैंसठ
પાંસઠ
66
छियासठ
છાસઠ
67
सड़सठ
સડસઠ
68
अड़सठ
અડસઠ
69
उनहत्तर
અગણોસિત્તેર
70
सत्तर
સિત્તેર
71
इकहत्तर
એકોતેર
72
बहत्तर
બોતેર
73
तिहत्तर
તોતેર
74
चौहत्तर
ચુમોતેર
75
पचहत्तर
પંચોતેર
76
छिहत्तर
છોતેર
77
सतहत्तर
સિત્યોતેર
78
अठहत्तर
ઇઠ્યોતેર
79
उन्यासी
ઓગણાએંસી
80
अस्सी
એંસી
81
इक्यासी
એક્યાસી
82
बयासी
બ્યાસી
83
तिरासी
ત્યાસી
84
चौरासी
ચોર્યાસી
85
पचासी
પંચાસી
86
छियासी
છ્યાસી
87
सत्तासी
સિત્યાસી
88
अठ्ठासी
ઈઠ્યાસી
89
नवासी
નેવ્યાસી
90
नब्बे
નેવું
91
इक्यानवे
એકાણું
92
बानवे
બાણું
93
तिरानवे
ત્રાણું
94
चौरानवे
ચોરાણું
95
पचानवे
પંચાણું
96
छियानवे
છન્નું
97
सत्तानवे
સત્તાણું
98
अट्ठानवे
અઠ્ઠાણું
99
निन्यानवे
નવ્વાણું
100
एक सौ
સો