સ્પૅનિશમાં નંબરો

સ્પૅનિશમાં નંબરો

સ્પૅનીશ માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

સ્પૅનિશમાં નંબરો

સ્પૅનિશમાં નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે સ્પૅનીશ નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં સ્પૅનીશ નંબરો શીખી શકશો!

સ્પૅનિશમાં નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક સ્પૅનીશ ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે સ્પૅનિશમાં નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
Cero
શૂન્ય
1
uno
એક
2
dos
બે
3
tres
ત્રણ
4
cuatro
ચાર
5
cinco
પાંચ
6
seis
7
siete
સાત
8
ocho
આઠ
9
nueve
નવ
10
diez
દસ
11
once
અગિયાર
12
doce
બાર
13
trece
તેર
14
catorce
ચૌદ
15
quince
પંદર
16
dieciséis
સોળ
17
diecisiete
સત્તર
18
dieciocho
અઢાર
19
diecinueve
ઓગણિસ
20
veinte
વીસ
21
veintiuno
એકવીસ
22
veintidós
બાવીસ
23
veintitrés
તેવીસ
24
veinticuatro
ચોવીસ
25
veinticinco
પચ્ચીસ
26
veintiséis
છવીસ
27
veintisiete
સત્તાવીસ
28
veintiocho
અઠ્ઠાવીસ
29
veintinueve
ઓગણત્રીસ
30
treinta
ત્રીસ
31
treinta y uno
એકત્રીસ
32
treinta y dos
બત્રીસ
33
treinta y tres
તેત્રીસ
34
treinta y cuatro
ચોત્રીસ
35
treinta y cinco
પાંત્રીસ
36
treinta y seis
છત્રીસ
37
treinta y siete
સડત્રીસ
38
treinta y ocho
અડત્રીસ
39
treinta y nueve
ઓગણચાલીસ
40
cuarenta
ચાલીસ
41
cuarenta y uno
એકતાલીસ
42
cuarenta y dos
બેતાલીસ
43
cuarenta y tres
ત્રેતાલીસ
44
cuarenta y cuatro
ચુંમાલીસ
45
cuarenta y cinco
પિસ્તાલીસ
46
cuarenta y seis
છેતાલીસ
47
cuarenta y siete
સુડતાલીસ
48
cuarenta y ocho
અડતાલીસ
49
cuarenta y nueve
ઓગણપચાસ
50
cincuenta
પચાસ
51
cincuenta y uno
એકાવન
52
cincuenta y dos
બાવન
53
cincuenta y tres
ત્રેપન
54
cincuenta y cuatro
ચોપન
55
cincuenta y cinco
પંચાવન
56
cincuenta y seis
છપ્પન
57
cincuenta y siete
સત્તાવન
58
cincuenta y ocho
અઠ્ઠાવન
59
cincuenta y nueve
ઓગણસાઠ
60
sesenta
સાઈઠ
61
sesenta y uno
એકસઠ
62
sesenta y dos
બાસઠ
63
sesenta y tres
ત્રેસઠ
64
sesenta y cuatro
ચોસઠ
65
sesenta y cinco
પાંસઠ
66
sesenta y seis
છાસઠ
67
sesenta y siete
સડસઠ
68
sesenta y ocho
અડસઠ
69
sesenta y nueve
અગણોસિત્તેર
70
setenta
સિત્તેર
71
setenta y uno
એકોતેર
72
setenta y dos
બોતેર
73
setenta y tres
તોતેર
74
setenta y cuatro
ચુમોતેર
75
setenta y cinco
પંચોતેર
76
setenta y seis
છોતેર
77
setenta y siete
સિત્યોતેર
78
setenta y ocho
ઇઠ્યોતેર
79
setenta y nueve
ઓગણાએંસી
80
ochenta
એંસી
81
ochenta y uno
એક્યાસી
82
ochenta y dos
બ્યાસી
83
ochenta y tres
ત્યાસી
84
ochenta y cuatro
ચોર્યાસી
85
ochenta y cinco
પંચાસી
86
ochenta y seis
છ્યાસી
87
ochenta y siete
સિત્યાસી
88
ochenta y ocho
ઈઠ્યાસી
89
ochenta y nueve
નેવ્યાસી
90
noventa
નેવું
91
noventa y uno
એકાણું
92
noventa y dos
બાણું
93
noventa y tres
ત્રાણું
94
noventa y cuatro
ચોરાણું
95
noventa y cinco
પંચાણું
96
noventa y seis
છન્નું
97
noventa y siete
સત્તાણું
98
noventa y ocho
અઠ્ઠાણું
99
noventa y nueve
નવ્વાણું
100
cien
સો