ગ્રીક નંબરો

ગ્રીક નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in ગ્રીક

ગ્રીક નંબરો

ગ્રીક નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn ગ્રીક numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn ગ્રીક numbers in a very short time!

ગ્રીક નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for ગ્રીક language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below ગ્રીક નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
μηδέν
શૂન્ય
1
ένα
એક
2
δύο
બે
3
τρία
ત્રણ
4
τέσσερα
ચાર
5
πέντε
પાંચ
6
έξι
7
εφτά
સાત
8
οχτώ
આઠ
9
εννέα
નવ
10
δέκα
દસ
11
ένδεκα
અગિયાર
12
δώδεκα
બાર
13
δεκατρία
તેર
14
δεκατέσσερα
ચૌદ
15
δεκαπέντε
પંદર
16
δεκαέξι
સોળ
17
δεκαεπτά
સત્તર
18
δεκαοκτώ
અઢાર
19
δεκαεννιά
ઓગણિસ
20
είκοσι
વીસ
21
Είκοσι ένα
એકવીસ
22
Είκοσι δύο
બાવીસ
23
Είκοσι τρία
તેવીસ
24
Είκοσι τέσσερα
ચોવીસ
25
Είκοσι πέντε
પચ્ચીસ
26
Είκοσι έξι
છવીસ
27
Είκοσι επτά
સત્તાવીસ
28
Είκοσι οκτώ
અઠ્ઠાવીસ
29
Είκοσι εννέα
ઓગણત્રીસ
30
τριάντα
ત્રીસ
31
Τριάντα ένα
એકત્રીસ
32
Τριάντα δύο
બત્રીસ
33
Τριάντα τρία
તેત્રીસ
34
Τριάντα τέσσερα
ચોત્રીસ
35
Τριάντα πέντε
પાંત્રીસ
36
Τριάντα έξι
છત્રીસ
37
Τριάντα επτά
સડત્રીસ
38
Τριάντα οκτώ
અડત્રીસ
39
Τριάντα εννέα
ઓગણચાલીસ
40
σαράντα
ચાલીસ
41
Σαράντα ένα
એકતાલીસ
42
Σαράντα δύο
બેતાલીસ
43
Σαράντα τρεις
ત્રેતાલીસ
44
Σαράντα τέσσερα
ચુંમાલીસ
45
Σαράντα πέντε
પિસ્તાલીસ
46
Σαράντα έξι
છેતાલીસ
47
Σαράντα επτά
સુડતાલીસ
48
Σαράντα οκτώ
અડતાલીસ
49
Σαράντα εννέα
ઓગણપચાસ
50
πενήντα
પચાસ
51
Πενήντα ένα
એકાવન
52
Πενήντα δύο
બાવન
53
Πενήντα τρία
ત્રેપન
54
Πενήντα τέσσερις
ચોપન
55
Πενήντα πέντε
પંચાવન
56
Πενήντα έξι
છપ્પન
57
Πενήντα επτά
સત્તાવન
58
Πενήντα οκτώ
અઠ્ઠાવન
59
Πενήντα εννέα
ઓગણસાઠ
60
εξήντα
સાઈઠ
61
Εξήντα ένα
એકસઠ
62
Εξήντα δύο
બાસઠ
63
Εξήντα τρεις
ત્રેસઠ
64
Εξήντα τέσσερις
ચોસઠ
65
Εξήντα πέντε
પાંસઠ
66
Εξήντα έξι
છાસઠ
67
Εξήντα επτά
સડસઠ
68
Εξήντα οκτώ
અડસઠ
69
Εξήντα εννέα
અગણોસિત્તેર
70
εβδομήντα
સિત્તેર
71
Εβδομήντα ένα
એકોતેર
72
Εβδομήντα δύο
બોતેર
73
Εβδομήντα τρία
તોતેર
74
Εβδομήντα τέσσερα
ચુમોતેર
75
Εβδομήντα πέντε
પંચોતેર
76
Εβδομήντα έξι
છોતેર
77
Εβδομήντα επτά
સિત્યોતેર
78
Εβδομήντα οκτώ
ઇઠ્યોતેર
79
Εβδομήντα εννέα
ઓગણાએંસી
80
ογδόντα
એંસી
81
Ογδόντα ένα
એક્યાસી
82
Ογδόντα δύο
બ્યાસી
83
Ογδόντα τρεις
ત્યાસી
84
Ογδόντα τέσσερις
ચોર્યાસી
85
ογδόντα πέντε
પંચાસી
86
Ογδόντα έξι
છ્યાસી
87
Ογδόντα επτά
સિત્યાસી
88
Ογδόντα οκτώ
ઈઠ્યાસી
89
Ογδόντα εννέα
નેવ્યાસી
90
ενενήντα
નેવું
91
Ενενήντα ένας
એકાણું
92
Ενενήντα δύο
બાણું
93
Ενενήντα τρία
ત્રાણું
94
Ενενήντα τέσσερα
ચોરાણું
95
Ενενήντα πέντε
પંચાણું
96
Ενενήντα έξι
છન્નું
97
Ενενήντα επτά
સત્તાણું
98
Ενενήντα οκτώ
અઠ્ઠાણું
99
Ενενήντα εννέα
નવ્વાણું
100
εκατό
સો