પર્સિયન નંબરો

પર્સિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in પર્શિયન

પર્સિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn પર્શિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn પર્શિયન numbers in a very short time!

પર્સિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for પર્શિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below પર્સિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
صفر
શૂન્ય
1
یک
એક
2
دو
બે
3
سه
ત્રણ
4
چهار
ચાર
5
پنج
પાંચ
6
شش
7
هفت
સાત
8
هشت
આઠ
9
نه
નવ
10
ده
દસ
11
یازده
અગિયાર
12
دوازده
બાર
13
سیزده
તેર
14
چهارده
ચૌદ
15
پانزده
પંદર
16
شانزده
સોળ
17
هفده
સત્તર
18
هجده
અઢાર
19
نوزده
ઓગણિસ
20
بیست
વીસ
21
بیست و یک
એકવીસ
22
بیست و دو
બાવીસ
23
بیست و سه
તેવીસ
24
بیست و چهار
ચોવીસ
25
بیست و پنج
પચ્ચીસ
26
بیست و شش
છવીસ
27
بیست و هفت
સત્તાવીસ
28
بیست و هشت
અઠ્ઠાવીસ
29
بیست و نه
ઓગણત્રીસ
30
سی
ત્રીસ
31
سی و یک
એકત્રીસ
32
سی و دو
બત્રીસ
33
سی و سه
તેત્રીસ
34
سی و چهار
ચોત્રીસ
35
سی و پنج
પાંત્રીસ
36
سی و شش
છત્રીસ
37
سی و هفت
સડત્રીસ
38
سی و هشت
અડત્રીસ
39
سی و نه
ઓગણચાલીસ
40
چهل
ચાલીસ
41
چهل و یک
એકતાલીસ
42
چهل و دو
બેતાલીસ
43
چهل و سه
ત્રેતાલીસ
44
چهل و چهار
ચુંમાલીસ
45
چهل و پنج
પિસ્તાલીસ
46
چهل و شش
છેતાલીસ
47
چهل و هفت
સુડતાલીસ
48
چهل و هشت
અડતાલીસ
49
چهل و نه
ઓગણપચાસ
50
پنجاه
પચાસ
51
پنجاه و یک
એકાવન
52
پنجاه و دو
બાવન
53
پنجاه و سه
ત્રેપન
54
پنجاه و چهار
ચોપન
55
پنجاه و پنج
પંચાવન
56
پنجاه و شش
છપ્પન
57
پنجاه و هفت
સત્તાવન
58
پنجاه و هشت
અઠ્ઠાવન
59
پنجاه و نه
ઓગણસાઠ
60
شصت
સાઈઠ
61
شصت و یک
એકસઠ
62
شصت و دو
બાસઠ
63
شصت و سه
ત્રેસઠ
64
شصت و چهار
ચોસઠ
65
شصت و پنج
પાંસઠ
66
شصت و شش
છાસઠ
67
شصت و هفت
સડસઠ
68
شصت و هشت
અડસઠ
69
شصت و نه
અગણોસિત્તેર
70
هفتاد
સિત્તેર
71
هفتاد و یک
એકોતેર
72
هفتادودو
બોતેર
73
هفتاد و سه
તોતેર
74
هفتاد و چهار
ચુમોતેર
75
هفتاد و پنج
પંચોતેર
76
هفتاد و شش
છોતેર
77
هفتاد و هفت
સિત્યોતેર
78
هفتاد و هشت
ઇઠ્યોતેર
79
هفتاد و نه
ઓગણાએંસી
80
هشتاد
એંસી
81
هشتاد و یک
એક્યાસી
82
هشتاد و دو
બ્યાસી
83
هشتاد و سه
ત્યાસી
84
هشتاد و چهار
ચોર્યાસી
85
هشتاد و پنج
પંચાસી
86
هشتاد و شش
છ્યાસી
87
هشتاد و هفت
સિત્યાસી
88
هشتاد و هشت
ઈઠ્યાસી
89
هشتاد و نه
નેવ્યાસી
90
نود
નેવું
91
نود و یک
એકાણું
92
نود و دو
બાણું
93
نود و سه
ત્રાણું
94
نود و چهار
ચોરાણું
95
نود و پنج
પંચાણું
96
نود و شش
છન્નું
97
نود و هفت
સત્તાણું
98
نود و هشت
અઠ્ઠાણું
99
نود و نه
નવ્વાણું
100
صد
સો