સ્લોવાક નંબરો

સ્લોવાક નંબરો

સ્લોવૅક માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

સ્લોવાક નંબરો

સ્લોવાક નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે સ્લોવૅક નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં સ્લોવૅક નંબરો શીખી શકશો!

સ્લોવાક નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક સ્લોવૅક ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે સ્લોવાક નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
Nula
શૂન્ય
1
Jeden
એક
2
Dva
બે
3
Tri
ત્રણ
4
Štyri
ચાર
5
Päť
પાંચ
6
Šesť
7
Sedem
સાત
8
Osem
આઠ
9
Deväť
નવ
10
Desať
દસ
11
Jedenásť
અગિયાર
12
Dvanásť
બાર
13
Trinásť
તેર
14
Štrnásť
ચૌદ
15
Pätnásť
પંદર
16
Šestnásť
સોળ
17
Sedemnásť
સત્તર
18
Osemnásť
અઢાર
19
Devätnásť
ઓગણિસ
20
Dvadsať
વીસ
21
Dvadsaťjeden
એકવીસ
22
Dvadsaťdva
બાવીસ
23
Dvadsaťtri
તેવીસ
24
Dvadsaťštyri
ચોવીસ
25
Dvadsaťpäť
પચ્ચીસ
26
Dvadsaťšesť
છવીસ
27
Dvadsaťsedem
સત્તાવીસ
28
Dvadsaťosem
અઠ્ઠાવીસ
29
Dvadsaťdeväť
ઓગણત્રીસ
30
Tridsať
ત્રીસ
31
Tridsaťjeden
એકત્રીસ
32
Tridsaťdva
બત્રીસ
33
Tridsaťtri
તેત્રીસ
34
Tridsaťštyri
ચોત્રીસ
35
Tridsaťpäť
પાંત્રીસ
36
Tridsaťšesť
છત્રીસ
37
Tridsaťsedem
સડત્રીસ
38
Tridsaťosem
અડત્રીસ
39
Tridsaťdeväť
ઓગણચાલીસ
40
Štyridsať
ચાલીસ
41
Štyridsaťjeden
એકતાલીસ
42
Štyridsaťdva
બેતાલીસ
43
Štyridsaťdva
ત્રેતાલીસ
44
Štyridsaťštyri
ચુંમાલીસ
45
Štyridsaťpäť
પિસ્તાલીસ
46
Štyridsaťšesť
છેતાલીસ
47
Štyridsaťsedem
સુડતાલીસ
48
Štyridsaťosem
અડતાલીસ
49
Štyridsaťdeväť
ઓગણપચાસ
50
Päťdesiat
પચાસ
51
Päťdesiatjeden
એકાવન
52
Päťdesiatdva
બાવન
53
Päťdesiattri
ત્રેપન
54
Päťdesiatštyri
ચોપન
55
Päťdesiatpäť
પંચાવન
56
Päťdesiatšesť
છપ્પન
57
Päťdesiatsedem
સત્તાવન
58
Päťdesiatosem
અઠ્ઠાવન
59
Päťdesiatdeväť
ઓગણસાઠ
60
Šesťdesiat
સાઈઠ
61
Šesťdesiatjeden
એકસઠ
62
Šesťdesiatdva
બાસઠ
63
Šesťdesiattri
ત્રેસઠ
64
Šesťdesiatštyri
ચોસઠ
65
Šesťdesiatpäť
પાંસઠ
66
Šesťdesiatšesť
છાસઠ
67
Šesťdesiatsedem
સડસઠ
68
Šesťdesiatosem
અડસઠ
69
Šesťdesiatdeväť
અગણોસિત્તેર
70
Sedemdesiat
સિત્તેર
71
Sedemdesiatjeden
એકોતેર
72
Sedemdesiatdva
બોતેર
73
Sedemdesiattri
તોતેર
74
Sedemdesiatštyri
ચુમોતેર
75
Sedemdesiatpäť
પંચોતેર
76
Sedemdesiatšesť
છોતેર
77
Sedemdesiatsedem
સિત્યોતેર
78
Sedemdesiatosem
ઇઠ્યોતેર
79
Sedemdesiatdeväť
ઓગણાએંસી
80
Osemdesiat
એંસી
81
Osemdesiatjeden
એક્યાસી
82
Osemdesiatdva
બ્યાસી
83
Osemdesiattri
ત્યાસી
84
Osemdesiatštyri
ચોર્યાસી
85
Osemdesiatpäť
પંચાસી
86
Osemdesiatšesť
છ્યાસી
87
Osemdesiatsedem
સિત્યાસી
88
Osemdesiatosem
ઈઠ્યાસી
89
Osemdesiatdeväť
નેવ્યાસી
90
Deväťdesiat
નેવું
91
Deväťdesiatjeden
એકાણું
92
Deväťdesiatdva
બાણું
93
Deväťdesiattri
ત્રાણું
94
Deväťdesiatštyri
ચોરાણું
95
Deväťdesiatpäť
પંચાણું
96
Deväťdesiatšesť
છન્નું
97
Deväťdesiatsedem
સત્તાણું
98
Deväťdesiatosem
અઠ્ઠાણું
99
Deväťdesiatdeväť
નવ્વાણું
100
Sto
સો