આઇરિશ નંબરો

આઇરિશ નંબરો

આયરિશ માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

આઇરિશ નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે આયરિશ નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં આયરિશ નંબરો શીખી શકશો!

આઇરિશ નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક આયરિશ ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે આઇરિશ નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
naid
શૂન્ય
1
a haon
એક
2
a dó
બે
3
a trí
ત્રણ
4
a ceathair
ચાર
5
a cúig
પાંચ
6
a sé
7
a seacht
સાત
8
a hocht
આઠ
9
a naoi
નવ
10
a deich
દસ
11
a haon déag
અગિયાર
12
a dó dhéag
બાર
13
a trí déag
તેર
14
a ceathair déag
ચૌદ
15
a cúig déag
પંદર
16
a sé déag
સોળ
17
a seacht déag
સત્તર
18
a hocht déag
અઢાર
19
a naoi déag
ઓગણિસ
20
fiche
વીસ
21
fiche a haon
એકવીસ
22
fiche a dó
બાવીસ
23
fiche a trí
તેવીસ
24
fiche a ceathair
ચોવીસ
25
fiche a cúig
પચ્ચીસ
26
fiche a sé
છવીસ
27
fiche a seacht
સત્તાવીસ
28
fiche a hocht
અઠ્ઠાવીસ
29
fiche a naoi
ઓગણત્રીસ
30
tríocha
ત્રીસ
31
tríocha a haon
એકત્રીસ
32
tríocha a dó
બત્રીસ
33
tríocha a trí
તેત્રીસ
34
tríocha a ceathair
ચોત્રીસ
35
tríocha a cúig
પાંત્રીસ
36
tríocha a sé
છત્રીસ
37
tríocha a seacht
સડત્રીસ
38
tríocha a hocht
અડત્રીસ
39
tríocha a naoi
ઓગણચાલીસ
40
daichead
ચાલીસ
41
daichead a haon
એકતાલીસ
42
daichead a dó
બેતાલીસ
43
daichead a trí
ત્રેતાલીસ
44
daichead a ceathair
ચુંમાલીસ
45
daichead a cúig
પિસ્તાલીસ
46
daichead a sé
છેતાલીસ
47
daichead a seacht
સુડતાલીસ
48
daichead a hocht
અડતાલીસ
49
daichead a naoi
ઓગણપચાસ
50
caoga
પચાસ
51
caoga a haon
એકાવન
52
caoga a dó
બાવન
53
caoga a trí
ત્રેપન
54
caoga a ceathair
ચોપન
55
caoga a cúig
પંચાવન
56
caoga a sé
છપ્પન
57
caoga a seacht
સત્તાવન
58
caoga a hocht
અઠ્ઠાવન
59
caoga a naoi
ઓગણસાઠ
60
seasca
સાઈઠ
61
seasca a haon
એકસઠ
62
seasca a dó
બાસઠ
63
seasca a trí
ત્રેસઠ
64
seasca a ceathair
ચોસઠ
65
seasca a cúig
પાંસઠ
66
seasca a sé
છાસઠ
67
seasca a seacht
સડસઠ
68
seasca a hocht
અડસઠ
69
seasca a naoi
અગણોસિત્તેર
70
seachtó
સિત્તેર
71
seachtó a haon
એકોતેર
72
seachtó a dó
બોતેર
73
seachtó a trí
તોતેર
74
seachtó a ceathair
ચુમોતેર
75
seachtó a cúig
પંચોતેર
76
seachtó a sé
છોતેર
77
seachtó a seacht
સિત્યોતેર
78
seachtó a hocht
ઇઠ્યોતેર
79
seachtó a naoi
ઓગણાએંસી
80
ochtó
એંસી
81
ochtó a haon
એક્યાસી
82
ochtó a dó
બ્યાસી
83
ochtó a trí
ત્યાસી
84
ochtó a ceathair
ચોર્યાસી
85
ochtó a cúig
પંચાસી
86
ochtó a sé
છ્યાસી
87
ochtó a seacht
સિત્યાસી
88
ochtó a hocht
ઈઠ્યાસી
89
ochtó a naoi
નેવ્યાસી
90
nócha
નેવું
91
nócha a haon
એકાણું
92
nócha a dó
બાણું
93
nócha a trí
ત્રાણું
94
nócha a ceathair
ચોરાણું
95
nócha a cúig
પંચાણું
96
nócha a sé
છન્નું
97
nócha a seacht
સત્તાણું
98
nócha a hocht
અઠ્ઠાણું
99
nócha a naoi
નવ્વાણું
100
céad
સો