ફિલિપિનો નંબરો

ફિલિપિનો નંબરો

ફિલિપિનો માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

ફિલિપિનો નંબરો
0
sero
શૂન્ય
1
isa
એક
2
dalawa
બે
3
tatlo
ત્રણ
4
apat
ચાર
5
lima
પાંચ
6
anim
7
pito
સાત
8
walo
આઠ
9
siyam
નવ
10
sampu
દસ
11
labingisa
અગિયાર
12
labingdalawa
બાર
13
labingtatlo
તેર
14
labingapat
ચૌદ
15
labinglima
પંદર
16
labinganim
સોળ
17
labingpito
સત્તર
18
labingwalo
અઢાર
19
labingsiyam
ઓગણિસ
20
dalawampu
વીસ
21
dalawampu't isa
એકવીસ
22
dalawampu't dalawa
બાવીસ
23
dalawampu't tatlo
તેવીસ
24
dalawampu't apat
ચોવીસ
25
dalawampu't lima
પચ્ચીસ
26
dalawampu't anim
છવીસ
27
dalawampu't pito
સત્તાવીસ
28
dalawampu't walo
અઠ્ઠાવીસ
29
dalawampu't siyam
ઓગણત્રીસ
30
tatlompu
ત્રીસ
31
tatlompu't isa
એકત્રીસ
32
tatlompu't dalawa
બત્રીસ
33
tatlompu't tatlo
તેત્રીસ
34
tatlompu't apat
ચોત્રીસ
35
tatlompu't lima
પાંત્રીસ
36
tatlompu't anim
છત્રીસ
37
tatlompu't pito
સડત્રીસ
38
tatlompu't walo
અડત્રીસ
39
tatlompu't siyam
ઓગણચાલીસ
40
apatnapo
ચાલીસ
41
apatnapo't isa
એકતાલીસ
42
apatnapo't dalawa
બેતાલીસ
43
apatnapo't tatlo
ત્રેતાલીસ
44
apatnapo't apat
ચુંમાલીસ
45
apatnapo't lima
પિસ્તાલીસ
46
apatnapo't anim
છેતાલીસ
47
apatnapo't pito
સુડતાલીસ
48
apatnapo't walo
અડતાલીસ
49
apatnapo't siyam
ઓગણપચાસ
50
limampo
પચાસ
51
limampu't isa
એકાવન
52
limampu't dalawa
બાવન
53
limampu't tatlo
ત્રેપન
54
limampu't apat
ચોપન
55
limampu't lima
પંચાવન
56
limampu't anim
છપ્પન
57
limampu't pito
સત્તાવન
58
limampu't walo
અઠ્ઠાવન
59
limampu't siyam
ઓગણસાઠ
60
animnapo
સાઈઠ
61
animnapu't isa
એકસઠ
62
animnapu't dalawa
બાસઠ
63
animnapu't tatlo
ત્રેસઠ
64
animnapu't apat
ચોસઠ
65
animnapu't lima
પાંસઠ
66
animnapu't anim
છાસઠ
67
animnapu't pito
સડસઠ
68
animnapu't walo
અડસઠ
69
animnapu't siyam
અગણોસિત્તેર
70
pitumpo
સિત્તેર
71
pitumpo't isa
એકોતેર
72
pitumpo't dalawa
બોતેર
73
pitumpo't tatlo
તોતેર
74
pitumpo't apat
ચુમોતેર
75
pitumpo't lima
પંચોતેર
76
pitumpo't anim
છોતેર
77
pitumpo't pito
સિત્યોતેર
78
pitumpo't walo
ઇઠ્યોતેર
79
pitumpo't siyam
ઓગણાએંસી
80
walompu
એંસી
81
walopmu't isa
એક્યાસી
82
walopmu't dalawa
બ્યાસી
83
walopmu't tatlo
ત્યાસી
84
walopmu't apat
ચોર્યાસી
85
walopmu't lima
પંચાસી
86
walopmu't anim
છ્યાસી
87
walopmu't pito
સિત્યાસી
88
walopmu't walo
ઈઠ્યાસી
89
walopmu't siyam
નેવ્યાસી
90
siyamnapu
નેવું
91
siyamnapu't isa
એકાણું
92
siyamnapu't dalawa
બાણું
93
siyamnapu't tatlo
ત્રાણું
94
siyamnapu't apat
ચોરાણું
95
siyamnapu't lima
પંચાણું
96
siyamnapu't anim
છન્નું
97
siyamnapu't pito
સત્તાણું
98
siyamnapu't walo
અઠ્ઠાણું
99
siyamnapu't siyam
નવ્વાણું
100
isangdaan
સો

ફિલિપિનો નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે ફિલિપિનો નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ફિલિપિનો નંબરો શીખી શકશો!

ફિલિપિનો નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક ફિલિપિનો ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે ફિલિપિનો નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.