ઉઝબેક નંબરો

ઉઝબેક નંબરો

ઉઝબેક માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

0
no'l
શૂન્ય
1
bir
એક
2
ikki
બે
3
uch
ત્રણ
4
to'rt
ચાર
5
besh
પાંચ
6
olti
7
yetti
સાત
8
sakkiz
આઠ
9
to'qqiz
નવ
10
o'n
દસ
11
o'n bir
અગિયાર
12
o'n ikki
બાર
13
o'n uch
તેર
14
o'n to'rt
ચૌદ
15
o'n besh
પંદર
16
o'n olti
સોળ
17
o'n yetti
સત્તર
18
o'n sakkiz
અઢાર
19
o'n to'qqiz
ઓગણિસ
20
yigirma
વીસ
21
yigirma bir
એકવીસ
22
yigirma ikki
બાવીસ
23
yigirma uch
તેવીસ
24
yigirma to'rt
ચોવીસ
25
yigirma besh
પચ્ચીસ
26
yigirma olti
છવીસ
27
yigirma yetti
સત્તાવીસ
28
yigiıma sakkiz
અઠ્ઠાવીસ
29
yigirına to'qqiz
ઓગણત્રીસ
30
o'ttiz
ત્રીસ
31
o'ttiz bir
એકત્રીસ
32
o'ttiz ikki
બત્રીસ
33
o'ttiz uch
તેત્રીસ
34
o'ttiz to'rt
ચોત્રીસ
35
o'ttiz besh
પાંત્રીસ
36
o'ttiz olti
છત્રીસ
37
o'ttiz yetti
સડત્રીસ
38
o'ttiz sakkiz
અડત્રીસ
39
o'ttiz to'qqiz
ઓગણચાલીસ
40
qirq
ચાલીસ
41
qirq bir
એકતાલીસ
42
qirq ikki
બેતાલીસ
43
qirq uch
ત્રેતાલીસ
44
qirq to'rt
ચુંમાલીસ
45
qirq besh
પિસ્તાલીસ
46
qirq olti
છેતાલીસ
47
qirq yetti
સુડતાલીસ
48
qirq sakkiz
અડતાલીસ
49
qirq to'qqiz
ઓગણપચાસ
50
ellik
પચાસ
51
ellik bir
એકાવન
52
ellik ikki
બાવન
53
ellik uch
ત્રેપન
54
ellik to'rt
ચોપન
55
ellik besh
પંચાવન
56
ellik olti
છપ્પન
57
ellik yetti
સત્તાવન
58
ellik sakkiz
અઠ્ઠાવન
59
ellik to'qqiz
ઓગણસાઠ
60
oltmish
સાઈઠ
61
oltmish bir
એકસઠ
62
oltmish ikki
બાસઠ
63
oltmish uch
ત્રેસઠ
64
oltmish to'rt
ચોસઠ
65
oltmish besh
પાંસઠ
66
oltmish olti
છાસઠ
67
oltmish yetti
સડસઠ
68
oltmish sakkiz
અડસઠ
69
oltmish to'qqiz
અગણોસિત્તેર
70
yetmish
સિત્તેર
71
yetmish bir
એકોતેર
72
yetmish ikki
બોતેર
73
yetmish uch
તોતેર
74
yetmish to'rt
ચુમોતેર
75
yetmish besh
પંચોતેર
76
yetmish olti
છોતેર
77
yetmish yetti
સિત્યોતેર
78
yetmish sakkiz
ઇઠ્યોતેર
79
yetmish to'qqiz
ઓગણાએંસી
80
sakson
એંસી
81
sakson bir
એક્યાસી
82
sakson ikki
બ્યાસી
83
sakson uch
ત્યાસી
84
sakson to'rt
ચોર્યાસી
85
sakson besh
પંચાસી
86
sakson olti
છ્યાસી
87
sakson yetti
સિત્યાસી
88
sakson sakkiz
ઈઠ્યાસી
89
sakson to'qqiz
નેવ્યાસી
90
to'qson
નેવું
91
to'qson bir
એકાણું
92
to'qson ikki
બાણું
93
to'qson uch
ત્રાણું
94
to'qson to'rt
ચોરાણું
95
to'qson besh
પંચાણું
96
to'qson olti
છન્નું
97
to'qson yetti
સત્તાણું
98
to'qson sakkiz
અઠ્ઠાણું
99
to'qson to'qqiz
નવ્વાણું
100
bir yuz
સો

ઉઝબેક નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે ઉઝબેક નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ઉઝબેક નંબરો શીખી શકશો!

ઉઝબેક નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક ઉઝબેક ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે ઉઝબેક નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.