રશિયનમાં નંબરો

રશિયનમાં નંબરો

રશિયન માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

રશિયનમાં નંબરો
0
ноль
શૂન્ય
1
один
એક
2
два
બે
3
три
ત્રણ
4
четыре
ચાર
5
пять
પાંચ
6
шесть
7
семь
સાત
8
восемь
આઠ
9
девять
નવ
10
десять
દસ
11
одиннадцать
અગિયાર
12
двенадцать
બાર
13
тринадцать
તેર
14
четырнадцать
ચૌદ
15
пятнадцать
પંદર
16
шестнадцать
સોળ
17
семнадцать
સત્તર
18
восемнадцать
અઢાર
19
девятнадцать
ઓગણિસ
20
двадцать
વીસ
21
Двадцать один
એકવીસ
22
Двадцать два
બાવીસ
23
Двадцать три
તેવીસ
24
Двадцать четыре
ચોવીસ
25
Двадцать пять
પચ્ચીસ
26
Двадцать шесть
છવીસ
27
Двадцать семь
સત્તાવીસ
28
Двадцать восемь
અઠ્ઠાવીસ
29
Двадцать девять
ઓગણત્રીસ
30
тридцать
ત્રીસ
31
тридцать один
એકત્રીસ
32
тридцать два
બત્રીસ
33
тридцать три
તેત્રીસ
34
тридцать четыре
ચોત્રીસ
35
тридцать пять
પાંત્રીસ
36
тридцать шесть
છત્રીસ
37
тридцать семь
સડત્રીસ
38
тридцать восемь
અડત્રીસ
39
тридцать девять
ઓગણચાલીસ
40
сорок
ચાલીસ
41
Сорок один
એકતાલીસ
42
Сорок два
બેતાલીસ
43
Сорок три
ત્રેતાલીસ
44
Сорок четыре
ચુંમાલીસ
45
Сорок пять
પિસ્તાલીસ
46
Сорок шесть
છેતાલીસ
47
Сорок семь
સુડતાલીસ
48
Сорок восемь
અડતાલીસ
49
Сорокд евять
ઓગણપચાસ
50
пятьдесят
પચાસ
51
Пятьдесят один
એકાવન
52
Пятьдесят два
બાવન
53
Пятьдесят три
ત્રેપન
54
Пятьдесят четыре
ચોપન
55
Пятьдесят пять
પંચાવન
56
Пятьдесят шесть
છપ્પન
57
Пятьдесят семь
સત્તાવન
58
Пятьдесят восемь
અઠ્ઠાવન
59
Пятьдесят девять
ઓગણસાઠ
60
шестьдесят
સાઈઠ
61
Шестьдесят один
એકસઠ
62
Шестьдесят два
બાસઠ
63
Шестьдесят три
ત્રેસઠ
64
Шестьдесят четыре
ચોસઠ
65
Шестьдесят пять
પાંસઠ
66
Шестьдесят шесть
છાસઠ
67
Шестьдесят семь
સડસઠ
68
Шестьдесят восемь
અડસઠ
69
Шестьдесят девять
અગણોસિત્તેર
70
семьдесят
સિત્તેર
71
Семьдесят один
એકોતેર
72
Семьдесят два
બોતેર
73
Семьдесят три
તોતેર
74
Семьдесят четыре
ચુમોતેર
75
Семьдесят пять
પંચોતેર
76
Семьдесят шесть
છોતેર
77
Семьдесят семь
સિત્યોતેર
78
Семьдесят восемь
ઇઠ્યોતેર
79
Семьдесят девять
ઓગણાએંસી
80
восемьдесят
એંસી
81
Восемьдесят один
એક્યાસી
82
Восемьдесят два
બ્યાસી
83
Восемьдесят три
ત્યાસી
84
Восемьдесят четыре
ચોર્યાસી
85
Восемьдесят пять
પંચાસી
86
Восемьдесят шесть
છ્યાસી
87
Восемьдесят семь
સિત્યાસી
88
Восемьдесят восемь
ઈઠ્યાસી
89
Восемьдесят девять
નેવ્યાસી
90
девяносто
નેવું
91
Девяносто один
એકાણું
92
Девяносто два
બાણું
93
Девяносто три
ત્રાણું
94
Девяносто четыре
ચોરાણું
95
Девяносто пять
પંચાણું
96
Девяносто шесть
છન્નું
97
Девяносто семь
સત્તાણું
98
Девяносто восемь
અઠ્ઠાણું
99
девяносто девять
નવ્વાણું
100
сто
સો

રશિયનમાં નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે રશિયન નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં રશિયન નંબરો શીખી શકશો!

રશિયનમાં નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક રશિયન ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે રશિયનમાં નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.