મલય નંબરો

મલય નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in મલય

મલય નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn મલય numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn મલય numbers in a very short time!

મલય નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for મલય language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below મલય નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
sifar
શૂન્ય
1
satu
એક
2
dua
બે
3
tiga
ત્રણ
4
empat
ચાર
5
lima
પાંચ
6
enam
7
tujuh
સાત
8
lapan
આઠ
9
sembilan
નવ
10
sepuluh
દસ
11
sebelas
અગિયાર
12
dua belas
બાર
13
tiga belas
તેર
14
empat belas
ચૌદ
15
lima belas
પંદર
16
enam belas
સોળ
17
tujuh belas
સત્તર
18
lapan belas
અઢાર
19
sembilan belas
ઓગણિસ
20
dua puluh
વીસ
21
dua puluh satu
એકવીસ
22
dua puluh dua
બાવીસ
23
dua puluh tiga
તેવીસ
24
dua puluh empat
ચોવીસ
25
dua puluh lima
પચ્ચીસ
26
dua puluh enam
છવીસ
27
dua puluh tujuh
સત્તાવીસ
28
dua puluh lapan
અઠ્ઠાવીસ
29
dua puluh sembilan
ઓગણત્રીસ
30
tiga puluh
ત્રીસ
31
tiga puluh satu
એકત્રીસ
32
tiga puluh dua
બત્રીસ
33
tiga puluh tiga
તેત્રીસ
34
tiga puluh empat
ચોત્રીસ
35
tiga puluh lima
પાંત્રીસ
36
tiga puluh enam
છત્રીસ
37
tiga puluh tujuh
સડત્રીસ
38
tiga puluh lapan
અડત્રીસ
39
tiga puluh sembilan
ઓગણચાલીસ
40
empat puluh
ચાલીસ
41
empat puluh satu
એકતાલીસ
42
empat puluh dua
બેતાલીસ
43
empat puluh tiga
ત્રેતાલીસ
44
empat puluh empat
ચુંમાલીસ
45
empat puluh lima
પિસ્તાલીસ
46
empat puluh enam
છેતાલીસ
47
empat puluh tuju
સુડતાલીસ
48
empat puluh lapan
અડતાલીસ
49
empat puluh sembilan
ઓગણપચાસ
50
lima puluh
પચાસ
51
lima puluh satu
એકાવન
52
lima puluh dua
બાવન
53
lima puluh tiga
ત્રેપન
54
lima puluh empat
ચોપન
55
lima puluh lima
પંચાવન
56
lima puluh enam
છપ્પન
57
lima puluh tujuh
સત્તાવન
58
lima puluh lapan
અઠ્ઠાવન
59
lima pulu sembilan
ઓગણસાઠ
60
enam puluh
સાઈઠ
61
enam puluh satu
એકસઠ
62
enam puluh dua
બાસઠ
63
enam puluh tiga
ત્રેસઠ
64
enam puluh empat
ચોસઠ
65
enam puluh lima
પાંસઠ
66
enam puluh enam
છાસઠ
67
enam puluh tujuh
સડસઠ
68
enam puluh lapan
અડસઠ
69
enam puluh sembilan
અગણોસિત્તેર
70
tujuh puluh
સિત્તેર
71
tujuh puluh satu
એકોતેર
72
tujuh puluh dua
બોતેર
73
tujuh puluh tiga
તોતેર
74
tujuh puluh empat
ચુમોતેર
75
tujuh puluh lima
પંચોતેર
76
tujuh puluh enam
છોતેર
77
tujuh puluh tujuh
સિત્યોતેર
78
tujuh puluh lapan
ઇઠ્યોતેર
79
tujuh pulu sembilan
ઓગણાએંસી
80
lapan puluh
એંસી
81
lapan puluh satu
એક્યાસી
82
lapan puluh dua
બ્યાસી
83
lapan puluh tiga
ત્યાસી
84
lapan puluh empat
ચોર્યાસી
85
lapan puluh lima
પંચાસી
86
lapan puluh enam
છ્યાસી
87
lapan puluh tujuh
સિત્યાસી
88
lapan puluh lapan
ઈઠ્યાસી
89
lapan puluh sembilan
નેવ્યાસી
90
sembilan puluh
નેવું
91
sembilan puluh satu
એકાણું
92
sembilan puluh dua
બાણું
93
sembilan puluh tiga
ત્રાણું
94
sembilan puluh empat
ચોરાણું
95
sembilan puluh lima
પંચાણું
96
sembilan puluh enam
છન્નું
97
sembilan puluh tujuh
સત્તાણું
98
sembilan puluh lapan
અઠ્ઠાણું
99
sembilan puluh sembilan
નવ્વાણું
100
satu ratus
સો