મોંગોલિયન નંબરો

મોંગોલિયન નંબરો

મોંગોલિયન માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

મોંગોલિયન નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે મોંગોલિયન નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં મોંગોલિયન નંબરો શીખી શકશો!

મોંગોલિયન નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક મોંગોલિયન ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે મોંગોલિયન નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
тэг
શૂન્ય
1
нэг
એક
2
хоёр
બે
3
гурав
ત્રણ
4
дөрөв
ચાર
5
тав
પાંચ
6
зургаа
7
долоо
સાત
8
найм
આઠ
9
ес
નવ
10
арав
દસ
11
арван нэг
અગિયાર
12
арван хоёр
બાર
13
арван гурав
તેર
14
арван дөрөв
ચૌદ
15
арван тав
પંદર
16
арван зургаа
સોળ
17
арван долоо
સત્તર
18
арван найм
અઢાર
19
арван ес
ઓગણિસ
20
хорь
વીસ
21
хорин нэг
એકવીસ
22
хорин хоёр
બાવીસ
23
хорин гурав
તેવીસ
24
хорин дөрөв
ચોવીસ
25
хорин тав
પચ્ચીસ
26
хорин зургаа
છવીસ
27
хорин долоо
સત્તાવીસ
28
хорин найм
અઠ્ઠાવીસ
29
хорин ес
ઓગણત્રીસ
30
гуч
ત્રીસ
31
гуч нэг
એકત્રીસ
32
гуч хоёр
બત્રીસ
33
гуч гурав
તેત્રીસ
34
гуч дөрөв
ચોત્રીસ
35
гуч тав
પાંત્રીસ
36
гуч зургаа
છત્રીસ
37
гуч долоо
સડત્રીસ
38
гуч найм
અડત્રીસ
39
гуч ес
ઓગણચાલીસ
40
дөч
ચાલીસ
41
дөч нэг
એકતાલીસ
42
дөч хоёр
બેતાલીસ
43
дөч гурав
ત્રેતાલીસ
44
дөч дөрөв
ચુંમાલીસ
45
дөч тав
પિસ્તાલીસ
46
дөч зургаа
છેતાલીસ
47
дөч долоо
સુડતાલીસ
48
дөч найм
અડતાલીસ
49
дөч ес
ઓગણપચાસ
50
тави
પચાસ
51
тави нэг
એકાવન
52
тави хоёр
બાવન
53
тави гурав
ત્રેપન
54
тави дөрөв
ચોપન
55
тави тав
પંચાવન
56
тави зургаа
છપ્પન
57
тави долоо
સત્તાવન
58
тави найм
અઠ્ઠાવન
59
тави ес
ઓગણસાઠ
60
жар
સાઈઠ
61
жар нэг
એકસઠ
62
жар хоёр
બાસઠ
63
жар гурав
ત્રેસઠ
64
жар дөрөв
ચોસઠ
65
жар тав
પાંસઠ
66
жар зургаа
છાસઠ
67
жар долоо
સડસઠ
68
жар найм
અડસઠ
69
жар ес
અગણોસિત્તેર
70
дал
સિત્તેર
71
дал нэг
એકોતેર
72
дал хоёр
બોતેર
73
дал гурав
તોતેર
74
дал дөрөв
ચુમોતેર
75
дал тав
પંચોતેર
76
дал зургаа
છોતેર
77
дал долоо
સિત્યોતેર
78
дал найм
ઇઠ્યોતેર
79
дал ес
ઓગણાએંસી
80
ная
એંસી
81
ная нэг
એક્યાસી
82
ная хоёр
બ્યાસી
83
ная гурав
ત્યાસી
84
ная дөрөв
ચોર્યાસી
85
ная тав
પંચાસી
86
ная зургаа
છ્યાસી
87
ная долоо
સિત્યાસી
88
ная найм
ઈઠ્યાસી
89
ная ес
નેવ્યાસી
90
ер
નેવું
91
ер нэг
એકાણું
92
ер хоёр
બાણું
93
ер гурав
ત્રાણું
94
ер дөрөв
ચોરાણું
95
ер тав
પંચાણું
96
ер зургаа
છન્નું
97
ер долоо
સત્તાણું
98
ер найм
અઠ્ઠાણું
99
ер ес
નવ્વાણું
100
нэг зуу
સો