ગુજરાતી નંબરો

ગુજરાતી નંબરો

ગુજરાતી માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

ગુજરાતી નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે ગુજરાતી નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ગુજરાતી નંબરો શીખી શકશો!

ગુજરાતી નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક ગુજરાતી ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે ગુજરાતી નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
શૂન્ય
શૂન્ય
1
એક
એક
2
બે
બે
3
ત્રણ
ત્રણ
4
ચાર
ચાર
5
પાંચ
પાંચ
6
7
સાત
સાત
8
આઠ
આઠ
9
નવ
નવ
10
દસ
દસ
11
અગિયાર
અગિયાર
12
બાર
બાર
13
તેર
તેર
14
ચૌદ
ચૌદ
15
પંદર
પંદર
16
સોળ
સોળ
17
સત્તર
સત્તર
18
અઢાર
અઢાર
19
ઓગણિસ
ઓગણિસ
20
વીસ
વીસ
21
એકવીસ
એકવીસ
22
બાવીસ
બાવીસ
23
તેવીસ
તેવીસ
24
ચોવીસ
ચોવીસ
25
પચ્ચીસ
પચ્ચીસ
26
છવીસ
છવીસ
27
સત્તાવીસ
સત્તાવીસ
28
અઠ્ઠાવીસ
અઠ્ઠાવીસ
29
ઓગણત્રીસ
ઓગણત્રીસ
30
ત્રીસ
ત્રીસ
31
એકત્રીસ
એકત્રીસ
32
બત્રીસ
બત્રીસ
33
તેત્રીસ
તેત્રીસ
34
ચોત્રીસ
ચોત્રીસ
35
પાંત્રીસ
પાંત્રીસ
36
છત્રીસ
છત્રીસ
37
સડત્રીસ
સડત્રીસ
38
અડત્રીસ
અડત્રીસ
39
ઓગણચાલીસ
ઓગણચાલીસ
40
ચાલીસ
ચાલીસ
41
એકતાલીસ
એકતાલીસ
42
બેતાલીસ
બેતાલીસ
43
ત્રેતાલીસ
ત્રેતાલીસ
44
ચુંમાલીસ
ચુંમાલીસ
45
પિસ્તાલીસ
પિસ્તાલીસ
46
છેતાલીસ
છેતાલીસ
47
સુડતાલીસ
સુડતાલીસ
48
અડતાલીસ
અડતાલીસ
49
ઓગણપચાસ
ઓગણપચાસ
50
પચાસ
પચાસ
51
એકાવન
એકાવન
52
બાવન
બાવન
53
ત્રેપન
ત્રેપન
54
ચોપન
ચોપન
55
પંચાવન
પંચાવન
56
છપ્પન
છપ્પન
57
સત્તાવન
સત્તાવન
58
અઠ્ઠાવન
અઠ્ઠાવન
59
ઓગણસાઠ
ઓગણસાઠ
60
સાઈઠ
સાઈઠ
61
એકસઠ
એકસઠ
62
બાસઠ
બાસઠ
63
ત્રેસઠ
ત્રેસઠ
64
ચોસઠ
ચોસઠ
65
પાંસઠ
પાંસઠ
66
છાસઠ
છાસઠ
67
સડસઠ
સડસઠ
68
અડસઠ
અડસઠ
69
અગણોસિત્તેર
અગણોસિત્તેર
70
સિત્તેર
સિત્તેર
71
એકોતેર
એકોતેર
72
બોતેર
બોતેર
73
તોતેર
તોતેર
74
ચુમોતેર
ચુમોતેર
75
પંચોતેર
પંચોતેર
76
છોતેર
છોતેર
77
સિત્યોતેર
સિત્યોતેર
78
ઇઠ્યોતેર
ઇઠ્યોતેર
79
ઓગણાએંસી
ઓગણાએંસી
80
એંસી
એંસી
81
એક્યાસી
એક્યાસી
82
બ્યાસી
બ્યાસી
83
ત્યાસી
ત્યાસી
84
ચોર્યાસી
ચોર્યાસી
85
પંચાસી
પંચાસી
86
છ્યાસી
છ્યાસી
87
સિત્યાસી
સિત્યાસી
88
ઈઠ્યાસી
ઈઠ્યાસી
89
નેવ્યાસી
નેવ્યાસી
90
નેવું
નેવું
91
એકાણું
એકાણું
92
બાણું
બાણું
93
ત્રાણું
ત્રાણું
94
ચોરાણું
ચોરાણું
95
પંચાણું
પંચાણું
96
છન્નું
છન્નું
97
સત્તાણું
સત્તાણું
98
અઠ્ઠાણું
અઠ્ઠાણું
99
નવ્વાણું
નવ્વાણું
100
સો
સો