રોમાનિયન નંબરો

રોમાનિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in રોમૅનિયન

રોમાનિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn રોમૅનિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn રોમૅનિયન numbers in a very short time!

રોમાનિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for રોમૅનિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below રોમાનિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
Zero
શૂન્ય
1
unu
એક
2
doi
બે
3
trei
ત્રણ
4
patru
ચાર
5
cinci
પાંચ
6
şase
7
şapte
સાત
8
opt
આઠ
9
nouă
નવ
10
zece
દસ
11
unsprezece
અગિયાર
12
doisprezece
બાર
13
treisprezece
તેર
14
paisprezece
ચૌદ
15
cincisprezece
પંદર
16
şaisprezece
સોળ
17
şaptesprezece
સત્તર
18
optsprezece
અઢાર
19
nouăsprezece
ઓગણિસ
20
douăzeci
વીસ
21
douăzeci şi unu
એકવીસ
22
douăzeci şi doi
બાવીસ
23
douăzeci şi trei
તેવીસ
24
douăzeci şi patru
ચોવીસ
25
douăzeci şi cinci
પચ્ચીસ
26
douăzeci şi şase
છવીસ
27
douăzeci şi şapte
સત્તાવીસ
28
douăzeci şi opt
અઠ્ઠાવીસ
29
douăzeci şi nouă
ઓગણત્રીસ
30
treizeci
ત્રીસ
31
treizeci şi unu
એકત્રીસ
32
treizeci şi doi
બત્રીસ
33
treizeci şi trei
તેત્રીસ
34
treizeci şi patru
ચોત્રીસ
35
treizeci şi cinci
પાંત્રીસ
36
treizeci şi şase
છત્રીસ
37
treizeci şi şapte
સડત્રીસ
38
treizeci şi opt
અડત્રીસ
39
treizeci şi nouă
ઓગણચાલીસ
40
patruzeci
ચાલીસ
41
patruzeci şi unu
એકતાલીસ
42
patruzeci şi doi
બેતાલીસ
43
patruzeci şi trei
ત્રેતાલીસ
44
patruzeci şi patru
ચુંમાલીસ
45
patruzeci şi cinci
પિસ્તાલીસ
46
patruzeci şi şase
છેતાલીસ
47
patruzeci şi şapte
સુડતાલીસ
48
patruzeci şi opt
અડતાલીસ
49
patruzeci şi nouă
ઓગણપચાસ
50
cincizeci
પચાસ
51
cincizeci şi unu
એકાવન
52
cincizeci şi doi
બાવન
53
cincizeci şi trei
ત્રેપન
54
cincizeci şi patru
ચોપન
55
cincizeci şi cinci
પંચાવન
56
cincizeci şi şase
છપ્પન
57
cincizeci şi şapte
સત્તાવન
58
cincizeci şi opt
અઠ્ઠાવન
59
cincizeci şi nouă
ઓગણસાઠ
60
şaizeci
સાઈઠ
61
şaizeci şi unu
એકસઠ
62
şaizeci şi doi
બાસઠ
63
şaizeci şi trei
ત્રેસઠ
64
şaizeci şi patru
ચોસઠ
65
şaizeci şi cinci
પાંસઠ
66
şaizeci şi şase
છાસઠ
67
şaizeci şi şapte
સડસઠ
68
şaizeci şi opt
અડસઠ
69
şaizeci şi nouă
અગણોસિત્તેર
70
şaptezeci
સિત્તેર
71
şaptezeci şi unu
એકોતેર
72
şaptezeci şi doi
બોતેર
73
şaptezeci şi trei
તોતેર
74
şaptezeci şi patru
ચુમોતેર
75
şaptezeci şi cinci
પંચોતેર
76
şaptezeci şi şase
છોતેર
77
şaptezeci şi şapte
સિત્યોતેર
78
şaptezeci şi opt
ઇઠ્યોતેર
79
şaptezeci şi nouă
ઓગણાએંસી
80
optzeci
એંસી
81
optzeci şi unu
એક્યાસી
82
optzeci şi doi
બ્યાસી
83
optzeci şi trei
ત્યાસી
84
optzeci şi patru
ચોર્યાસી
85
optzeci şi cinci
પંચાસી
86
optzeci şi şase
છ્યાસી
87
optzeci şi şapte
સિત્યાસી
88
optzeci şi opt
ઈઠ્યાસી
89
optzeci şi nouă
નેવ્યાસી
90
nouăzeci
નેવું
91
nouăzeci şi unu
એકાણું
92
nouăzeci şi doi
બાણું
93
nouăzeci şi trei
ત્રાણું
94
nouăzeci şi patru
ચોરાણું
95
nouăzeci şi cinci
પંચાણું
96
nouăzeci şi şase
છન્નું
97
nouăzeci şi şapte
સત્તાણું
98
nouăzeci şi opt
અઠ્ઠાણું
99
nouăzeci şi nouă
નવ્વાણું
100
o sută
સો