આઝેરી નંબરો

આઝેરી નંબરો

ઍઝરબૈજાની માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

આઝેરી નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે ઍઝરબૈજાની નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ઍઝરબૈજાની નંબરો શીખી શકશો!

આઝેરી નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક ઍઝરબૈજાની ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે આઝેરી નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
Sıfır
શૂન્ય
1
Bir
એક
2
Iki
બે
3
Üç
ત્રણ
4
Dörd
ચાર
5
Beş
પાંચ
6
Altı
7
Yeddi
સાત
8
Səkkiz
આઠ
9
Doqquz
નવ
10
On
દસ
11
On bir
અગિયાર
12
On iki
બાર
13
On üç
તેર
14
On dörd
ચૌદ
15
On beş
પંદર
16
On altı
સોળ
17
On yeddi
સત્તર
18
On səkkiz
અઢાર
19
On doqquz
ઓગણિસ
20
Iyirmi
વીસ
21
Iyirmi bir
એકવીસ
22
İyirmi iki
બાવીસ
23
Iyirmi üç
તેવીસ
24
Iyirmi dörd
ચોવીસ
25
Iyirmi beş
પચ્ચીસ
26
Iyirmi altı
છવીસ
27
Iyirmi yeddi
સત્તાવીસ
28
Iyirmi səkkiz
અઠ્ઠાવીસ
29
Iyirmi doqquz
ઓગણત્રીસ
30
Otuz
ત્રીસ
31
Otuz bir
એકત્રીસ
32
Otuz iki
બત્રીસ
33
Otuz üç
તેત્રીસ
34
Otuz dörd
ચોત્રીસ
35
Otuz beş
પાંત્રીસ
36
Otuz altı
છત્રીસ
37
Otuz yeddi
સડત્રીસ
38
Otuz səkkiz
અડત્રીસ
39
Otuz doqquz
ઓગણચાલીસ
40
Qırx
ચાલીસ
41
Qırx bir
એકતાલીસ
42
Qırx iki
બેતાલીસ
43
Qırx üç
ત્રેતાલીસ
44
Qırx dörd
ચુંમાલીસ
45
Qırx beş
પિસ્તાલીસ
46
Qırx altı
છેતાલીસ
47
Qırx yeddi
સુડતાલીસ
48
Qırx səkkiz
અડતાલીસ
49
Qırx doqquz
ઓગણપચાસ
50
Əlli
પચાસ
51
Əlli bir
એકાવન
52
Əlli iki
બાવન
53
Əlli üç
ત્રેપન
54
Əlli dörd
ચોપન
55
Əlli beş
પંચાવન
56
Əlli altı
છપ્પન
57
Əlli yeddi
સત્તાવન
58
Əlli səkkiz
અઠ્ઠાવન
59
Əlli doqquz
ઓગણસાઠ
60
Altmış
સાઈઠ
61
Altmış bir
એકસઠ
62
Altmış iki
બાસઠ
63
Altmış üç
ત્રેસઠ
64
Altmış dörd
ચોસઠ
65
Altmış beş
પાંસઠ
66
Altmış altı
છાસઠ
67
Altmış yeddi
સડસઠ
68
Altmış səkkiz
અડસઠ
69
Altmış doqquz
અગણોસિત્તેર
70
Yetmiş
સિત્તેર
71
Yetmiş bir
એકોતેર
72
Yetmiş iki
બોતેર
73
Yetmiş üç
તોતેર
74
Yetmiş dörd
ચુમોતેર
75
Yetmiş beş
પંચોતેર
76
Yetmiş altı
છોતેર
77
Yetmiş yeddi
સિત્યોતેર
78
Yetmiş səkkiz
ઇઠ્યોતેર
79
Yetmiş doqquz
ઓગણાએંસી
80
Səksən
એંસી
81
Səksən bir
એક્યાસી
82
Səksən iki
બ્યાસી
83
Səksən üç
ત્યાસી
84
Səksən dörd
ચોર્યાસી
85
Səksən beş
પંચાસી
86
Səksən altı
છ્યાસી
87
Səksən yeddi
સિત્યાસી
88
Səksən səkkiz
ઈઠ્યાસી
89
Səksən doqquz
નેવ્યાસી
90
Doxsan
નેવું
91
Doxsan bir
એકાણું
92
Doxsan iki
બાણું
93
Doxsan üç
ત્રાણું
94
Doxsan dörd
ચોરાણું
95
Doxsan beş
પંચાણું
96
Doxsan altı
છન્નું
97
Doxsan yeddi
સત્તાણું
98
Doxsan səkkiz
અઠ્ઠાણું
99
Doxsan doqquz
નવ્વાણું
100
Yüz
સો