અંગ્રેજીમાં નંબરો

અંગ્રેજીમાં નંબરો

અંગ્રેજી માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

અંગ્રેજીમાં નંબરો

અંગ્રેજીમાં નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે અંગ્રેજી નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં અંગ્રેજી નંબરો શીખી શકશો!

અંગ્રેજીમાં નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક અંગ્રેજી ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે અંગ્રેજીમાં નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
Zero
શૂન્ય
1
One
એક
2
Two
બે
3
Three
ત્રણ
4
Four
ચાર
5
Five
પાંચ
6
Six
7
Seven
સાત
8
Eight
આઠ
9
Nine
નવ
10
Ten
દસ
11
Eleven
અગિયાર
12
Twelve
બાર
13
Thirteen
તેર
14
Fourteen
ચૌદ
15
Fifteen
પંદર
16
Sixteen
સોળ
17
Seventeen
સત્તર
18
Eighteen
અઢાર
19
Nineteen
ઓગણિસ
20
Twenty
વીસ
21
Twenty one
એકવીસ
22
Twenty two
બાવીસ
23
Twenty three
તેવીસ
24
Twenty four
ચોવીસ
25
Twenty five
પચ્ચીસ
26
Twenty six
છવીસ
27
Twenty seven
સત્તાવીસ
28
Twenty eight
અઠ્ઠાવીસ
29
Twenty nine
ઓગણત્રીસ
30
Thirty
ત્રીસ
31
Thirty one
એકત્રીસ
32
Thirty two
બત્રીસ
33
Thirty three
તેત્રીસ
34
Thirty four
ચોત્રીસ
35
Thirty five
પાંત્રીસ
36
Thirty six
છત્રીસ
37
Thirty seven
સડત્રીસ
38
Thirty eight
અડત્રીસ
39
Thirty nine
ઓગણચાલીસ
40
Forty
ચાલીસ
41
Forty one
એકતાલીસ
42
Forty two
બેતાલીસ
43
Forty three
ત્રેતાલીસ
44
Forty four
ચુંમાલીસ
45
Forty five
પિસ્તાલીસ
46
Forty six
છેતાલીસ
47
Forty seven
સુડતાલીસ
48
Forty eight
અડતાલીસ
49
Forty nine
ઓગણપચાસ
50
Fifty
પચાસ
51
Fifty one
એકાવન
52
Fifty two
બાવન
53
Fifty three
ત્રેપન
54
Fifty four
ચોપન
55
Fifty five
પંચાવન
56
Fifty six
છપ્પન
57
Fifty seven
સત્તાવન
58
Fifty eight
અઠ્ઠાવન
59
Fifty nine
ઓગણસાઠ
60
Sixty
સાઈઠ
61
Sixty one
એકસઠ
62
Sixty two
બાસઠ
63
Sixty three
ત્રેસઠ
64
Sixty four
ચોસઠ
65
Sixty five
પાંસઠ
66
Sixty six
છાસઠ
67
Sixty seven
સડસઠ
68
Sixty eight
અડસઠ
69
Sixty nine
અગણોસિત્તેર
70
Seventy
સિત્તેર
71
Seventy one
એકોતેર
72
Seventy two
બોતેર
73
Seventy three
તોતેર
74
Seventy four
ચુમોતેર
75
Seventy five
પંચોતેર
76
Seventy six
છોતેર
77
Seventy seven
સિત્યોતેર
78
Seventy eight
ઇઠ્યોતેર
79
Seventy nine
ઓગણાએંસી
80
Eighty
એંસી
81
Eighty one
એક્યાસી
82
Eighty two
બ્યાસી
83
Eighty three
ત્યાસી
84
Eighty four
ચોર્યાસી
85
Eighty five
પંચાસી
86
Eighty six
છ્યાસી
87
Eighty seven
સિત્યાસી
88
Eighty eight
ઈઠ્યાસી
89
Eighty nine
નેવ્યાસી
90
Ninety
નેવું
91
Ninety one
એકાણું
92
Ninety two
બાણું
93
Ninety three
ત્રાણું
94
Ninety four
ચોરાણું
95
Ninety five
પંચાણું
96
Ninety six
છન્નું
97
Ninety seven
સત્તાણું
98
Ninety eight
અઠ્ઠાણું
99
Ninety nine
નવ્વાણું
100
One hundred
સો