ક્રોએશિયન નંબરો

ક્રોએશિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in ક્રોએશિયન

ક્રોએશિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn ક્રોએશિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn ક્રોએશિયન numbers in a very short time!

ક્રોએશિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for ક્રોએશિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below ક્રોએશિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
nula
શૂન્ય
1
jedan
એક
2
dva
બે
3
tri
ત્રણ
4
četiri
ચાર
5
pet
પાંચ
6
šest
7
sedam
સાત
8
osam
આઠ
9
devet
નવ
10
deset
દસ
11
jedanaest
અગિયાર
12
dvanaest
બાર
13
trinaest
તેર
14
četrnaest
ચૌદ
15
petnaest
પંદર
16
šesnaest
સોળ
17
sedamnaest
સત્તર
18
osamnaest
અઢાર
19
devetnaest
ઓગણિસ
20
dvadeset
વીસ
21
dvadeset i jedan
એકવીસ
22
dvadeset i dva
બાવીસ
23
dvadeset i tri
તેવીસ
24
dvadeset i četiri
ચોવીસ
25
dvadeset i pet
પચ્ચીસ
26
dvadeset i šest
છવીસ
27
dvadeset i sedam
સત્તાવીસ
28
dvadeset i osam
અઠ્ઠાવીસ
29
dvadeset i devet
ઓગણત્રીસ
30
trideset
ત્રીસ
31
trideset i jedan
એકત્રીસ
32
trideset i dva
બત્રીસ
33
trideset i tri
તેત્રીસ
34
trideset i četiri
ચોત્રીસ
35
trideset i pet
પાંત્રીસ
36
trideset i šest
છત્રીસ
37
trideset i sedam
સડત્રીસ
38
trideset i osam
અડત્રીસ
39
trideset i devet
ઓગણચાલીસ
40
četrdeset
ચાલીસ
41
četrdeset i jedan
એકતાલીસ
42
četrdeset i dva
બેતાલીસ
43
četrdeset i tri
ત્રેતાલીસ
44
četrdeset i četiri
ચુંમાલીસ
45
četrdeset i pet
પિસ્તાલીસ
46
četrdeset i šest
છેતાલીસ
47
četrdeset i sedam
સુડતાલીસ
48
četrdeset osam
અડતાલીસ
49
četrdeset i devet
ઓગણપચાસ
50
pedeset
પચાસ
51
pedeset i jedan
એકાવન
52
pedeset i dva
બાવન
53
pedeset i tri
ત્રેપન
54
pedeset i četiri
ચોપન
55
pedeset i pet
પંચાવન
56
pedeset i šest
છપ્પન
57
pedeset i sedam
સત્તાવન
58
pedeset i osam
અઠ્ઠાવન
59
pedeset i devet
ઓગણસાઠ
60
šezdeset
સાઈઠ
61
šezdeset i jedan
એકસઠ
62
šezdeset i dva
બાસઠ
63
šezdeset i tri
ત્રેસઠ
64
šezdeset i četiri
ચોસઠ
65
šezdeset i pet
પાંસઠ
66
šezdeset i šest
છાસઠ
67
šezdeset i sedam
સડસઠ
68
šezdeset i osam
અડસઠ
69
šezdeset i devet
અગણોસિત્તેર
70
sedamdeset
સિત્તેર
71
sedamdeset i jedan
એકોતેર
72
sedamdeset i dva
બોતેર
73
sedamdeset i tri
તોતેર
74
sedamdeset i četiri
ચુમોતેર
75
sedamdeset i pet
પંચોતેર
76
sedamdeset i šest
છોતેર
77
sedamdeset i sedam
સિત્યોતેર
78
sedamdeset i osam
ઇઠ્યોતેર
79
sedamdeset i devet
ઓગણાએંસી
80
osamdeset
એંસી
81
osamdeset i jedan
એક્યાસી
82
osamdeset i dva
બ્યાસી
83
osamdeset i tri
ત્યાસી
84
osamdeset i četiri
ચોર્યાસી
85
osamdeset i pet
પંચાસી
86
osamdeset i šest
છ્યાસી
87
osamdeset i sedam
સિત્યાસી
88
osamdeset i osam
ઈઠ્યાસી
89
osamdeset i devet
નેવ્યાસી
90
devedeset
નેવું
91
devedeset i jedan
એકાણું
92
devedeset i dva
બાણું
93
devedeset i tri
ત્રાણું
94
devedeset i četiri
ચોરાણું
95
devedeset i pet
પંચાણું
96
devedeset i šest
છન્નું
97
devedeset i sedam
સત્તાણું
98
devedeset i osam
અઠ્ઠાણું
99
devedeset i devet
નવ્વાણું
100
sto
સો