બંગાળી નંબરો

બંગાળી નંબરો

બંગાળી માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

બંગાળી નંબરો

બંગાળી નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે બંગાળી નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં બંગાળી નંબરો શીખી શકશો!

બંગાળી નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક બંગાળી ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે બંગાળી નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
শূন্য
શૂન્ય
1
এক
એક
2
দুই
બે
3
তিন
ત્રણ
4
চার
ચાર
5
পাঁচ
પાંચ
6
ছয়
7
সাত
સાત
8
আট
આઠ
9
নয়
નવ
10
দশ
દસ
11
এগারো
અગિયાર
12
বারো
બાર
13
তেরো
તેર
14
চৌদ্দ
ચૌદ
15
পনেরো
પંદર
16
ষোল
સોળ
17
সতেরো
સત્તર
18
আঠারো
અઢાર
19
উনিশ
ઓગણિસ
20
বিশ
વીસ
21
একুশ
એકવીસ
22
বাইশ
બાવીસ
23
তেইশ
તેવીસ
24
চব্বিশ
ચોવીસ
25
পঁচিশ
પચ્ચીસ
26
ছাব্বিশ
છવીસ
27
সাতাশ
સત્તાવીસ
28
আটাশ
અઠ્ઠાવીસ
29
ঊনত্রিশ
ઓગણત્રીસ
30
ত্রিশ
ત્રીસ
31
একত্রিশ
એકત્રીસ
32
বত্রিশ
બત્રીસ
33
তেত্রিশ
તેત્રીસ
34
চৌত্রিশ
ચોત્રીસ
35
পঁয়ত্রিশ
પાંત્રીસ
36
ছত্রিশ
છત્રીસ
37
সাঁইত্রিশ
સડત્રીસ
38
আটত্রিশ
અડત્રીસ
39
ঊনচল্লিশ
ઓગણચાલીસ
40
চল্লিশ
ચાલીસ
41
একচল্লিশ
એકતાલીસ
42
বিয়াল্লিশ
બેતાલીસ
43
তেতাল্লিশ
ત્રેતાલીસ
44
চুয়াল্লিশ
ચુંમાલીસ
45
পঁয়তাল্লিশ
પિસ્તાલીસ
46
ছেচল্লিশ
છેતાલીસ
47
সাতচল্লিশ
સુડતાલીસ
48
আটচল্লিশ
અડતાલીસ
49
ঊনপঞ্চাশ
ઓગણપચાસ
50
পঞ্চাশ
પચાસ
51
একান্ন
એકાવન
52
বাহান্ন
બાવન
53
তিপ্পান্ন
ત્રેપન
54
চুয়ান্ন
ચોપન
55
পঞ্চান্ন
પંચાવન
56
ছাপ্পান্ন
છપ્પન
57
সাতান্ন
સત્તાવન
58
আটান্ন
અઠ્ઠાવન
59
ঊনষাট
ઓગણસાઠ
60
ষাট
સાઈઠ
61
একষট্টি
એકસઠ
62
বাষট্টি
બાસઠ
63
তেষট্টি
ત્રેસઠ
64
চৌষট্টি
ચોસઠ
65
পঁয়ষট্টি
પાંસઠ
66
ছেষট্টি
છાસઠ
67
সাতষট্টি
સડસઠ
68
আটষট্টি
અડસઠ
69
ঊনসত্তর
અગણોસિત્તેર
70
সত্তর
સિત્તેર
71
একাত্তর
એકોતેર
72
বাহাত্তর
બોતેર
73
তিয়াত্তর
તોતેર
74
চুয়াত্তর
ચુમોતેર
75
পঁচাত্তর
પંચોતેર
76
ছিয়াত্তর
છોતેર
77
সাতাত্তর
સિત્યોતેર
78
আটাত্তর
ઇઠ્યોતેર
79
ঊনআশি
ઓગણાએંસી
80
আশি
એંસી
81
একাশি
એક્યાસી
82
বিরাশি
બ્યાસી
83
তিরাশি
ત્યાસી
84
চুরাশি
ચોર્યાસી
85
পঁচাশি
પંચાસી
86
ছিয়াশি
છ્યાસી
87
সাতাশি
સિત્યાસી
88
আটাশি
ઈઠ્યાસી
89
ঊননব্বই
નેવ્યાસી
90
নব্বই
નેવું
91
একানব্বই
એકાણું
92
বিরানব্বই
બાણું
93
তিরানব্বই
ત્રાણું
94
চুরানব্বই
ચોરાણું
95
পঁচানব্বই
પંચાણું
96
ছিয়ানব্বই
છન્નું
97
সাতানব্বই
સત્તાણું
98
আটানব্বই
અઠ્ઠાણું
99
নিরানব্বই
નવ્વાણું
100
একশত
સો