બેલારુશિયન નંબરો

બેલારુશિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in બેલારૂશિયન

બેલારુશિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn બેલારૂશિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn બેલારૂશિયન numbers in a very short time!

બેલારુશિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for બેલારૂશિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below બેલારુશિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
нуль
શૂન્ય
1
адзін
એક
2
два
બે
3
тры
ત્રણ
4
чатыры
ચાર
5
пяць
પાંચ
6
шэсць
7
сем
સાત
8
восем
આઠ
9
дзевяць
નવ
10
Дзесяць
દસ
11
адзінаццаць
અગિયાર
12
дванаццаць
બાર
13
трынаццаць
તેર
14
чатырнаццаць
ચૌદ
15
пятнаццаць
પંદર
16
шаснаццаць
સોળ
17
семнаццаць
સત્તર
18
васемнаццаць
અઢાર
19
дзевятнаццаць
ઓગણિસ
20
дваццаць
વીસ
21
дваццаць адзін
એકવીસ
22
дваццаць два
બાવીસ
23
дваццаць тры
તેવીસ
24
дваццаць чатыры
ચોવીસ
25
дваццаць пяць
પચ્ચીસ
26
дваццаць шэсць
છવીસ
27
дваццаць сем
સત્તાવીસ
28
дваццаць восем
અઠ્ઠાવીસ
29
дваццаць дзевяць
ઓગણત્રીસ
30
трыццаць
ત્રીસ
31
трыццаць адзін
એકત્રીસ
32
трыццаць два
બત્રીસ
33
трыццаць тры
તેત્રીસ
34
трыццаць чатыры
ચોત્રીસ
35
трыццаць пяць
પાંત્રીસ
36
трыццаць шэсць
છત્રીસ
37
трыццаць сем
સડત્રીસ
38
трыццаць восем
અડત્રીસ
39
трыццаць дзевяць
ઓગણચાલીસ
40
сорак
ચાલીસ
41
сорак адзін
એકતાલીસ
42
сорак два
બેતાલીસ
43
сорак тры
ત્રેતાલીસ
44
сорак чатыры
ચુંમાલીસ
45
сорак пяць
પિસ્તાલીસ
46
сорак шэсць
છેતાલીસ
47
сорак сем
સુડતાલીસ
48
сорак восем
અડતાલીસ
49
сорак дзевяць
ઓગણપચાસ
50
пяцьдзесят
પચાસ
51
пяцьдзесят адзін
એકાવન
52
пяцьдзесят два
બાવન
53
пяцьдзесят тры
ત્રેપન
54
пяцьдзесят чатыры
ચોપન
55
пяцьдзесят пяць
પંચાવન
56
пяцьдзесят шэсць
છપ્પન
57
пяцьдзесят сем
સત્તાવન
58
пяцьдзесят восем
અઠ્ઠાવન
59
пяцьдзесят дзевяць
ઓગણસાઠ
60
шэсцьдзесят
સાઈઠ
61
шэсцьдзесят адзін
એકસઠ
62
шэсцьдзесят два
બાસઠ
63
шэсцьдзесят тры
ત્રેસઠ
64
шэсцьдзесят чатыры
ચોસઠ
65
шэсцьдзесят пяць
પાંસઠ
66
шэсцьдзесят шэсць
છાસઠ
67
шэсцьдзесят сем
સડસઠ
68
шэсцьдзесят восем
અડસઠ
69
шэсцьдзесят дзевяць
અગણોસિત્તેર
70
семдзесят
સિત્તેર
71
семдзесят адзін
એકોતેર
72
семдзесят два
બોતેર
73
семдзесят тры
તોતેર
74
семдзесят чатыры
ચુમોતેર
75
семдзесят пяць
પંચોતેર
76
семдзесят шэсць
છોતેર
77
семдзесят сем
સિત્યોતેર
78
семдзесят восем
ઇઠ્યોતેર
79
семдзесят дзевяць
ઓગણાએંસી
80
восемдзесят
એંસી
81
восемдзесят адзін
એક્યાસી
82
восемдзесят два
બ્યાસી
83
восемдзесят тры
ત્યાસી
84
восемдзесят чатыры
ચોર્યાસી
85
восемдзесят пяць
પંચાસી
86
восемдзесят шэсць
છ્યાસી
87
восемдзесят сем
સિત્યાસી
88
восемдзесят восем
ઈઠ્યાસી
89
восемдзесят дзевяць
નેવ્યાસી
90
дзевяноста
નેવું
91
дзевяноста адзін
એકાણું
92
дзевяноста два
બાણું
93
дзевяноста тры
ત્રાણું
94
дзевяноста чатыры
ચોરાણું
95
дзевяноста пяць
પંચાણું
96
дзевяноста шэсць
છન્નું
97
дзевяноста сем
સત્તાણું
98
дзевяноста восем
અઠ્ઠાણું
99
дзевяноста дзевяць
નવ્વાણું
100
сто
સો