ઇન્ડોનેશિયન નંબરો

ઇન્ડોનેશિયન નંબરો

ઇન્ડોનેશિયન માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

ઇન્ડોનેશિયન નંબરો

ઇન્ડોનેશિયન નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે ઇન્ડોનેશિયન નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ઇન્ડોનેશિયન નંબરો શીખી શકશો!

ઇન્ડોનેશિયન નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક ઇન્ડોનેશિયન ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે ઇન્ડોનેશિયન નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
nol
શૂન્ય
1
satu
એક
2
dua
બે
3
tiga
ત્રણ
4
empat
ચાર
5
lima
પાંચ
6
enam
7
tujuh
સાત
8
delapan
આઠ
9
sembilan
નવ
10
sepuluh
દસ
11
sebelas
અગિયાર
12
dua belas
બાર
13
tiga belas
તેર
14
empat belas
ચૌદ
15
lima belas
પંદર
16
enam belas
સોળ
17
tujuh belas
સત્તર
18
delapan belas
અઢાર
19
sembilan belas
ઓગણિસ
20
dua puluh
વીસ
21
dua puluh satu
એકવીસ
22
dua puluh dua
બાવીસ
23
dua puluh tiga
તેવીસ
24
dua puluh empat
ચોવીસ
25
dua puluh lima
પચ્ચીસ
26
dua puluh enam
છવીસ
27
dua puluh tujuh
સત્તાવીસ
28
dua puluh delapan
અઠ્ઠાવીસ
29
dua puluh sembilan
ઓગણત્રીસ
30
tiga puluh
ત્રીસ
31
tiga puluh satu
એકત્રીસ
32
tiga puluh dua
બત્રીસ
33
tiga puluh tiga
તેત્રીસ
34
tiga puluh empat
ચોત્રીસ
35
tiga puluh lima
પાંત્રીસ
36
tiga puluh enam
છત્રીસ
37
tiga puluh tujuh
સડત્રીસ
38
tiga puluh delapan
અડત્રીસ
39
tiga puluh sembilan
ઓગણચાલીસ
40
empat puluh
ચાલીસ
41
empat puluh satu
એકતાલીસ
42
empat puluh dua
બેતાલીસ
43
empat puluh tiga
ત્રેતાલીસ
44
empat puluh empat
ચુંમાલીસ
45
empat puluh lima
પિસ્તાલીસ
46
empat puluh enam
છેતાલીસ
47
empat puluh tujuh
સુડતાલીસ
48
empat puluh delapan
અડતાલીસ
49
empat puluh sembilan
ઓગણપચાસ
50
lima puluh
પચાસ
51
lima puluh satu
એકાવન
52
lima puluh dua
બાવન
53
lima puluh tiga
ત્રેપન
54
lima puluh empat
ચોપન
55
lima puluh lima
પંચાવન
56
lima puluh enam
છપ્પન
57
lima puluh tujuh
સત્તાવન
58
lima puluh delapan
અઠ્ઠાવન
59
lima puluh sembilan
ઓગણસાઠ
60
enam puluh
સાઈઠ
61
enam puluh satu
એકસઠ
62
enam puluh dua
બાસઠ
63
enam puluh tiga
ત્રેસઠ
64
enam puluh empat
ચોસઠ
65
enam puluh lima
પાંસઠ
66
enam puluh enam
છાસઠ
67
enam puluh tujuh
સડસઠ
68
enam puluh delapan
અડસઠ
69
enam puluh sembilan
અગણોસિત્તેર
70
tujuh puluh
સિત્તેર
71
tujuh puluh satu
એકોતેર
72
tujuh puluh dua
બોતેર
73
tujuh puluh tiga
તોતેર
74
tujuh puluh empat
ચુમોતેર
75
tujuh puluh lima
પંચોતેર
76
tujuh puluh enam
છોતેર
77
tujuh puluh tujuh
સિત્યોતેર
78
tujuh puluh delapan
ઇઠ્યોતેર
79
tujuh puluh sembilan
ઓગણાએંસી
80
delapan puluh
એંસી
81
delapan puluh satu
એક્યાસી
82
delapan puluh dua
બ્યાસી
83
delapan puluh tiga
ત્યાસી
84
delapan puluh empat
ચોર્યાસી
85
delapan puluh lima
પંચાસી
86
delapan puluh enam
છ્યાસી
87
delapan puluh tujuh
સિત્યાસી
88
delapan puluh delapan
ઈઠ્યાસી
89
delapan puluh sembilan
નેવ્યાસી
90
sembilan puluh
નેવું
91
sembilan puluh satu
એકાણું
92
sembilan puluh dua
બાણું
93
sembilan puluh tiga
ત્રાણું
94
sembilan puluh empat
ચોરાણું
95
sembilan puluh lima
પંચાણું
96
sembilan puluh enam
છન્નું
97
sembilan puluh tujuh
સત્તાણું
98
sembilan puluh delapan
અઠ્ઠાણું
99
sembilan puluh sembilan
નવ્વાણું
100
seratus
સો