પોલિશ નંબરો

પોલિશ નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in પોલિશ

પોલિશ નંબરો

પોલિશ નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn પોલિશ numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn પોલિશ numbers in a very short time!

પોલિશ નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for પોલિશ language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below પોલિશ નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
zero
શૂન્ય
1
jeden
એક
2
dwa
બે
3
trzy
ત્રણ
4
cztery
ચાર
5
pięć
પાંચ
6
sześć
7
siedem
સાત
8
osiem
આઠ
9
dziewięć
નવ
10
dziesięć
દસ
11
jedenaście
અગિયાર
12
dwanaście
બાર
13
trzynaście
તેર
14
czternaście
ચૌદ
15
piętnaście
પંદર
16
szesnaście
સોળ
17
siedemnaście
સત્તર
18
osiemnaście
અઢાર
19
dziewiętnaście
ઓગણિસ
20
dwadzieścia
વીસ
21
dwadzieścia jeden
એકવીસ
22
dwadzieścia dwa
બાવીસ
23
dwadzieścia trzy
તેવીસ
24
dwadzieścia cztery
ચોવીસ
25
dwadzieścia pięć
પચ્ચીસ
26
dwadzieścia sześć
છવીસ
27
dwadzieścia siedem
સત્તાવીસ
28
dwadzieścia osiem
અઠ્ઠાવીસ
29
dwadzieścia dziewięć
ઓગણત્રીસ
30
trzydzieści
ત્રીસ
31
trzydzieści jeden
એકત્રીસ
32
trzydzieści dwa
બત્રીસ
33
trzydzieści trzy
તેત્રીસ
34
trzydzieści cztery
ચોત્રીસ
35
trzydzieści pięć
પાંત્રીસ
36
trzydzieści sześć
છત્રીસ
37
trzydzieści siedem
સડત્રીસ
38
trzydzieści osiem
અડત્રીસ
39
trzydzieści dziewięć
ઓગણચાલીસ
40
czterdzieści
ચાલીસ
41
czterdzieści jeden
એકતાલીસ
42
czterdzieści dwa
બેતાલીસ
43
czterdzieści trzy
ત્રેતાલીસ
44
czterdzieści cztery
ચુંમાલીસ
45
czterdzieści pięć
પિસ્તાલીસ
46
czterdzieści sześć
છેતાલીસ
47
czterdzieści siedem
સુડતાલીસ
48
czterdzieści osiem
અડતાલીસ
49
czterdzieści dziewięć
ઓગણપચાસ
50
pięćdziesiąt
પચાસ
51
pięćdziesiąt jeden
એકાવન
52
pięćdziesiąt dwa
બાવન
53
pięćdziesiąt trzy
ત્રેપન
54
pięćdziesiąt cztery
ચોપન
55
pięćdziesiąt pięć
પંચાવન
56
pięćdziesiąt sześć
છપ્પન
57
pięćdziesiąt siedem
સત્તાવન
58
pięćdziesiąt osiem
અઠ્ઠાવન
59
pięćdziesiąt dziewięć
ઓગણસાઠ
60
sześćdziesiąt
સાઈઠ
61
sześćdziesiąt jeden
એકસઠ
62
sześćdziesiąt dwa
બાસઠ
63
sześćdziesiąt trzy
ત્રેસઠ
64
sześćdziesiąt cztery
ચોસઠ
65
sześćdziesiąt pięć
પાંસઠ
66
sześćdziesiąt sześć
છાસઠ
67
sześćdziesiąt siedem
સડસઠ
68
sześćdziesiąt osiem
અડસઠ
69
sześćdziesiąt dziewięć
અગણોસિત્તેર
70
siedemdziesiąt
સિત્તેર
71
siedemdziesiąt jeden
એકોતેર
72
siedemdziesiąt dwa
બોતેર
73
siedemdziesiąt trzy
તોતેર
74
siedemdziesiąt cztery
ચુમોતેર
75
siedemdziesiąt pięć
પંચોતેર
76
siedemdziesiąt sześć
છોતેર
77
siedemdziesiąt siedem
સિત્યોતેર
78
siedemdziesiąt osiem
ઇઠ્યોતેર
79
siedemdziesiąt dziewięć
ઓગણાએંસી
80
osiemdziesiąt
એંસી
81
osiemdziesiąt jeden
એક્યાસી
82
osiemdziesiąt dwa
બ્યાસી
83
osiemdziesiąt trzy
ત્યાસી
84
osiemdziesiąt cztery
ચોર્યાસી
85
osiemdziesiąt pięć
પંચાસી
86
osiemdziesiąt sześć
છ્યાસી
87
osiemdziesiąt siedem
સિત્યાસી
88
osiemdziesiąt osiem
ઈઠ્યાસી
89
osiemdziesiąt dziewięć
નેવ્યાસી
90
dziewięćdziesiąt
નેવું
91
dziewięćdziesiąt jeden
એકાણું
92
dziewięćdziesiąt dwa
બાણું
93
dziewięćdziesiąt trzy
ત્રાણું
94
dziewięćdziesiąt cztery
ચોરાણું
95
dziewięćdziesiąt pięć
પંચાણું
96
dziewięćdziesiąt sześć
છન્નું
97
dziewięćdziesiąt siedem
સત્તાણું
98
dziewięćdziesiąt osiem
અઠ્ઠાણું
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
નવ્વાણું
100
sto
સો