મેસેડોનિયન નંબરો

મેસેડોનિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in મેસેડોનિયન

મેસેડોનિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn મેસેડોનિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn મેસેડોનિયન numbers in a very short time!

મેસેડોનિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for મેસેડોનિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below મેસેડોનિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
нула
શૂન્ય
1
еден
એક
2
два
બે
3
три
ત્રણ
4
четири
ચાર
5
пет
પાંચ
6
шест
7
седум
સાત
8
осум
આઠ
9
девет
નવ
10
десет
દસ
11
единаесет
અગિયાર
12
дванаесет
બાર
13
тринаесет
તેર
14
четиринаесет
ચૌદ
15
петнаесет
પંદર
16
шеснаесет
સોળ
17
седумнаесет
સત્તર
18
осумнаесет
અઢાર
19
деветнаесет
ઓગણિસ
20
дваесет
વીસ
21
дваесет и еден
એકવીસ
22
дваесет и два
બાવીસ
23
дваесет и три
તેવીસ
24
дваесет и четири
ચોવીસ
25
дваесет и пет
પચ્ચીસ
26
дваесет и шест
છવીસ
27
дваесет и седум
સત્તાવીસ
28
дваесет и осум
અઠ્ઠાવીસ
29
дваесет и девет
ઓગણત્રીસ
30
триесет
ત્રીસ
31
триесет и еден
એકત્રીસ
32
триесет и два
બત્રીસ
33
триесет и три
તેત્રીસ
34
триесет и четири
ચોત્રીસ
35
триесет и пет
પાંત્રીસ
36
триесет и шест
છત્રીસ
37
триесет и седум
સડત્રીસ
38
триесет и осум
અડત્રીસ
39
триесет и девет
ઓગણચાલીસ
40
четириесет
ચાલીસ
41
четириесет и еден
એકતાલીસ
42
четириесет и два
બેતાલીસ
43
четириесет и три
ત્રેતાલીસ
44
четириесет и четири
ચુંમાલીસ
45
четириесет и пет
પિસ્તાલીસ
46
четириесет и шест
છેતાલીસ
47
четириесет и седум
સુડતાલીસ
48
четириесет и осум
અડતાલીસ
49
четириесет и девет
ઓગણપચાસ
50
педесет
પચાસ
51
педесет и еден
એકાવન
52
педесет и два
બાવન
53
педесет и три
ત્રેપન
54
педесет и четири
ચોપન
55
педесет и пет
પંચાવન
56
педесет и шест
છપ્પન
57
педесет и седум
સત્તાવન
58
педесет и осум
અઠ્ઠાવન
59
педесет и девет
ઓગણસાઠ
60
шеесет
સાઈઠ
61
шеесет и еден
એકસઠ
62
шеесет и два
બાસઠ
63
шеесет и три
ત્રેસઠ
64
шеесет и четири
ચોસઠ
65
шеесет и пет
પાંસઠ
66
шеесет и шест
છાસઠ
67
шеесет и седум
સડસઠ
68
шеесет и осум
અડસઠ
69
шеесет и девет
અગણોસિત્તેર
70
седумдесет
સિત્તેર
71
седумдесет и еден
એકોતેર
72
седумдесет и два
બોતેર
73
седумдесет и три
તોતેર
74
седумдесет и четири
ચુમોતેર
75
седумдесет и пет
પંચોતેર
76
седумдесет и шест
છોતેર
77
седумдесет и седум
સિત્યોતેર
78
седумдесет и осум
ઇઠ્યોતેર
79
седумдесет и девет
ઓગણાએંસી
80
осумдесет
એંસી
81
осумдесет и еден
એક્યાસી
82
осумдесет и два
બ્યાસી
83
осумдесет и три
ત્યાસી
84
осумдесет и четири
ચોર્યાસી
85
осумдесет и пет
પંચાસી
86
осумдесет и шест
છ્યાસી
87
осумдесет и седум
સિત્યાસી
88
осумдесет и осум
ઈઠ્યાસી
89
осумдесет и девет
નેવ્યાસી
90
деведесет
નેવું
91
деведесет и еден
એકાણું
92
деведесет и два
બાણું
93
деведесет и три
ત્રાણું
94
деведесет и четири
ચોરાણું
95
деведесет и пет
પંચાણું
96
деведесет и шест
છન્નું
97
деведесет и седум
સત્તાણું
98
деведесет и осум
અઠ્ઠાણું
99
деведесет и девет
નવ્વાણું
100
сто
સો