એસ્ટોનિયન નંબરો

એસ્ટોનિયન નંબરો

એસ્ટોનિયન માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

એસ્ટોનિયન નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે એસ્ટોનિયન નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં એસ્ટોનિયન નંબરો શીખી શકશો!

એસ્ટોનિયન નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક એસ્ટોનિયન ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે એસ્ટોનિયન નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

1
üks
એક
2
kaks
બે
3
kolm
ત્રણ
4
neli
ચાર
5
viis
પાંચ
6
kuus
7
seitse
સાત
8
kaheksa
આઠ
9
üheksa
નવ
10
kümme
દસ
11
üksteist
અગિયાર
12
kaksteist
બાર
13
kolmteist
તેર
14
neliteist
ચૌદ
15
viisteist
પંદર
16
kuusteist
સોળ
17
seitseteist
સત્તર
18
kaheksateist
અઢાર
19
üheksateist
ઓગણિસ
20
kakskümmend
વીસ
21
kakskümmend üks
એકવીસ
22
kakskümmend kaks
બાવીસ
23
kakskümmend kolm
તેવીસ
24
kakskümmend neli
ચોવીસ
25
kakskümmend viis
પચ્ચીસ
26
kakskümmend kuus
છવીસ
27
kakskümmend seitse
સત્તાવીસ
28
kakskümmend kaheksa
અઠ્ઠાવીસ
29
kakskümmend üheksa
ઓગણત્રીસ
30
kolmkümmend
ત્રીસ
31
kolmkümmend üks
એકત્રીસ
32
kolmkümmend kaks
બત્રીસ
33
kolmkümmend kolm
તેત્રીસ
34
kolmkümmend neli
ચોત્રીસ
35
kolmkümmend viis
પાંત્રીસ
36
kolmkümmend kuus
છત્રીસ
37
kolmkümmend seitse
સડત્રીસ
38
kolmkümmend kaheksa
અડત્રીસ
39
kolmkümmend üheksa
ઓગણચાલીસ
40
nelikümmend
ચાલીસ
41
nelikümmend üks
એકતાલીસ
42
nelikümmend kaks
બેતાલીસ
43
nelikümmend kolm
ત્રેતાલીસ
44
nelikümmend neli
ચુંમાલીસ
45
nelikümmend viis
પિસ્તાલીસ
46
nelikümmend kuus
છેતાલીસ
47
nelikümmend seitse
સુડતાલીસ
48
nelikümmend kaheksa
અડતાલીસ
49
nelikümmend üheksa
ઓગણપચાસ
50
viiskümmend
પચાસ
51
viiskümmend üks
એકાવન
52
viiskümmend kaks
બાવન
53
viiskümmend kolm
ત્રેપન
54
viiskümmend neli
ચોપન
55
viiskümmend viis
પંચાવન
56
viiskümmend kuus
છપ્પન
57
viiskümmend seitse
સત્તાવન
58
viiskümmend kaheksa
અઠ્ઠાવન
59
viiskümmend üheksa
ઓગણસાઠ
60
kuuskümmend
સાઈઠ
61
kuuskümmend üks
એકસઠ
62
kuuskümmend kaks
બાસઠ
63
kuuskümmend kolm
ત્રેસઠ
64
kuuskümmend neli
ચોસઠ
65
kuuskümmend viis
પાંસઠ
66
kuuskümmend kuus
છાસઠ
67
kuuskümmend seitse
સડસઠ
68
kuuskümmend kaheksa
અડસઠ
69
kuuskümmend üheksa
અગણોસિત્તેર
70
seitsekümmend
સિત્તેર
71
seitsekümmend üks
એકોતેર
72
seitsekümmend kaks
બોતેર
73
seitsekümmend kolm
તોતેર
74
seitsekümmend neli
ચુમોતેર
75
seitsekümmend viis
પંચોતેર
76
seitsekümmend kuus
છોતેર
77
seitsekümmend seitse
સિત્યોતેર
78
seitsekümmend kaheksa
ઇઠ્યોતેર
79
seitsekümmend üheksa
ઓગણાએંસી
80
kaheksakümmend
એંસી
81
kaheksakümmend üks
એક્યાસી
82
kaheksakümmend kaks
બ્યાસી
83
kaheksakümmend kolm
ત્યાસી
84
kaheksakümmend neli
ચોર્યાસી
85
kaheksakümmend viis
પંચાસી
86
kaheksakümmend kuus
છ્યાસી
87
kaheksakümmend seitse
સિત્યાસી
88
kaheksakümmend kaheksa
ઈઠ્યાસી
89
kaheksakümmend üheksa
નેવ્યાસી
90
üheksakümmend
નેવું
91
üheksakümmend üks
એકાણું
92
üheksakümmend kaks
બાણું
93
üheksakümmend kolm
ત્રાણું
94
üheksakümmend neli
ચોરાણું
95
üheksakümmend viis
પંચાણું
96
üheksakümmend kuus
છન્નું
97
üheksakümmend seitse
સત્તાણું
98
üheksakümmend kaheksa
અઠ્ઠાણું
99
üheksakümmend üheksa
નવ્વાણું
100
sada
સો
0
null
શૂન્ય