સર્બિયન નંબરો

સર્બિયન નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in સર્બિયન

સર્બિયન નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn સર્બિયન numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn સર્બિયન numbers in a very short time!

સર્બિયન નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for સર્બિયન language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below સર્બિયન નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
нула
શૂન્ય
1
један
એક
2
два
બે
3
три
ત્રણ
4
четири
ચાર
5
пет
પાંચ
6
шест
7
седам
સાત
8
осам
આઠ
9
девет
નવ
10
десет
દસ
11
једанаест
અગિયાર
12
дванаест
બાર
13
тринаест
તેર
14
четрнаест
ચૌદ
15
петнаест
પંદર
16
шеснаест
સોળ
17
седамнаест
સત્તર
18
осамнаест
અઢાર
19
деветнаест
ઓગણિસ
20
двадесет
વીસ
21
двадесет и један
એકવીસ
22
двадесет и два
બાવીસ
23
двадесет три
તેવીસ
24
двадесет и четири
ચોવીસ
25
двадесет и пет
પચ્ચીસ
26
двадесет и шест
છવીસ
27
двадесет и седам
સત્તાવીસ
28
двадесет и осам
અઠ્ઠાવીસ
29
двадесет и девет
ઓગણત્રીસ
30
тридесет
ત્રીસ
31
тридесет и један
એકત્રીસ
32
тридесет и два
બત્રીસ
33
тридесет и три
તેત્રીસ
34
тридесет и четири
ચોત્રીસ
35
тридесет и пети
પાંત્રીસ
36
тридесет и шест
છત્રીસ
37
тридесет и седам
સડત્રીસ
38
тридесет и осам
અડત્રીસ
39
тридесет и девет
ઓગણચાલીસ
40
четрдесет
ચાલીસ
41
четрдесет и један
એકતાલીસ
42
четрдесет два
બેતાલીસ
43
четрдесет и три
ત્રેતાલીસ
44
четрдесет и четири
ચુંમાલીસ
45
четрдесет и пет
પિસ્તાલીસ
46
четрдесет и шест
છેતાલીસ
47
четрдесет и седам
સુડતાલીસ
48
четрдесет и осам
અડતાલીસ
49
четрдесет и девет
ઓગણપચાસ
50
педесет
પચાસ
51
педесет један
એકાવન
52
педесет два
બાવન
53
педесет три
ત્રેપન
54
педесет четврти
ચોપન
55
педесет и пет
પંચાવન
56
педесет и шест
છપ્પન
57
педесет и седам
સત્તાવન
58
педесет и осам
અઠ્ઠાવન
59
педесет и девет
ઓગણસાઠ
60
шездесет
સાઈઠ
61
шездесет и један
એકસઠ
62
шездесет и два
બાસઠ
63
шездесет и три
ત્રેસઠ
64
шездесет и четири
ચોસઠ
65
шездесет и пет
પાંસઠ
66
шездесет и шест
છાસઠ
67
шездесет и седам
સડસઠ
68
шездесет и осам
અડસઠ
69
шездесет и девет
અગણોસિત્તેર
70
седамдесет
સિત્તેર
71
седамдесет и један
એકોતેર
72
седамдесет и два
બોતેર
73
седамдесет и три
તોતેર
74
седамдесет и четири
ચુમોતેર
75
седамдесет и пет
પંચોતેર
76
седамдесет и шест
છોતેર
77
седамдесет и седам
સિત્યોતેર
78
седамдесет и осам
ઇઠ્યોતેર
79
седамдесет и девет
ઓગણાએંસી
80
осамдесет
એંસી
81
осамдесет и један
એક્યાસી
82
осамдесет и два
બ્યાસી
83
осамдесет и три
ત્યાસી
84
осамдесет и четири
ચોર્યાસી
85
осамдесет и пет
પંચાસી
86
осамдесет и шест
છ્યાસી
87
осамдесет и седам
સિત્યાસી
88
осамдесет и осам
ઈઠ્યાસી
89
осамдесет и девет
નેવ્યાસી
90
деведесет
નેવું
91
деведесет и један
એકાણું
92
деведесет и два
બાણું
93
деведесет и три
ત્રાણું
94
деведесет и четири
ચોરાણું
95
деведесет и пет
પંચાણું
96
деведесет и шест
છન્નું
97
деведесет и седам
સત્તાણું
98
деведесет и осам
અઠ્ઠાણું
99
деведесет и девет
નવ્વાણું
100
сто
સો