થાઇ નંબરો

થાઇ નંબરો

થાઇ માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

થાઇ નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે થાઇ નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં થાઇ નંબરો શીખી શકશો!

થાઇ નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક થાઇ ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે થાઇ નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.

0
ศูนย์
શૂન્ય
1
หนึ่ง
એક
2
สอง
બે
3
สาม
ત્રણ
4
สี่
ચાર
5
ห้า
પાંચ
6
หก
7
เจ็ด
સાત
8
แปด
આઠ
9
เก้า
નવ
10
สิบ
દસ
11
สิบเอ็ด
અગિયાર
12
สิบสอง
બાર
13
สิบสาม
તેર
14
สิบสี่
ચૌદ
15
สิบห้า
પંદર
16
สิบหก
સોળ
17
สิบเจ็ด
સત્તર
18
สิบแปด
અઢાર
19
สิบเก้า
ઓગણિસ
20
ยี่สิบ
વીસ
21
ยี่สิบเอ็ด
એકવીસ
22
ยี่สิบสอง
બાવીસ
23
ยี่สิบสาม
તેવીસ
24
ยี่สิบสี่
ચોવીસ
25
ยี่สิบห้า
પચ્ચીસ
26
ยี่สิบหก
છવીસ
27
ยี่สิบเจ็ด
સત્તાવીસ
28
ยี่สิบแปด
અઠ્ઠાવીસ
29
ยี่สิบเก้า
ઓગણત્રીસ
30
สามสิบ
ત્રીસ
31
สามสิบเอ็ด
એકત્રીસ
32
สามสิบสอง
બત્રીસ
33
สามสิบสาม
તેત્રીસ
34
สามสิบสี่
ચોત્રીસ
35
สามสิบห้า
પાંત્રીસ
36
สามสิบหก
છત્રીસ
37
สามสิบเจ็ด
સડત્રીસ
38
สามสิบแปด
અડત્રીસ
39
สามสิบเก้า
ઓગણચાલીસ
40
สี่สิบ
ચાલીસ
41
สี่สิบเอ็ด
એકતાલીસ
42
สี่สิบสอง
બેતાલીસ
43
สี่สิบสาม
ત્રેતાલીસ
44
สี่สิบสี่
ચુંમાલીસ
45
สี่สิบห้า
પિસ્તાલીસ
46
สี่สิบหก
છેતાલીસ
47
สี่สิบเจ็ด
સુડતાલીસ
48
สี่สิบแปด
અડતાલીસ
49
สี่สิบเก้า
ઓગણપચાસ
50
ห้าสิบ
પચાસ
51
ห้าสิบเอ็ด
એકાવન
52
ห้าสิบสอง
બાવન
53
ห้าสิบสาม
ત્રેપન
54
ห้าสิบสี่
ચોપન
55
ห้าสิบห้า
પંચાવન
56
ห้าสิบหก
છપ્પન
57
ห้าสิบเจ็ด
સત્તાવન
58
ห้าสิบแปด
અઠ્ઠાવન
59
ห้าสิบเก้า
ઓગણસાઠ
60
หกสิบ
સાઈઠ
61
หกสิบเอ็ด
એકસઠ
62
หกสิบสอง
બાસઠ
63
หกสิบสาม
ત્રેસઠ
64
หกสิบสี่
ચોસઠ
65
หกสิบห้า
પાંસઠ
66
หกสิบหก
છાસઠ
67
หกสิบเจ็ด
સડસઠ
68
หกสิบแปด
અડસઠ
69
หกสิบเก้า
અગણોસિત્તેર
70
เจ็ดสิบ
સિત્તેર
71
เจ็ดสิบเอ็ด
એકોતેર
72
เจ็ดสิบสอง
બોતેર
73
เจ็ดสิบสาม
તોતેર
74
เจ็ดสิบสี่
ચુમોતેર
75
เจ็ดสิบห้า
પંચોતેર
76
เจ็ดสิบหก
છોતેર
77
เจ็ดสิบเจ็ด
સિત્યોતેર
78
เจ็ดสิบแปด
ઇઠ્યોતેર
79
เจ็ดสิบเก้า
ઓગણાએંસી
80
แปดสิบ
એંસી
81
แปดสิบเอ็ด
એક્યાસી
82
แปดสิบสอง
બ્યાસી
83
แปดสิบสาม
ત્યાસી
84
แปดสิบสี่
ચોર્યાસી
85
แปดสิบห้า
પંચાસી
86
แปดสิบหก
છ્યાસી
87
แปดสิบเจ็ด
સિત્યાસી
88
แปดสิบแปด
ઈઠ્યાસી
89
แปดสิบเก้า
નેવ્યાસી
90
เก้าสิบ
નેવું
91
เก้าสิบเอ็ด
એકાણું
92
เก้าสิบสอง
બાણું
93
เก้าสิบสาม
ત્રાણું
94
เก้าสิบสี่
ચોરાણું
95
เก้าสิบห้า
પંચાણું
96
เก้าสิบหก
છન્નું
97
เก้าสิบเจ็ด
સત્તાણું
98
เก้าสิบแปด
અઠ્ઠાણું
99
เก้าสิบเก้า
નવ્વાણું
100
หนึ่งร้อย
સો