પોર્ટુગીઝ નંબરો

પોર્ટુગીઝ નંબરો

પોર્ટુગીઝ માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

પોર્ટુગીઝ નંબરો
0
Zero
શૂન્ય
1
Um
એક
2
Dois
બે
3
Três
ત્રણ
4
Quatro
ચાર
5
Cinco
પાંચ
6
Seis
7
Sete
સાત
8
Oito
આઠ
9
Nove
નવ
10
Dez
દસ
11
Onze
અગિયાર
12
Doze
બાર
13
Treze
તેર
14
Catorze
ચૌદ
15
Quinze
પંદર
16
Dezasseis
સોળ
17
Dezassete
સત્તર
18
Dezoito
અઢાર
19
Dezanove
ઓગણિસ
20
Vinte
વીસ
21
Vinte e um
એકવીસ
22
Vinte e dois
બાવીસ
23
Vinte e três
તેવીસ
24
Vinte e quatro
ચોવીસ
25
Vinte e cinco
પચ્ચીસ
26
Vinte e seis
છવીસ
27
Vinte e sete
સત્તાવીસ
28
Vinte e oito
અઠ્ઠાવીસ
29
Vinte e nove
ઓગણત્રીસ
30
Trinta
ત્રીસ
31
Trinta e um
એકત્રીસ
32
Trinta e dois
બત્રીસ
33
Trinta e três
તેત્રીસ
34
Trinta e quatro
ચોત્રીસ
35
Trinta e cinco
પાંત્રીસ
36
Trinta e seis
છત્રીસ
37
Trinta e sete
સડત્રીસ
38
Trinta e oito
અડત્રીસ
39
Trinta e nove
ઓગણચાલીસ
40
Quarenta
ચાલીસ
41
Quarenta e um
એકતાલીસ
42
Quarenta e dois
બેતાલીસ
43
Quarenta e três
ત્રેતાલીસ
44
Quarenta e quatro
ચુંમાલીસ
45
Quarenta e cinco
પિસ્તાલીસ
46
Quarenta e seis
છેતાલીસ
47
Quarenta e sete
સુડતાલીસ
48
Quarenta e oito
અડતાલીસ
49
Quarenta e nove
ઓગણપચાસ
50
Cinquenta
પચાસ
51
Cinquenta e um
એકાવન
52
Cinquenta e dois
બાવન
53
Cinquenta e três
ત્રેપન
54
Cinquenta e quatro
ચોપન
55
Cinquenta e cinco
પંચાવન
56
Cinquenta e seis
છપ્પન
57
Cinquenta e sete
સત્તાવન
58
Cinquenta e oito
અઠ્ઠાવન
59
Cinquenta e nove
ઓગણસાઠ
60
Sessenta
સાઈઠ
61
Sessenta e um
એકસઠ
62
Sessenta e dois
બાસઠ
63
Sessenta e três
ત્રેસઠ
64
Sessenta e quatro
ચોસઠ
65
Sessenta e cinco
પાંસઠ
66
Sessenta e seis
છાસઠ
67
Sessenta e sete
સડસઠ
68
Sessenta e oito
અડસઠ
69
Sessenta e nove
અગણોસિત્તેર
70
Setenta
સિત્તેર
71
Setenta e um
એકોતેર
72
Setenta e dois
બોતેર
73
Setenta e três
તોતેર
74
Setenta e quatro
ચુમોતેર
75
Setenta e cinco
પંચોતેર
76
Setenta e seis
છોતેર
77
Setenta e sete
સિત્યોતેર
78
Setenta e oito
ઇઠ્યોતેર
79
Setenta e nove
ઓગણાએંસી
80
Oitenta
એંસી
81
Oitenta e um
એક્યાસી
82
Oitenta e dois
બ્યાસી
83
Oitenta e três
ત્યાસી
84
Oitenta e quatro
ચોર્યાસી
85
Oitenta e cinco
પંચાસી
86
Oitenta e seis
છ્યાસી
87
Oitenta e sete
સિત્યાસી
88
Oitenta e oito
ઈઠ્યાસી
89
Oitenta e nove
નેવ્યાસી
90
Noventa
નેવું
91
Noventa e um
એકાણું
92
Noventa e dois
બાણું
93
Noventa e três
ત્રાણું
94
Noventa e quatro
ચોરાણું
95
Noventa e cinco
પંચાણું
96
Noventa e seis
છન્નું
97
Noventa e sete
સત્તાણું
98
Noventa e oito
અઠ્ઠાણું
99
Noventa e nove
નવ્વાણું
100
Cem
સો

પોર્ટુગીઝ નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે પોર્ટુગીઝ નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં પોર્ટુગીઝ નંબરો શીખી શકશો!

પોર્ટુગીઝ નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક પોર્ટુગીઝ ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે પોર્ટુગીઝ નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.