કતલાન નંબરો

કતલાન નંબરો

કતલાન માં સંખ્યાઓની જોડણી અને ઉચ્ચારણ

0
zero
શૂન્ય
1
u
એક
2
dos
બે
3
tres
ત્રણ
4
quatre
ચાર
5
cinc
પાંચ
6
sis
7
set
સાત
8
vuit
આઠ
9
nou
નવ
10
deu
દસ
11
onze
અગિયાર
12
dotze
બાર
13
tretze
તેર
14
catorze
ચૌદ
15
quinze
પંદર
16
setze
સોળ
17
disset
સત્તર
18
divuit
અઢાર
19
dinou
ઓગણિસ
20
vint
વીસ
21
vint-i-u
એકવીસ
22
vint-i-dos
બાવીસ
23
vint-i-tres
તેવીસ
24
vint-i-quatre
ચોવીસ
25
vint-i-cinc
પચ્ચીસ
26
vint-i-sis
છવીસ
27
vint-i-set
સત્તાવીસ
28
vint-i-vuit
અઠ્ઠાવીસ
29
vint-i-nou
ઓગણત્રીસ
30
trenta
ત્રીસ
31
trenta-u
એકત્રીસ
32
trenta-dos
બત્રીસ
33
trenta-tres
તેત્રીસ
34
trenta-quatre
ચોત્રીસ
35
trenta-cinc
પાંત્રીસ
36
trenta-sis
છત્રીસ
37
trenta-set
સડત્રીસ
38
trenta-vuit
અડત્રીસ
39
trenta-nou
ઓગણચાલીસ
40
quaranta
ચાલીસ
41
quaranta-u
એકતાલીસ
42
quaranta-dos
બેતાલીસ
43
quaranta-tres
ત્રેતાલીસ
44
quaranta-quatre
ચુંમાલીસ
45
quaranta-cinc
પિસ્તાલીસ
46
quaranta-sis
છેતાલીસ
47
quaranta-set
સુડતાલીસ
48
quaranta-vuit
અડતાલીસ
49
quaranta-nou
ઓગણપચાસ
50
cinquanta
પચાસ
51
cinquanta-u
એકાવન
52
cinquanta-dos
બાવન
53
cinquanta-tres
ત્રેપન
54
cinquanta-quatre
ચોપન
55
cinquanta-cinc
પંચાવન
56
cinquanta-sis
છપ્પન
57
cinquanta-set
સત્તાવન
58
cinquanta-vuit
અઠ્ઠાવન
59
cinquanta-nou
ઓગણસાઠ
60
seixanta
સાઈઠ
61
seixanta-u
એકસઠ
62
seixanta-dos
બાસઠ
63
seixanta-tres
ત્રેસઠ
64
seixanta-quatre
ચોસઠ
65
seixanta-cinc
પાંસઠ
66
seixanta-sis
છાસઠ
67
seixanta-set
સડસઠ
68
seixanta-vuit
અડસઠ
69
seixanta-nou
અગણોસિત્તેર
70
setanta
સિત્તેર
71
setanta
એકોતેર
72
setanta-dos
બોતેર
73
setanta-tres
તોતેર
74
setanta-quatre
ચુમોતેર
75
setanta-cinc
પંચોતેર
76
setanta-sis
છોતેર
77
setanta-set
સિત્યોતેર
78
setanta-vuit
ઇઠ્યોતેર
79
setanta-nou
ઓગણાએંસી
80
vuitanta
એંસી
81
vuitanta-u
એક્યાસી
82
vuitanta-dos
બ્યાસી
83
vuitanta-tres
ત્યાસી
84
vuitanta-quatre
ચોર્યાસી
85
vuitanta-cinc
પંચાસી
86
vuitanta-sis
છ્યાસી
87
vuitanta-set
સિત્યાસી
88
vuitanta-vuit
ઈઠ્યાસી
89
vuitanta-nou
નેવ્યાસી
90
noranta
નેવું
91
noranta-u
એકાણું
92
noranta-dos
બાણું
93
noranta-tres
ત્રાણું
94
noranta-quatre
ચોરાણું
95
noranta-cinc
પંચાણું
96
noranta-sis
છન્નું
97
noranta-set
સત્તાણું
98
noranta-vuit
અઠ્ઠાણું
99
noranta-nou
નવ્વાણું
100
per cent
સો

કતલાન નંબરો, આપણા દૈનિક જીવનનો મોટો ભાગ ધરાવે છે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે પણ; આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં કરવાની જરૂર છે જેમ કે ફોન નંબર, પૈસાની માત્રા, તારીખો વગેરે. નંબરો જાણ્યા સિવાય યોગ્ય ઉચ્ચારણ રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ આપણે સાચા ઉચ્ચાર સાથે નંબરો શીખવાની જરૂર છે.

સૌથી ઝડપી રીતે કતલાન નંબરો શીખવા માટે, તમારે એક પછી એક પ્રદાન કરે છે તે સંખ્યાઓ વાંચીને અને સાંભળીને તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. અમે તૈયાર કરેલી વિડિઓ પરની સામગ્રીને અનુસરો અને સાંભળી શકો છો જેથી તમે સરળતાથી નંબરો શીખી શકો. સતત સાંભળવાના પરિણામ રૂપે, તમે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં કતલાન નંબરો શીખી શકશો!

કતલાન નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે પ્રારંભિક કતલાન ભાષા તાલીમ માટે શીખી લેવી જોઈએ. આ કારણોસર, તમારે ભાષા શિક્ષણને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખૂબ જ સારી રીતે શીખવું પડશે.

નીચે કતલાન નંબરો તમારા માટે 1 થી 100 સુધી આપવામાં આવે છે. દરરોજ સંખ્યાના નિયમિતપણે પાલન કરીને, અમે તમારા માટે તૈયાર કરેલી વિડિઓનો આભાર તમે સરળતાથી તમારી ભાષા શિક્ષણને મજબૂત કરી શકો છો.