ડચ નંબરો

ડચ નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in ડચ

ડચ નંબરો

ડચ નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn ડચ numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn ડચ numbers in a very short time!

ડચ નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for ડચ language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below ડચ નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
nul
શૂન્ય
1
een
એક
2
twee
બે
3
drie
ત્રણ
4
vier
ચાર
5
vijf
પાંચ
6
zes
7
zeven
સાત
8
acht
આઠ
9
negen
નવ
10
tien
દસ
11
elf
અગિયાર
12
twaalf
બાર
13
dertien
તેર
14
veertien
ચૌદ
15
vijftien
પંદર
16
zestien
સોળ
17
zeventien
સત્તર
18
achttien
અઢાર
19
negentien
ઓગણિસ
20
twintig
વીસ
21
eenentwintig
એકવીસ
22
tweeëntwintig
બાવીસ
23
drieëntwintig
તેવીસ
24
vierentwintig
ચોવીસ
25
vijfentwintig
પચ્ચીસ
26
zesentwintig
છવીસ
27
zevenentwintig
સત્તાવીસ
28
achtentwintig
અઠ્ઠાવીસ
29
negenentwintig
ઓગણત્રીસ
30
dertig
ત્રીસ
31
eenendertig
એકત્રીસ
32
tweeëndertig
બત્રીસ
33
drieëndertig
તેત્રીસ
34
vierendertig
ચોત્રીસ
35
vijfendertig
પાંત્રીસ
36
zesendertig
છત્રીસ
37
zevenendertig
સડત્રીસ
38
achtendertig
અડત્રીસ
39
negenendertig
ઓગણચાલીસ
40
veertig
ચાલીસ
41
eenenveertig
એકતાલીસ
42
tweeënveertig
બેતાલીસ
43
drieënveertig
ત્રેતાલીસ
44
vierenveertig
ચુંમાલીસ
45
vijfenveertig
પિસ્તાલીસ
46
zesenveertig
છેતાલીસ
47
zevenenveertig
સુડતાલીસ
48
achtenveertig
અડતાલીસ
49
negenenveertig
ઓગણપચાસ
50
vijftig
પચાસ
51
eenenvijftig
એકાવન
52
tweeënvijftig
બાવન
53
drieënvijftig
ત્રેપન
54
vierenvijftig
ચોપન
55
vijfenvijftig
પંચાવન
56
zesenvijftig
છપ્પન
57
zevenenvijftig
સત્તાવન
58
achtenvijftig
અઠ્ઠાવન
59
negenenvijftig
ઓગણસાઠ
60
zestig
સાઈઠ
61
eenenzestig
એકસઠ
62
tweeënzestig
બાસઠ
63
drieënzestig
ત્રેસઠ
64
vierenzestig
ચોસઠ
65
vijfenzestig
પાંસઠ
66
zesenzestig
છાસઠ
67
zevenenzestig
સડસઠ
68
achtenzestig
અડસઠ
69
negenenzestig
અગણોસિત્તેર
70
zeventig
સિત્તેર
71
eenenzeventig
એકોતેર
72
tweeënzeventig
બોતેર
73
drieënzeventig
તોતેર
74
vierenzeventig
ચુમોતેર
75
vijfenzeventig
પંચોતેર
76
zesenzeventig
છોતેર
77
zevenenzeventig
સિત્યોતેર
78
achtenzeventig
ઇઠ્યોતેર
79
negenenzeventig
ઓગણાએંસી
80
tachtig
એંસી
81
eenentachtig
એક્યાસી
82
tweeëntachtig
બ્યાસી
83
drieëntachtig
ત્યાસી
84
vierentachtig
ચોર્યાસી
85
vijfentachtig
પંચાસી
86
zesentachtig
છ્યાસી
87
zevenentachtig
સિત્યાસી
88
achtentachtig
ઈઠ્યાસી
89
negenentachtig
નેવ્યાસી
90
negentig
નેવું
91
eenennegentig
એકાણું
92
tweeënnegentig
બાણું
93
drieënnegentig
ત્રાણું
94
vierennegentig
ચોરાણું
95
vijfennegentig
પંચાણું
96
zesennegentig
છન્નું
97
zevenennegentig
સત્તાણું
98
achtennegentig
અઠ્ઠાણું
99
negenennegentig
નવ્વાણું
100
honderd
સો