વિયેતનામીસ નંબરો

વિયેતનામીસ નંબરો

Spelling and pronunciation of numbers in વિયેતનામી

વિયેતનામીસ નંબરો

વિયેતનામીસ નંબરો, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn વિયેતનામી numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn વિયેતનામી numbers in a very short time!

વિયેતનામીસ નંબરો and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for વિયેતનામી language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below વિયેતનામીસ નંબરો are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
Số không
શૂન્ય
1
Một
એક
2
Hai
બે
3
Ba
ત્રણ
4
Bốn
ચાર
5
Năm
પાંચ
6
Sáu
7
Bảy
સાત
8
Tám
આઠ
9
Chín
નવ
10
Mười
દસ
11
Mười một
અગિયાર
12
Mười hai
બાર
13
Mười ba
તેર
14
Mười bốn
ચૌદ
15
Mười lăm
પંદર
16
Mười sáu
સોળ
17
Mười bảy
સત્તર
18
Mười tám
અઢાર
19
Mười chín
ઓગણિસ
20
Hai mươi
વીસ
21
Hai mươi mốt
એકવીસ
22
Hai mươi hai
બાવીસ
23
Hai mươi ba
તેવીસ
24
Hai mươi bốn
ચોવીસ
25
Hai mươi lăm
પચ્ચીસ
26
Hai mươi sáu
છવીસ
27
Hai mươi bảy
સત્તાવીસ
28
Hai mươi tám
અઠ્ઠાવીસ
29
Hai mươi chín
ઓગણત્રીસ
30
Ba mươi
ત્રીસ
31
Ba mươi mốt
એકત્રીસ
32
Ba mươi hai
બત્રીસ
33
Ba mươi ba
તેત્રીસ
34
Ba mươi bốn
ચોત્રીસ
35
Ba mươi năm
પાંત્રીસ
36
Ba mươi sáu
છત્રીસ
37
Ba mươi bảy
સડત્રીસ
38
Ba mươi tám
અડત્રીસ
39
Ba mươi chín
ઓગણચાલીસ
40
Bốn mươi
ચાલીસ
41
Bốn mươi mốt
એકતાલીસ
42
Bốn mươi hai
બેતાલીસ
43
Bốn mươi ba
ત્રેતાલીસ
44
Bốn mươi bốn
ચુંમાલીસ
45
Bốn mươi lăm
પિસ્તાલીસ
46
Bốn mươi sáu
છેતાલીસ
47
Bốn mươi bảy
સુડતાલીસ
48
Bốn mươi tám
અડતાલીસ
49
Bốn mươi chín
ઓગણપચાસ
50
Năm mươi
પચાસ
51
Năm mươi mốt
એકાવન
52
Năm mươi hai
બાવન
53
Năm mươi ba
ત્રેપન
54
Năm mươi bốn
ચોપન
55
Năm mươi lăm
પંચાવન
56
Năm mươi sáu
છપ્પન
57
Năm mươi bảy
સત્તાવન
58
Năm mươi tám
અઠ્ઠાવન
59
Năm mươi chín
ઓગણસાઠ
60
Sáu chục
સાઈઠ
61
Sáu mươi một
એકસઠ
62
Sáu mươi hai
બાસઠ
63
Sáu mươi ba
ત્રેસઠ
64
Sáu mươi bốn
ચોસઠ
65
Sáu mươi lăm
પાંસઠ
66
Sáu mươi sáu
છાસઠ
67
Sáu mươi bảy
સડસઠ
68
Sáu mươi tám
અડસઠ
69
Sáu mươi chín
અગણોસિત્તેર
70
Bảy mươi
સિત્તેર
71
Bảy mươi một
એકોતેર
72
Bảy mươi hai
બોતેર
73
Bảy mươi ba
તોતેર
74
Bảy mươi bốn
ચુમોતેર
75
Bảy mươi lăm
પંચોતેર
76
Bảy sáu
છોતેર
77
Bảy mươi bảy
સિત્યોતેર
78
Bảy mươi tám
ઇઠ્યોતેર
79
Bảy mươi chín
ઓગણાએંસી
80
Tám mươi
એંસી
81
Tám mươi mốt
એક્યાસી
82
Tám mươi hai
બ્યાસી
83
Tám mươi ba
ત્યાસી
84
Tám mươi bốn
ચોર્યાસી
85
Tám mươi lăm
પંચાસી
86
Tám mươi sáu
છ્યાસી
87
Tám mươi bảy
સિત્યાસી
88
Tám mươi tám
ઈઠ્યાસી
89
Tám mươi chín
નેવ્યાસી
90
Chín chục
નેવું
91
Chín mươi phần một
એકાણું
92
Chín mươi hai
બાણું
93
Chín mươi ba
ત્રાણું
94
Chín mươi bốn
ચોરાણું
95
Chín mươi lăm
પંચાણું
96
Chín mươi sáu
છન્નું
97
Chín mươi bảy
સત્તાણું
98
Chín mươi tám
અઠ્ઠાણું
99
Chín mươi chín
નવ્વાણું
100
Một trăm
સો