Αριθμοί στα ολλανδικά

Αριθμοί στα ολλανδικά

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Ολλανδικά

Αριθμοί στα ολλανδικά

Αριθμοί στα ολλανδικά, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Ολλανδικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Ολλανδικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα ολλανδικά και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Ολλανδικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα ολλανδικά δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
nul
μηδέν
1
een
ένα
2
twee
δύο
3
drie
τρία
4
vier
τέσσερα
5
vijf
πέντε
6
zes
έξι
7
zeven
εφτά
8
acht
οχτώ
9
negen
εννέα
10
tien
δέκα
11
elf
ένδεκα
12
twaalf
δώδεκα
13
dertien
δεκατρία
14
veertien
δεκατέσσερα
15
vijftien
δεκαπέντε
16
zestien
δεκαέξι
17
zeventien
δεκαεπτά
18
achttien
δεκαοκτώ
19
negentien
δεκαεννιά
20
twintig
είκοσι
21
eenentwintig
Είκοσι ένα
22
tweeëntwintig
Είκοσι δύο
23
drieëntwintig
Είκοσι τρία
24
vierentwintig
Είκοσι τέσσερα
25
vijfentwintig
Είκοσι πέντε
26
zesentwintig
Είκοσι έξι
27
zevenentwintig
Είκοσι επτά
28
achtentwintig
Είκοσι οκτώ
29
negenentwintig
Είκοσι εννέα
30
dertig
τριάντα
31
eenendertig
Τριάντα ένα
32
tweeëndertig
Τριάντα δύο
33
drieëndertig
Τριάντα τρία
34
vierendertig
Τριάντα τέσσερα
35
vijfendertig
Τριάντα πέντε
36
zesendertig
Τριάντα έξι
37
zevenendertig
Τριάντα επτά
38
achtendertig
Τριάντα οκτώ
39
negenendertig
Τριάντα εννέα
40
veertig
σαράντα
41
eenenveertig
Σαράντα ένα
42
tweeënveertig
Σαράντα δύο
43
drieënveertig
Σαράντα τρεις
44
vierenveertig
Σαράντα τέσσερα
45
vijfenveertig
Σαράντα πέντε
46
zesenveertig
Σαράντα έξι
47
zevenenveertig
Σαράντα επτά
48
achtenveertig
Σαράντα οκτώ
49
negenenveertig
Σαράντα εννέα
50
vijftig
πενήντα
51
eenenvijftig
Πενήντα ένα
52
tweeënvijftig
Πενήντα δύο
53
drieënvijftig
Πενήντα τρία
54
vierenvijftig
Πενήντα τέσσερις
55
vijfenvijftig
Πενήντα πέντε
56
zesenvijftig
Πενήντα έξι
57
zevenenvijftig
Πενήντα επτά
58
achtenvijftig
Πενήντα οκτώ
59
negenenvijftig
Πενήντα εννέα
60
zestig
εξήντα
61
eenenzestig
Εξήντα ένα
62
tweeënzestig
Εξήντα δύο
63
drieënzestig
Εξήντα τρεις
64
vierenzestig
Εξήντα τέσσερις
65
vijfenzestig
Εξήντα πέντε
66
zesenzestig
Εξήντα έξι
67
zevenenzestig
Εξήντα επτά
68
achtenzestig
Εξήντα οκτώ
69
negenenzestig
Εξήντα εννέα
70
zeventig
εβδομήντα
71
eenenzeventig
Εβδομήντα ένα
72
tweeënzeventig
Εβδομήντα δύο
73
drieënzeventig
Εβδομήντα τρία
74
vierenzeventig
Εβδομήντα τέσσερα
75
vijfenzeventig
Εβδομήντα πέντε
76
zesenzeventig
Εβδομήντα έξι
77
zevenenzeventig
Εβδομήντα επτά
78
achtenzeventig
Εβδομήντα οκτώ
79
negenenzeventig
Εβδομήντα εννέα
80
tachtig
ογδόντα
81
eenentachtig
Ογδόντα ένα
82
tweeëntachtig
Ογδόντα δύο
83
drieëntachtig
Ογδόντα τρεις
84
vierentachtig
Ογδόντα τέσσερις
85
vijfentachtig
ογδόντα πέντε
86
zesentachtig
Ογδόντα έξι
87
zevenentachtig
Ογδόντα επτά
88
achtentachtig
Ογδόντα οκτώ
89
negenentachtig
Ογδόντα εννέα
90
negentig
ενενήντα
91
eenennegentig
Ενενήντα ένας
92
tweeënnegentig
Ενενήντα δύο
93
drieënnegentig
Ενενήντα τρία
94
vierennegentig
Ενενήντα τέσσερα
95
vijfennegentig
Ενενήντα πέντε
96
zesennegentig
Ενενήντα έξι
97
zevenennegentig
Ενενήντα επτά
98
achtennegentig
Ενενήντα οκτώ
99
negenennegentig
Ενενήντα εννέα
100
honderd
εκατό