Αριθμοί στα ιρλανδικά

Αριθμοί στα ιρλανδικά

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Ιρλανδικά

Αριθμοί στα ιρλανδικά, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Ιρλανδικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Ιρλανδικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα ιρλανδικά και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Ιρλανδικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα ιρλανδικά δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
naid
μηδέν
1
a haon
ένα
2
a dó
δύο
3
a trí
τρία
4
a ceathair
τέσσερα
5
a cúig
πέντε
6
a sé
έξι
7
a seacht
εφτά
8
a hocht
οχτώ
9
a naoi
εννέα
10
a deich
δέκα
11
a haon déag
ένδεκα
12
a dó dhéag
δώδεκα
13
a trí déag
δεκατρία
14
a ceathair déag
δεκατέσσερα
15
a cúig déag
δεκαπέντε
16
a sé déag
δεκαέξι
17
a seacht déag
δεκαεπτά
18
a hocht déag
δεκαοκτώ
19
a naoi déag
δεκαεννιά
20
fiche
είκοσι
21
fiche a haon
Είκοσι ένα
22
fiche a dó
Είκοσι δύο
23
fiche a trí
Είκοσι τρία
24
fiche a ceathair
Είκοσι τέσσερα
25
fiche a cúig
Είκοσι πέντε
26
fiche a sé
Είκοσι έξι
27
fiche a seacht
Είκοσι επτά
28
fiche a hocht
Είκοσι οκτώ
29
fiche a naoi
Είκοσι εννέα
30
tríocha
τριάντα
31
tríocha a haon
Τριάντα ένα
32
tríocha a dó
Τριάντα δύο
33
tríocha a trí
Τριάντα τρία
34
tríocha a ceathair
Τριάντα τέσσερα
35
tríocha a cúig
Τριάντα πέντε
36
tríocha a sé
Τριάντα έξι
37
tríocha a seacht
Τριάντα επτά
38
tríocha a hocht
Τριάντα οκτώ
39
tríocha a naoi
Τριάντα εννέα
40
daichead
σαράντα
41
daichead a haon
Σαράντα ένα
42
daichead a dó
Σαράντα δύο
43
daichead a trí
Σαράντα τρεις
44
daichead a ceathair
Σαράντα τέσσερα
45
daichead a cúig
Σαράντα πέντε
46
daichead a sé
Σαράντα έξι
47
daichead a seacht
Σαράντα επτά
48
daichead a hocht
Σαράντα οκτώ
49
daichead a naoi
Σαράντα εννέα
50
caoga
πενήντα
51
caoga a haon
Πενήντα ένα
52
caoga a dó
Πενήντα δύο
53
caoga a trí
Πενήντα τρία
54
caoga a ceathair
Πενήντα τέσσερις
55
caoga a cúig
Πενήντα πέντε
56
caoga a sé
Πενήντα έξι
57
caoga a seacht
Πενήντα επτά
58
caoga a hocht
Πενήντα οκτώ
59
caoga a naoi
Πενήντα εννέα
60
seasca
εξήντα
61
seasca a haon
Εξήντα ένα
62
seasca a dó
Εξήντα δύο
63
seasca a trí
Εξήντα τρεις
64
seasca a ceathair
Εξήντα τέσσερις
65
seasca a cúig
Εξήντα πέντε
66
seasca a sé
Εξήντα έξι
67
seasca a seacht
Εξήντα επτά
68
seasca a hocht
Εξήντα οκτώ
69
seasca a naoi
Εξήντα εννέα
70
seachtó
εβδομήντα
71
seachtó a haon
Εβδομήντα ένα
72
seachtó a dó
Εβδομήντα δύο
73
seachtó a trí
Εβδομήντα τρία
74
seachtó a ceathair
Εβδομήντα τέσσερα
75
seachtó a cúig
Εβδομήντα πέντε
76
seachtó a sé
Εβδομήντα έξι
77
seachtó a seacht
Εβδομήντα επτά
78
seachtó a hocht
Εβδομήντα οκτώ
79
seachtó a naoi
Εβδομήντα εννέα
80
ochtó
ογδόντα
81
ochtó a haon
Ογδόντα ένα
82
ochtó a dó
Ογδόντα δύο
83
ochtó a trí
Ογδόντα τρεις
84
ochtó a ceathair
Ογδόντα τέσσερις
85
ochtó a cúig
ογδόντα πέντε
86
ochtó a sé
Ογδόντα έξι
87
ochtó a seacht
Ογδόντα επτά
88
ochtó a hocht
Ογδόντα οκτώ
89
ochtó a naoi
Ογδόντα εννέα
90
nócha
ενενήντα
91
nócha a haon
Ενενήντα ένας
92
nócha a dó
Ενενήντα δύο
93
nócha a trí
Ενενήντα τρία
94
nócha a ceathair
Ενενήντα τέσσερα
95
nócha a cúig
Ενενήντα πέντε
96
nócha a sé
Ενενήντα έξι
97
nócha a seacht
Ενενήντα επτά
98
nócha a hocht
Ενενήντα οκτώ
99
nócha a naoi
Ενενήντα εννέα
100
céad
εκατό