ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี

ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี

การสะกดและการออกเสียงตัวเลขใน ภาษาเกาหลี

ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี

ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะพูดคุยกับคนอื่น ๆ เราจำเป็นต้องใช้มันในหลายสาขาเช่นหมายเลขโทรศัพท์จำนวนเงินวันที่ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องมีสำเนียงที่เหมาะสมนอกเหนือจากการรู้ตัวเลข นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ตัวเลขด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง

ในการเรียนรู้ เลข ภาษาเกาหลี ด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคุณต้องฝึกฝนโดยการอ่านและฟังตัวเลขที่เราเสนอให้คุณทีละตัว คุณยังสามารถติดตามและฟังเนื้อหาในวิดีโอที่เราเตรียมไว้เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างง่ายดาย จากการฟังอย่างต่อเนื่องคุณจะได้เรียนรู้ เลข ภาษาเกาหลี ในเวลาอันสั้น!

ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี และการออกเสียงถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นสำหรับการฝึกภาษา ภาษาเกาหลี ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเรียนรู้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาภาษาอย่างถูกต้อง

ด้านล่าง ตัวเลขเป็นภาษาเกาหลี จะมีให้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 สำหรับคุณ การทำตามตัวเลขเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้การศึกษาภาษาของคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยวิดีโอที่เราเตรียมไว้ให้คุณ

0
ศูนย์
1
하나
หนึ่ง
2
สอง
3
สาม
4
สี่
5
다섯
ห้า
6
여섯
หก
7
일곱
เจ็ด
8
여덟
แปด
9
아홉
เก้า
10
สิบ
11
열하나
สิบเอ็ด
12
열둘
สิบสอง
13
열셋
สิบสาม
14
열넷
สิบสี่
15
열다섯
สิบห้า
16
열여섯
สิบหก
17
열일곱
สิบเจ็ด
18
열여덟
สิบแปด
19
열아홉
สิบเก้า
20
스물
ยี่สิบ
21
스물하나
ยี่สิบเอ็ด
22
스물둘
ยี่สิบสอง
23
스물셋
ยี่สิบสาม
24
스물넷
ยี่สิบสี่
25
스물 다섯
ยี่สิบห้า
26
스물 여섯
ยี่สิบหก
27
스물 일곱
ยี่สิบเจ็ด
28
스물여덟
ยี่สิบแปด
29
스물아홉
ยี่สิบเก้า
30
서른
สามสิบ
31
서른하나
สามสิบเอ็ด
32
서른둘
สามสิบสอง
33
서른셋
สามสิบสาม
34
서른넷
สามสิบสี่
35
서른다섯
สามสิบห้า
36
서른여섯
สามสิบหก
37
서른일곱
สามสิบเจ็ด
38
서른여덟
สามสิบแปด
39
서른아홉
สามสิบเก้า
40
마흔
สี่สิบ
41
마흔하나
สี่สิบเอ็ด
42
마흔둘
สี่สิบสอง
43
마흔셋
สี่สิบสาม
44
마흔넷
สี่สิบสี่
45
마흔다섯
สี่สิบห้า
46
마흔여섯
สี่สิบหก
47
마흔일곱
สี่สิบเจ็ด
48
마흔여덟
สี่สิบแปด
49
마흔아홉
สี่สิบเก้า
50
ห้าสิบ
51
쉰하나
ห้าสิบเอ็ด
52
쉰둘
ห้าสิบสอง
53
쉰셋
ห้าสิบสาม
54
쉰넷
ห้าสิบสี่
55
쉰다섯
ห้าสิบห้า
56
쉰여섯
ห้าสิบหก
57
쉰일곱
ห้าสิบเจ็ด
58
쉰여덟
ห้าสิบแปด
59
쉰아홉
ห้าสิบเก้า
60
예순
หกสิบ
61
예순하나
หกสิบเอ็ด
62
예순둘
หกสิบสอง
63
예순셋
หกสิบสาม
64
예순넷
หกสิบสี่
65
예순다섯
หกสิบห้า
66
예순여섯
หกสิบหก
67
예순일곱
หกสิบเจ็ด
68
예순여덟
หกสิบแปด
69
예순아홉
หกสิบเก้า
70
일흔
เจ็ดสิบ
71
일흔하나
เจ็ดสิบเอ็ด
72
일흔둘
เจ็ดสิบสอง
73
일흔셋
เจ็ดสิบสาม
74
일흔넷
เจ็ดสิบสี่
75
일흔다섯
เจ็ดสิบห้า
76
일흔여섯
เจ็ดสิบหก
77
일흔일곱
เจ็ดสิบเจ็ด
78
일흔여덟
เจ็ดสิบแปด
79
일흔아홉
เจ็ดสิบเก้า
80
여든
แปดสิบ
81
여든하나
แปดสิบเอ็ด
82
여든둘
แปดสิบสอง
83
여든셋
แปดสิบสาม
84
여든넷
แปดสิบสี่
85
여든다섯
แปดสิบห้า
86
여든여섯
แปดสิบหก
87
여든일곱
แปดสิบเจ็ด
88
여든여덟
แปดสิบแปด
89
여든아홉
แปดสิบเก้า
90
아흔
เก้าสิบ
91
아흔하나
เก้าสิบเอ็ด
92
아흔둘
เก้าสิบสอง
93
아흔셋
เก้าสิบสาม
94
아흔넷
เก้าสิบสี่
95
아흔다섯
เก้าสิบห้า
96
아흔여섯
เก้าสิบหก
97
아흔일곱
เก้าสิบเจ็ด
98
아흔여덟
เก้าสิบแปด
99
아흔아홉
เก้าสิบเก้า
100
หนึ่งร้อย