Numrat në Kore

Numrat në Kore

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Koreanisht

Numrat në Kore

Numrat në Kore, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Koreanisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Koreanisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Kore dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Koreanisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Kore jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
zero
1
하나
njё
2
dy
3
tre
4
katёr
5
다섯
pesё
6
여섯
gjashtё
7
일곱
shtatё
8
여덟
tetё
9
아홉
nёntё
10
dhjetё
11
열하나
njёmbёdhjetё
12
열둘
dymbёdhjetё
13
열셋
trembёdhjetё
14
열넷
katёrmbёdhjetё
15
열다섯
pesёmbёdhjetё
16
열여섯
gjashtёmbёdhjetё
17
열일곱
shtatёmbёdhjetё
18
열여덟
tetёmbёdhjetё
19
열아홉
nёntёmbёdhjetё
20
스물
njёzet
21
스물하나
njёzetenjё
22
스물둘
njёzetedy
23
스물셋
njёzetetre
24
스물넷
njёzetekatёr
25
스물 다섯
njёzetepesё
26
스물 여섯
njёzetegjashtё
27
스물 일곱
njёzeteshtatё
28
스물여덟
njёzetetetё
29
스물아홉
njёzetenёntё
30
서른
tridhjetё
31
서른하나
tridhjetёenjё
32
서른둘
tridhjetёedy
33
서른셋
tridhjetёetre
34
서른넷
tridhjetёekatёr
35
서른다섯
tridhjetёepesё
36
서른여섯
tridhjetёegjashtё
37
서른일곱
tridhjetёeshtatё
38
서른여덟
tridhjetёetetё
39
서른아홉
tridhjetёenёntё
40
마흔
dyzet
41
마흔하나
dyzetenjё
42
마흔둘
dyzetёedy
43
마흔셋
dyzetёetre
44
마흔넷
dyzetёekatёr
45
마흔다섯
dyzetёepesё
46
마흔여섯
dyzetёegjashtё
47
마흔일곱
dyzetёeshtatё
48
마흔여덟
dyzetёetetё
49
마흔아홉
dyzetёenёntё
50
pesёdhjetё
51
쉰하나
pesёdhjetёenjё
52
쉰둘
pesёdhjetёedy
53
쉰셋
pesёdhjetёetre
54
쉰넷
pesёdhjetёekatёr
55
쉰다섯
pesёdhjetёepesё
56
쉰여섯
pesёdhjetёegjashtё
57
쉰일곱
pesёdhjetёeshtatё
58
쉰여덟
pesёdhjetёetetё
59
쉰아홉
pesёdhjetёenёntё
60
예순
gjashtёdhjetё
61
예순하나
gjashtёdhjetёenjё
62
예순둘
gjashtёdhjetёedy
63
예순셋
gjashtёdhjetёetre
64
예순넷
gjashtёdhjetёekatёr
65
예순다섯
gjashtёdhjetёepesё
66
예순여섯
gjashtёdhjetёegjashtё
67
예순일곱
gjashtёdhjetёeshtatё
68
예순여덟
gjashtёdhjetёetetё
69
예순아홉
gjashtёdhjetёenёntё
70
일흔
shtatёdhjetё
71
일흔하나
shtatёdhjetёenjё
72
일흔둘
shtatёdhjetёedy
73
일흔셋
shtatёdhjetёetre
74
일흔넷
shtatёdhjetёekatёr
75
일흔다섯
shtatёdhjetёepesё
76
일흔여섯
shtatёdhjetёegjashtё
77
일흔일곱
shtatёdhjetёeshtatё
78
일흔여덟
shtatёdhjetёetetё
79
일흔아홉
shtatёdhjetёenёntё
80
여든
tetёdhjetё
81
여든하나
tetёdhjetёenjё
82
여든둘
tetёdhjetёedy
83
여든셋
tetёdhjetёetre
84
여든넷
tetёdhjetёekatёr
85
여든다섯
tetёdhjetёepesё
86
여든여섯
tetёdhjetёegjashtё
87
여든일곱
tetёdhjetёeshtatё
88
여든여덟
tetёdhjetёetetё
89
여든아홉
tetёdhjetёenёntё
90
아흔
nёntёdhjetё
91
아흔하나
nёntёdhjetёenjё
92
아흔둘
nёntёdhjetёedy
93
아흔셋
nёntёdhjetёetre
94
아흔넷
nёntёdhjetёekatёr
95
아흔다섯
nёntёdhjetёepesё
96
아흔여섯
nёntёdhjetёegjashtё
97
아흔일곱
nёntёdhjetёeshtatё
98
아흔여덟
nёntёdhjetёetetё
99
아흔아홉
nёntёdhjetёenёntё
100
njёqind