Numrat në Guxharatisht

Numrat në Guxharatisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Guxharati

Numrat në Guxharatisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Guxharati në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Guxharati numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Guxharatisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Guxharati. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Guxharatisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
શૂન્ય
zero
1
એક
njё
2
બે
dy
3
ત્રણ
tre
4
ચાર
katёr
5
પાંચ
pesё
6
gjashtё
7
સાત
shtatё
8
આઠ
tetё
9
નવ
nёntё
10
દસ
dhjetё
11
અગિયાર
njёmbёdhjetё
12
બાર
dymbёdhjetё
13
તેર
trembёdhjetё
14
ચૌદ
katёrmbёdhjetё
15
પંદર
pesёmbёdhjetё
16
સોળ
gjashtёmbёdhjetё
17
સત્તર
shtatёmbёdhjetё
18
અઢાર
tetёmbёdhjetё
19
ઓગણિસ
nёntёmbёdhjetё
20
વીસ
njёzet
21
એકવીસ
njёzetenjё
22
બાવીસ
njёzetedy
23
તેવીસ
njёzetetre
24
ચોવીસ
njёzetekatёr
25
પચ્ચીસ
njёzetepesё
26
છવીસ
njёzetegjashtё
27
સત્તાવીસ
njёzeteshtatё
28
અઠ્ઠાવીસ
njёzetetetё
29
ઓગણત્રીસ
njёzetenёntё
30
ત્રીસ
tridhjetё
31
એકત્રીસ
tridhjetёenjё
32
બત્રીસ
tridhjetёedy
33
તેત્રીસ
tridhjetёetre
34
ચોત્રીસ
tridhjetёekatёr
35
પાંત્રીસ
tridhjetёepesё
36
છત્રીસ
tridhjetёegjashtё
37
સડત્રીસ
tridhjetёeshtatё
38
અડત્રીસ
tridhjetёetetё
39
ઓગણચાલીસ
tridhjetёenёntё
40
ચાલીસ
dyzet
41
એકતાલીસ
dyzetenjё
42
બેતાલીસ
dyzetёedy
43
ત્રેતાલીસ
dyzetёetre
44
ચુંમાલીસ
dyzetёekatёr
45
પિસ્તાલીસ
dyzetёepesё
46
છેતાલીસ
dyzetёegjashtё
47
સુડતાલીસ
dyzetёeshtatё
48
અડતાલીસ
dyzetёetetё
49
ઓગણપચાસ
dyzetёenёntё
50
પચાસ
pesёdhjetё
51
એકાવન
pesёdhjetёenjё
52
બાવન
pesёdhjetёedy
53
ત્રેપન
pesёdhjetёetre
54
ચોપન
pesёdhjetёekatёr
55
પંચાવન
pesёdhjetёepesё
56
છપ્પન
pesёdhjetёegjashtё
57
સત્તાવન
pesёdhjetёeshtatё
58
અઠ્ઠાવન
pesёdhjetёetetё
59
ઓગણસાઠ
pesёdhjetёenёntё
60
સાઈઠ
gjashtёdhjetё
61
એકસઠ
gjashtёdhjetёenjё
62
બાસઠ
gjashtёdhjetёedy
63
ત્રેસઠ
gjashtёdhjetёetre
64
ચોસઠ
gjashtёdhjetёekatёr
65
પાંસઠ
gjashtёdhjetёepesё
66
છાસઠ
gjashtёdhjetёegjashtё
67
સડસઠ
gjashtёdhjetёeshtatё
68
અડસઠ
gjashtёdhjetёetetё
69
અગણોસિત્તેર
gjashtёdhjetёenёntё
70
સિત્તેર
shtatёdhjetё
71
એકોતેર
shtatёdhjetёenjё
72
બોતેર
shtatёdhjetёedy
73
તોતેર
shtatёdhjetёetre
74
ચુમોતેર
shtatёdhjetёekatёr
75
પંચોતેર
shtatёdhjetёepesё
76
છોતેર
shtatёdhjetёegjashtё
77
સિત્યોતેર
shtatёdhjetёeshtatё
78
ઇઠ્યોતેર
shtatёdhjetёetetё
79
ઓગણાએંસી
shtatёdhjetёenёntё
80
એંસી
tetёdhjetё
81
એક્યાસી
tetёdhjetёenjё
82
બ્યાસી
tetёdhjetёedy
83
ત્યાસી
tetёdhjetёetre
84
ચોર્યાસી
tetёdhjetёekatёr
85
પંચાસી
tetёdhjetёepesё
86
છ્યાસી
tetёdhjetёegjashtё
87
સિત્યાસી
tetёdhjetёeshtatё
88
ઈઠ્યાસી
tetёdhjetёetetё
89
નેવ્યાસી
tetёdhjetёenёntё
90
નેવું
nёntёdhjetё
91
એકાણું
nёntёdhjetёenjё
92
બાણું
nёntёdhjetёedy
93
ત્રાણું
nёntёdhjetёetre
94
ચોરાણું
nёntёdhjetёekatёr
95
પંચાણું
nёntёdhjetёepesё
96
છન્નું
nёntёdhjetёegjashtё
97
સત્તાણું
nёntёdhjetёeshtatё
98
અઠ્ઠાણું
nёntёdhjetёetetё
99
નવ્વાણું
nёntёdhjetёenёntё
100
સો
njёqind