Numrat në gjermanisht

Numrat në gjermanisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Gjermanisht

Numrat në gjermanisht

Numrat në gjermanisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Gjermanisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Gjermanisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në gjermanisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Gjermanisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në gjermanisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
Null
zero
1
Eins
njё
2
Zwei
dy
3
Drei
tre
4
Vier
katёr
5
Fünf
pesё
6
Sechs
gjashtё
7
Sieben
shtatё
8
Acht
tetё
9
Neun
nёntё
10
Zehn
dhjetё
11
Elf
njёmbёdhjetё
12
Zwölf
dymbёdhjetё
13
Dreizehn
trembёdhjetё
14
Vierzehn
katёrmbёdhjetё
15
Fünfzehn
pesёmbёdhjetё
16
Sechzehn
gjashtёmbёdhjetё
17
Siebzehn
shtatёmbёdhjetё
18
Achtzehn
tetёmbёdhjetё
19
Neunzehn
nёntёmbёdhjetё
20
Zwanzig
njёzet
21
Einundzwanzig
njёzetenjё
22
Zweiundzwanzig
njёzetedy
23
Dreiundzwanzig
njёzetetre
24
Vierundzwanzig
njёzetekatёr
25
Fϋnfundzwanzig
njёzetepesё
26
Sechsundzwanzig
njёzetegjashtё
27
Siebenundzwanzig
njёzeteshtatё
28
Achtundzwanzig
njёzetetetё
29
Neunundzwanzig
njёzetenёntё
30
Dreißig
tridhjetё
31
Einunddreißig
tridhjetёenjё
32
Zweiunddreißig
tridhjetёedy
33
Dreiunddreißig
tridhjetёetre
34
Vierunddreißig
tridhjetёekatёr
35
Fϋnfunddreißig
tridhjetёepesё
36
Sechsunddreißig
tridhjetёegjashtё
37
Siebenunddreißig
tridhjetёeshtatё
38
Achtunddreißig
tridhjetёetetё
39
Neununddreißig
tridhjetёenёntё
40
Vierzig
dyzet
41
Einundvierzig
dyzetenjё
42
Zweiundvierzig
dyzetёedy
43
Dreiundvierzig
dyzetёetre
44
Vierundvierzig
dyzetёekatёr
45
Fϋnfundvierzig
dyzetёepesё
46
Sechsundvierzig
dyzetёegjashtё
47
Siebenundvierzig
dyzetёeshtatё
48
Achtundvierzig
dyzetёetetё
49
Neunundvierzig
dyzetёenёntё
50
Fϋnfzig
pesёdhjetё
51
Einundfϋnfzig
pesёdhjetёenjё
52
Zweiundfϋnfzig
pesёdhjetёedy
53
Dreiundfϋnfzig
pesёdhjetёetre
54
Vierundfϋnfzig
pesёdhjetёekatёr
55
Fϋnfundfϋnfzig
pesёdhjetёepesё
56
Sechsundfϋnfzig
pesёdhjetёegjashtё
57
Siebenundfϋnfzig
pesёdhjetёeshtatё
58
Achtundfϋnfzig
pesёdhjetёetetё
59
Neunundfünfzig
pesёdhjetёenёntё
60
Sechzig
gjashtёdhjetё
61
Einundsechzig
gjashtёdhjetёenjё
62
Zweiundsechzig
gjashtёdhjetёedy
63
Dreiundsechzig
gjashtёdhjetёetre
64
Vierundsechzig
gjashtёdhjetёekatёr
65
Fϋnfundsechzig
gjashtёdhjetёepesё
66
Sechsundsechzig
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Siebenundsechzig
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Achtundsechzig
gjashtёdhjetёetetё
69
Neunundsechzig
gjashtёdhjetёenёntё
70
Siebzig
shtatёdhjetё
71
Einundsiebzig
shtatёdhjetёenjё
72
Zweiundsiebzig
shtatёdhjetёedy
73
Dreiundsiebzig
shtatёdhjetёetre
74
Vierundsiebzig
shtatёdhjetёekatёr
75
Fϋnfundsiebzig
shtatёdhjetёepesё
76
Sechsundsiebzig
shtatёdhjetёegjashtё
77
Siebenundsiebzig
shtatёdhjetёeshtatё
78
Achtundsiebzig
shtatёdhjetёetetё
79
Neunundsiebzig
shtatёdhjetёenёntё
80
Achtzig
tetёdhjetё
81
Einundachtzig
tetёdhjetёenjё
82
Zweiundachtzig
tetёdhjetёedy
83
Dreiundachtzig
tetёdhjetёetre
84
Vierundachtzig
tetёdhjetёekatёr
85
Fϋnfundachtzig
tetёdhjetёepesё
86
Sechsundachtzig
tetёdhjetёegjashtё
87
Siebenundachtzig
tetёdhjetёeshtatё
88
Achtundachtzig
tetёdhjetёetetё
89
Neunundachtzig
tetёdhjetёenёntё
90
Neunzig
nёntёdhjetё
91
Einundneunzig
nёntёdhjetёenjё
92
Zweiundneunzig
nёntёdhjetёedy
93
Dreiundneunzig
nёntёdhjetёetre
94
Vierundneunzig
nёntёdhjetёekatёr
95
Fϋnfundneunzig
nёntёdhjetёepesё
96
Sechsundneunzig
nёntёdhjetёegjashtё
97
Siebenundneunzig
nёntёdhjetёeshtatё
98
Achtundneunzig
nёntёdhjetёetetё
99
Neunundneunzig
nёntёdhjetёenёntё
100
Hundert
njёqind