Numrat në armenisht

Numrat në armenisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Armenisht

Numrat në armenisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Armenisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Armenisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në armenisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Armenisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në armenisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
զէրօ
zero
1
մեկ
njё
2
երկու
dy
3
երեք
tre
4
չորս
katёr
5
հինգ
pesё
6
վեց
gjashtё
7
յոթ
shtatё
8
ութ
tetё
9
ինը
nёntё
10
տաս
dhjetё
11
տասնմեկ
njёmbёdhjetё
12
տասներկու
dymbёdhjetё
13
տասներեք
trembёdhjetё
14
տասնչորս
katёrmbёdhjetё
15
տասնհինգ
pesёmbёdhjetё
16
տասնվեց
gjashtёmbёdhjetё
17
տասնյոթ
shtatёmbёdhjetё
18
տասնութ
tetёmbёdhjetё
19
տասնինը
nёntёmbёdhjetё
20
քսան
njёzet
21
քսանմեկ
njёzetenjё
22
քսաներկու
njёzetedy
23
քսաներեք
njёzetetre
24
քսանչորս
njёzetekatёr
25
քսանհինգ
njёzetepesё
26
քսանվեց
njёzetegjashtё
27
քսանյոթ
njёzeteshtatё
28
քսանութ
njёzetetetё
29
քսանինը
njёzetenёntё
30
երեսուն
tridhjetё
31
երեսունմեկ
tridhjetёenjё
32
երեսուներեք
tridhjetёedy
33
երեսուներեք
tridhjetёetre
34
երեսունչորս
tridhjetёekatёr
35
երեսունհինգ
tridhjetёepesё
36
երեսունվեց
tridhjetёegjashtё
37
երեսունյոթ
tridhjetёeshtatё
38
երեսունութ
tridhjetёetetё
39
երեսունինը
tridhjetёenёntё
40
քառասուն
dyzet
41
քառասունմեկ
dyzetenjё
42
քառասուներկու
dyzetёedy
43
քառասուներեք
dyzetёetre
44
քառասունչորս
dyzetёekatёr
45
քառասունհինգ
dyzetёepesё
46
քառասունվեց
dyzetёegjashtё
47
քառասունյոթ
dyzetёeshtatё
48
քառասունութ
dyzetёetetё
49
քառասունինը
dyzetёenёntё
50
հիսուն
pesёdhjetё
51
հիսունմեկ
pesёdhjetёenjё
52
հիսուներկու
pesёdhjetёedy
53
հիսուներեք
pesёdhjetёetre
54
հիսունչորս
pesёdhjetёekatёr
55
հիսունհինգ
pesёdhjetёepesё
56
հիսունվեց
pesёdhjetёegjashtё
57
հիսունյոթ
pesёdhjetёeshtatё
58
հիսունութ
pesёdhjetёetetё
59
հիսունինը
pesёdhjetёenёntё
60
վաթսուն
gjashtёdhjetё
61
վաթսունմեկ
gjashtёdhjetёenjё
62
Վաթսուն
gjashtёdhjetёedy
63
վաթսուներեք
gjashtёdhjetёetre
64
վաթսունչորս
gjashtёdhjetёekatёr
65
վաթսունհինգ
gjashtёdhjetёepesё
66
վաթսունվեց
gjashtёdhjetёegjashtё
67
վաթսունյոթ
gjashtёdhjetёeshtatё
68
վաթսունութ
gjashtёdhjetёetetё
69
վաթսունինը
gjashtёdhjetёenёntё
70
յոթանասուն
shtatёdhjetё
71
յոթանասունմեկ
shtatёdhjetёenjё
72
յոթանասուներկու
shtatёdhjetёedy
73
յոթանասուներեք
shtatёdhjetёetre
74
յոթանասունչորս
shtatёdhjetёekatёr
75
յոթանասունհինգ
shtatёdhjetёepesё
76
յոթանասունվեց
shtatёdhjetёegjashtё
77
յոթանասունյոթ
shtatёdhjetёeshtatё
78
յոթանասունութ
shtatёdhjetёetetё
79
յոթանասունինը
shtatёdhjetёenёntё
80
ութանասուն
tetёdhjetё
81
ութանասունմեկ
tetёdhjetёenjё
82
ութանասուներկու
tetёdhjetёedy
83
ութանասուներեք
tetёdhjetёetre
84
ութանասունչորս
tetёdhjetёekatёr
85
ութանասունհինգ
tetёdhjetёepesё
86
ութանասունվեց
tetёdhjetёegjashtё
87
ութանասունյոթ
tetёdhjetёeshtatё
88
ութանասունութ
tetёdhjetёetetё
89
ութանասունինը
tetёdhjetёenёntё
90
իննսուն
nёntёdhjetё
91
իննսունմեկ
nёntёdhjetёenjё
92
իննսուներկու
nёntёdhjetёedy
93
իննսուներեք
nёntёdhjetёetre
94
իննսունչորս
nёntёdhjetёekatёr
95
իննսունհինգ
nёntёdhjetёepesё
96
իննսունվեց
nёntёdhjetёegjashtё
97
իննսունյոթ
nёntёdhjetёeshtatё
98
իննսունութ
nёntёdhjetёetetё
99
իննսունինը
nёntёdhjetёenёntё
100
հարյուր
njёqind