Словени дэх тоонууд

Словени дэх тоонууд

Словени дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Словени дэх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Словени тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Словени тоо -г сурах болно!

Словени дэх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Словени хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Словени дэх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Nič
тэг
1
Ena
нэг
2
Dve
хоёр
3
Tri
гурав
4
štiri
дөрөв
5
Pet
тав
6
šest
зургаа
7
Sedem
долоо
8
Osem
найм
9
Devet
ес
10
Deset
арав
11
Enajst
арван нэг
12
Dvanajst
арван хоёр
13
Trinajst
арван гурав
14
štirinajst
арван дөрөв
15
Petnajst
арван тав
16
šestnajst
арван зургаа
17
Sedemnajst
арван долоо
18
Osemnajst
арван найм
19
Devetnajst
арван ес
20
Dvajset
хорь
21
Enaindvajset
хорин нэг
22
Dvaindvajset
хорин хоёр
23
Triindvajset
хорин гурав
24
štiriindvajset
хорин дөрөв
25
Petindvajset
хорин тав
26
šestindvajset
хорин зургаа
27
Sedemindvajset
хорин долоо
28
Osemindvajset
хорин найм
29
Devetindvajset
хорин ес
30
Trideset
гуч
31
Enaintrideset
гуч нэг
32
Dváintrídeset
гуч хоёр
33
Tríintrídeset
гуч гурав
34
štíriintrídeset
гуч дөрөв
35
Pétintrídeset
гуч тав
36
šéstintrídeset
гуч зургаа
37
Sédemintrídeset
гуч долоо
38
ósemintrídeset
гуч найм
39
Devétintrídeset
гуч ес
40
štirideset
дөч
41
ênainštírideset
дөч нэг
42
dváinštírideset
дөч хоёр
43
Tríinštírideset
дөч гурав
44
štíriinštírideset
дөч дөрөв
45
Pétinštírideset
дөч тав
46
šéstinštírideset
дөч зургаа
47
Sédeminštírideset
дөч долоо
48
óseminštírideset
дөч найм
49
Devétinštírideset
дөч ес
50
Pétdeset
тави
51
ênainpétdeset
тави нэг
52
Dváinpétdeset
тави хоёр
53
Tríinpétdeset
тави гурав
54
štíriinpétdeset
тави дөрөв
55
Pétinpétdeset
тави тав
56
šéstinpétdeset
тави зургаа
57
sédeminpétdeset
тави долоо
58
óseminpétdeset
тави найм
59
devétinpétdeset
тави ес
60
šéstdeset
жар
61
ênainšéstdeset
жар нэг
62
dváinšéstdeset
жар хоёр
63
tríinšéstdeset
жар гурав
64
štíriinšéstdeset
жар дөрөв
65
pétinšéstdeset
жар тав
66
šéstinšéstdeset
жар зургаа
67
sédeminšéstdeset
жар долоо
68
óseminšéstdeset
жар найм
69
devétinšéstdeset
жар ес
70
Sédemdeset
дал
71
ênainsédemdeset
дал нэг
72
dváinsédemdeset
дал хоёр
73
tríinsédemdeset
дал гурав
74
štíriinsédemdeset
дал дөрөв
75
pétinsédemdeset
дал тав
76
šéstinsédemdeset
дал зургаа
77
sédeminsédemdeset
дал долоо
78
óseminsédemdeset
дал найм
79
devétinsédemdeset
дал ес
80
ósemdeset
ная
81
ênainósemdeset
ная нэг
82
dváinósemdeset
ная хоёр
83
tríinósemdeset
ная гурав
84
štíriinósemdeset
ная дөрөв
85
pétinósemdeset
ная тав
86
šéstinósemdeset
ная зургаа
87
sédeminósemdeset
ная долоо
88
óseminósemdeset
ная найм
89
devétinósemdeset
ная ес
90
devétdeset
ер
91
ênaindevétdeset
ер нэг
92
dváindevétdeset
ер хоёр
93
tríindevétdeset
ер гурав
94
štíriindevétdeset
ер дөрөв
95
pétindevétdeset
ер тав
96
šéstindevétdeset
ер зургаа
97
sédemindevétdeset
ер долоо
98
ósemindevétdeset
ер найм
99
devétindevétdeset
ер ес
100
Stó
нэг зуу