Хинди хэл дээрх тоонууд

Хинди хэл дээрх тоонууд

Хинди дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Хинди хэл дээрх тоонууд

Хинди хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Хинди тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Хинди тоо -г сурах болно!

Хинди хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Хинди хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Хинди хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
शून्य
тэг
1
एक
нэг
2
दो
хоёр
3
तीन
гурав
4
चार
дөрөв
5
पाँच
тав
6
छः
зургаа
7
सात
долоо
8
आठ
найм
9
नौ
ес
10
दस
арав
11
ग्यारह
арван нэг
12
बारह
арван хоёр
13
तेरह
арван гурав
14
चौदह
арван дөрөв
15
पंद्रह
арван тав
16
सोलह
арван зургаа
17
सत्रह
арван долоо
18
अट्ठारह
арван найм
19
उन्नीस
арван ес
20
बीस
хорь
21
इक्कीस
хорин нэг
22
बाईस
хорин хоёр
23
तेईस
хорин гурав
24
चौबीस
хорин дөрөв
25
पच्चीस
хорин тав
26
छब्बीस
хорин зургаа
27
सत्ताईस
хорин долоо
28
अट्ठाईस
хорин найм
29
उनतीस
хорин ес
30
तीस
гуч
31
इकतीस
гуч нэг
32
बत्तीस
гуч хоёр
33
तैंतीस
гуч гурав
34
चौतीस
гуч дөрөв
35
पैंतीस
гуч тав
36
छ्त्तीस
гуч зургаа
37
सैंतीस
гуч долоо
38
अड़तीस
гуч найм
39
उनतालीस
гуч ес
40
चालीस
дөч
41
इकतालीस
дөч нэг
42
बयालीस
дөч хоёр
43
तैंतालीस
дөч гурав
44
चवालीस
дөч дөрөв
45
पैंतालीस
дөч тав
46
छियालीस
дөч зургаа
47
सैंतालीस
дөч долоо
48
अ़ड़तालीस
дөч найм
49
उनचास
дөч ес
50
पचास
тави
51
इक्यावन
тави нэг
52
बावन
тави хоёр
53
तिरपन
тави гурав
54
चौवन
тави дөрөв
55
पचपन
тави тав
56
छप्पन
тави зургаа
57
सत्तावन
тави долоо
58
अठ्ठावन
тави найм
59
उनसठ
тави ес
60
साठ
жар
61
इकसठ
жар нэг
62
बासठ
жар хоёр
63
तिरसठ
жар гурав
64
चौसठ
жар дөрөв
65
पैंसठ
жар тав
66
छियासठ
жар зургаа
67
सड़सठ
жар долоо
68
अड़सठ
жар найм
69
उनहत्तर
жар ес
70
सत्तर
дал
71
इकहत्तर
дал нэг
72
बहत्तर
дал хоёр
73
तिहत्तर
дал гурав
74
चौहत्तर
дал дөрөв
75
पचहत्तर
дал тав
76
छिहत्तर
дал зургаа
77
सतहत्तर
дал долоо
78
अठहत्तर
дал найм
79
उन्यासी
дал ес
80
अस्सी
ная
81
इक्यासी
ная нэг
82
बयासी
ная хоёр
83
तिरासी
ная гурав
84
चौरासी
ная дөрөв
85
पचासी
ная тав
86
छियासी
ная зургаа
87
सत्तासी
ная долоо
88
अठ्ठासी
ная найм
89
नवासी
ная ес
90
नब्बे
ер
91
इक्यानवे
ер нэг
92
बानवे
ер хоёр
93
तिरानवे
ер гурав
94
चौरानवे
ер дөрөв
95
पचानवे
ер тав
96
छियानवे
ер зургаа
97
सत्तानवे
ер долоо
98
अट्ठानवे
ер найм
99
निन्यानवे
ер ес
100
एक सौ
нэг зуу