Африк гаралтай тоонууд

Африк гаралтай тоонууд

Африк дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Африк гаралтай тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Африк тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Африк тоо -г сурах болно!

Африк гаралтай тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Африк хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Африк гаралтай тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
nul
тэг
1
een
нэг
2
twee
хоёр
3
drie
гурав
4
vier
дөрөв
5
vyf
тав
6
ses
зургаа
7
sewe
долоо
8
agt
найм
9
nege
ес
10
tien
арав
11
elf
арван нэг
12
twaalf
арван хоёр
13
dertien
арван гурав
14
veertien
арван дөрөв
15
vyftien
арван тав
16
sestien
арван зургаа
17
sewentien
арван долоо
18
agttien
арван найм
19
negentien
арван ес
20
twintig
хорь
21
een en twintig
хорин нэг
22
twee en twintig
хорин хоёр
23
drie en twintig
хорин гурав
24
vier en twintig
хорин дөрөв
25
vyf en twintig
хорин тав
26
ses en twintig
хорин зургаа
27
sewe en twintig
хорин долоо
28
agt en twintig
хорин найм
29
nege en twintig
хорин ес
30
dertig
гуч
31
een en dertig
гуч нэг
32
twee en dertig
гуч хоёр
33
drie en dertig
гуч гурав
34
vier en dertig
гуч дөрөв
35
vyf en dertig
гуч тав
36
ses en dertig
гуч зургаа
37
sewe en dertig
гуч долоо
38
agt en dertig
гуч найм
39
nege en dertig
гуч ес
40
veertig
дөч
41
een en veertig
дөч нэг
42
twee en veertig
дөч хоёр
43
drie en veertig
дөч гурав
44
vier en veertig
дөч дөрөв
45
vyf en veertig
дөч тав
46
ses en veertig
дөч зургаа
47
sewe en veertig
дөч долоо
48
agt en veertig
дөч найм
49
nege en veertig
дөч ес
50
vyftig
тави
51
een en vyftig
тави нэг
52
twee en vyftig
тави хоёр
53
drie en vyftig
тави гурав
54
vier en vyftig
тави дөрөв
55
vyf en vyftig
тави тав
56
ses en vyftig
тави зургаа
57
sewe en vyftig
тави долоо
58
agt en vyftig
тави найм
59
nege en vyftig
тави ес
60
sestig
жар
61
een en sestig
жар нэг
62
twee en sestig
жар хоёр
63
drie en sestig
жар гурав
64
vier en sestig
жар дөрөв
65
vyf en sestig
жар тав
66
ses en sestig
жар зургаа
67
sewe en sestig
жар долоо
68
agt en sestig
жар найм
69
nege en sestig
жар ес
70
sewentig
дал
71
een en sewentig
дал нэг
72
twee en sewentig
дал хоёр
73
drie en sewentig
дал гурав
74
vier en sewentig
дал дөрөв
75
vyf en sewentig
дал тав
76
ses en sewentig
дал зургаа
77
sewe en sewentig
дал долоо
78
agt en sewentig
дал найм
79
nege en sewentig
дал ес
80
tagtig
ная
81
een en tagtig
ная нэг
82
twee en tagtig
ная хоёр
83
drie en tagtig
ная гурав
84
vier en tagtig
ная дөрөв
85
vyf en tagtig
ная тав
86
ses en tagtig
ная зургаа
87
sewe en tagtig
ная долоо
88
agt en tagtig
ная найм
89
nege en tagtig
ная ес
90
negentig
ер
91
een en negentig
ер нэг
92
twee en negentig
ер хоёр
93
drie en negentig
ер гурав
94
vier en negentig
ер дөрөв
95
vyf en negentig
ер тав
96
ses en negentig
ер зургаа
97
sewe en negentig
ер долоо
98
agt en negentig
ер найм
99
nege en negentig
ер ес
100
een honderd
нэг зуу