Броеви на словенечки

Броеви на словенечки

Правопис и изговор на броеви во словенечки

Броеви на словенечки, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите словенечки броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите словенечки броеви за многу кратко време!

Броеви на словенечки и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за словенечки јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на словенечки се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
Nič
нула
1
Ena
еден
2
Dve
два
3
Tri
три
4
štiri
четири
5
Pet
пет
6
šest
шест
7
Sedem
седум
8
Osem
осум
9
Devet
девет
10
Deset
десет
11
Enajst
единаесет
12
Dvanajst
дванаесет
13
Trinajst
тринаесет
14
štirinajst
четиринаесет
15
Petnajst
петнаесет
16
šestnajst
шеснаесет
17
Sedemnajst
седумнаесет
18
Osemnajst
осумнаесет
19
Devetnajst
деветнаесет
20
Dvajset
дваесет
21
Enaindvajset
дваесет и еден
22
Dvaindvajset
дваесет и два
23
Triindvajset
дваесет и три
24
štiriindvajset
дваесет и четири
25
Petindvajset
дваесет и пет
26
šestindvajset
дваесет и шест
27
Sedemindvajset
дваесет и седум
28
Osemindvajset
дваесет и осум
29
Devetindvajset
дваесет и девет
30
Trideset
триесет
31
Enaintrideset
триесет и еден
32
Dváintrídeset
триесет и два
33
Tríintrídeset
триесет и три
34
štíriintrídeset
триесет и четири
35
Pétintrídeset
триесет и пет
36
šéstintrídeset
триесет и шест
37
Sédemintrídeset
триесет и седум
38
ósemintrídeset
триесет и осум
39
Devétintrídeset
триесет и девет
40
štirideset
четириесет
41
ênainštírideset
четириесет и еден
42
dváinštírideset
четириесет и два
43
Tríinštírideset
четириесет и три
44
štíriinštírideset
четириесет и четири
45
Pétinštírideset
четириесет и пет
46
šéstinštírideset
четириесет и шест
47
Sédeminštírideset
четириесет и седум
48
óseminštírideset
четириесет и осум
49
Devétinštírideset
четириесет и девет
50
Pétdeset
педесет
51
ênainpétdeset
педесет и еден
52
Dváinpétdeset
педесет и два
53
Tríinpétdeset
педесет и три
54
štíriinpétdeset
педесет и четири
55
Pétinpétdeset
педесет и пет
56
šéstinpétdeset
педесет и шест
57
sédeminpétdeset
педесет и седум
58
óseminpétdeset
педесет и осум
59
devétinpétdeset
педесет и девет
60
šéstdeset
шеесет
61
ênainšéstdeset
шеесет и еден
62
dváinšéstdeset
шеесет и два
63
tríinšéstdeset
шеесет и три
64
štíriinšéstdeset
шеесет и четири
65
pétinšéstdeset
шеесет и пет
66
šéstinšéstdeset
шеесет и шест
67
sédeminšéstdeset
шеесет и седум
68
óseminšéstdeset
шеесет и осум
69
devétinšéstdeset
шеесет и девет
70
Sédemdeset
седумдесет
71
ênainsédemdeset
седумдесет и еден
72
dváinsédemdeset
седумдесет и два
73
tríinsédemdeset
седумдесет и три
74
štíriinsédemdeset
седумдесет и четири
75
pétinsédemdeset
седумдесет и пет
76
šéstinsédemdeset
седумдесет и шест
77
sédeminsédemdeset
седумдесет и седум
78
óseminsédemdeset
седумдесет и осум
79
devétinsédemdeset
седумдесет и девет
80
ósemdeset
осумдесет
81
ênainósemdeset
осумдесет и еден
82
dváinósemdeset
осумдесет и два
83
tríinósemdeset
осумдесет и три
84
štíriinósemdeset
осумдесет и четири
85
pétinósemdeset
осумдесет и пет
86
šéstinósemdeset
осумдесет и шест
87
sédeminósemdeset
осумдесет и седум
88
óseminósemdeset
осумдесет и осум
89
devétinósemdeset
осумдесет и девет
90
devétdeset
деведесет
91
ênaindevétdeset
деведесет и еден
92
dváindevétdeset
деведесет и два
93
tríindevétdeset
деведесет и три
94
štíriindevétdeset
деведесет и четири
95
pétindevétdeset
деведесет и пет
96
šéstindevétdeset
деведесет и шест
97
sédemindevétdeset
деведесет и седум
98
ósemindevétdeset
деведесет и осум
99
devétindevétdeset
деведесет и девет
100
Stó
сто