Броеви на латински

Броеви на латински

Правопис и изговор на броеви во латински

Броеви на латински, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите латински броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите латински броеви за многу кратко време!

Броеви на латински и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за латински јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на латински се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
nihil
нула
1
ūnus
еден
2
duo
два
3
trēs
три
4
quattuor
четири
5
quīnque
пет
6
sex
шест
7
septem
седум
8
octō
осум
9
novem
девет
10
decem
десет
11
ūndecim
единаесет
12
duodēcim
дванаесет
13
trēdecim
тринаесет
14
quattuordecim
четиринаесет
15
quīndecim
петнаесет
16
sēdecim
шеснаесет
17
septendecim
седумнаесет
18
duodēvīgintī
осумнаесет
19
ūndēvīgintī
деветнаесет
20
vīgintī
дваесет
21
vīgintī ūnus
дваесет и еден
22
vīgintī duo
дваесет и два
23
vīgintī trēs
дваесет и три
24
vīgintī quattuor
дваесет и четири
25
vīgintī quīnque
дваесет и пет
26
vīgintī sex
дваесет и шест
27
vīgintī septem
дваесет и седум
28
vīgintī octō
дваесет и осум
29
vīgintī novem
дваесет и девет
30
trīgintā
триесет
31
trīgintā ūnus
триесет и еден
32
trīgintā duo
триесет и два
33
trīgintā trēs
триесет и три
34
trīgintā quattuor
триесет и четири
35
trīgintā quīnque
триесет и пет
36
trīgintā sex
триесет и шест
37
trīgintā septem
триесет и седум
38
trīgintā octō
триесет и осум
39
trīgintā novem
триесет и девет
40
quadrāgintā
четириесет
41
quadrāgintā ūnus
четириесет и еден
42
quadrāgintā duo
четириесет и два
43
quadrāgintā trēs
четириесет и три
44
quadrāgintā quattuor
четириесет и четири
45
quadrāgintā quīnque
четириесет и пет
46
quadrāgintā sex
четириесет и шест
47
quadrāgintā septem
четириесет и седум
48
quadrāgintā octō
четириесет и осум
49
quadrāgintā novem
четириесет и девет
50
quīnquāgintā
педесет
51
quīnquāgintā ūnus
педесет и еден
52
quīnquāgintā duo
педесет и два
53
quīnquāgintā trēs
педесет и три
54
quīnquāgintā quattuor
педесет и четири
55
quīnquāgintā quīnque
педесет и пет
56
quīnquāgintā sex
педесет и шест
57
quīnquāgintā septem
педесет и седум
58
quīnquāgintā octō
педесет и осум
59
quīnquāgintā novem
педесет и девет
60
sexāgintā
шеесет
61
sexāgintā ūnus
шеесет и еден
62
sexāgintā duo
шеесет и два
63
sexāgintā trēs
шеесет и три
64
sexāgintā quattuor
шеесет и четири
65
sexāgintā quīnque
шеесет и пет
66
sexāgintā sex
шеесет и шест
67
sexāgintā septem
шеесет и седум
68
sexāgintā octō
шеесет и осум
69
sexāgintā novem
шеесет и девет
70
septuāgintā
седумдесет
71
septuāgintā ūnus
седумдесет и еден
72
septuāgintā duo
седумдесет и два
73
septuāgintā trēs
седумдесет и три
74
septuāgintā quattuor
седумдесет и четири
75
septuāgintā quīnque
седумдесет и пет
76
septuāgintā sex
седумдесет и шест
77
septuāgintā septem
седумдесет и седум
78
septuāgintā octō
седумдесет и осум
79
septuāgintā novem
седумдесет и девет
80
octōgintā
осумдесет
81
octōgintā ūnus
осумдесет и еден
82
octōgintā duo
осумдесет и два
83
octōgintā trēs
осумдесет и три
84
octōgintā quattuor
осумдесет и четири
85
octōgintā quīnque
осумдесет и пет
86
octōgintā sex
осумдесет и шест
87
octōgintā septem
осумдесет и седум
88
octōgintā octo
осумдесет и осум
89
octōgintā novem
осумдесет и девет
90
nōnāgintā
деведесет
91
nōnāgintā ūnus
деведесет и еден
92
nōnāgintā duo
деведесет и два
93
nōnāgintā trēs
деведесет и три
94
nōnāgintā quattuor
деведесет и четири
95
nōnāgintā quīnque
деведесет и пет
96
nōnāgintā sex
деведесет и шест
97
nōnāgintā septem
деведесет и седум
98
nōnāgintā octō
деведесет и осум
99
nōnāgintā novem
деведесет и девет
100
centum
сто