Броеви на азербејџан

Броеви на азербејџан

Правопис и изговор на броеви во азербејџански

Броеви на азербејџан, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите азербејџански броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите азербејџански броеви за многу кратко време!

Броеви на азербејџан и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за азербејџански јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на азербејџан се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
Sıfır
нула
1
Bir
еден
2
Iki
два
3
Üç
три
4
Dörd
четири
5
Beş
пет
6
Altı
шест
7
Yeddi
седум
8
Səkkiz
осум
9
Doqquz
девет
10
On
десет
11
On bir
единаесет
12
On iki
дванаесет
13
On üç
тринаесет
14
On dörd
четиринаесет
15
On beş
петнаесет
16
On altı
шеснаесет
17
On yeddi
седумнаесет
18
On səkkiz
осумнаесет
19
On doqquz
деветнаесет
20
Iyirmi
дваесет
21
Iyirmi bir
дваесет и еден
22
İyirmi iki
дваесет и два
23
Iyirmi üç
дваесет и три
24
Iyirmi dörd
дваесет и четири
25
Iyirmi beş
дваесет и пет
26
Iyirmi altı
дваесет и шест
27
Iyirmi yeddi
дваесет и седум
28
Iyirmi səkkiz
дваесет и осум
29
Iyirmi doqquz
дваесет и девет
30
Otuz
триесет
31
Otuz bir
триесет и еден
32
Otuz iki
триесет и два
33
Otuz üç
триесет и три
34
Otuz dörd
триесет и четири
35
Otuz beş
триесет и пет
36
Otuz altı
триесет и шест
37
Otuz yeddi
триесет и седум
38
Otuz səkkiz
триесет и осум
39
Otuz doqquz
триесет и девет
40
Qırx
четириесет
41
Qırx bir
четириесет и еден
42
Qırx iki
четириесет и два
43
Qırx üç
четириесет и три
44
Qırx dörd
четириесет и четири
45
Qırx beş
четириесет и пет
46
Qırx altı
четириесет и шест
47
Qırx yeddi
четириесет и седум
48
Qırx səkkiz
четириесет и осум
49
Qırx doqquz
четириесет и девет
50
Əlli
педесет
51
Əlli bir
педесет и еден
52
Əlli iki
педесет и два
53
Əlli üç
педесет и три
54
Əlli dörd
педесет и четири
55
Əlli beş
педесет и пет
56
Əlli altı
педесет и шест
57
Əlli yeddi
педесет и седум
58
Əlli səkkiz
педесет и осум
59
Əlli doqquz
педесет и девет
60
Altmış
шеесет
61
Altmış bir
шеесет и еден
62
Altmış iki
шеесет и два
63
Altmış üç
шеесет и три
64
Altmış dörd
шеесет и четири
65
Altmış beş
шеесет и пет
66
Altmış altı
шеесет и шест
67
Altmış yeddi
шеесет и седум
68
Altmış səkkiz
шеесет и осум
69
Altmış doqquz
шеесет и девет
70
Yetmiş
седумдесет
71
Yetmiş bir
седумдесет и еден
72
Yetmiş iki
седумдесет и два
73
Yetmiş üç
седумдесет и три
74
Yetmiş dörd
седумдесет и четири
75
Yetmiş beş
седумдесет и пет
76
Yetmiş altı
седумдесет и шест
77
Yetmiş yeddi
седумдесет и седум
78
Yetmiş səkkiz
седумдесет и осум
79
Yetmiş doqquz
седумдесет и девет
80
Səksən
осумдесет
81
Səksən bir
осумдесет и еден
82
Səksən iki
осумдесет и два
83
Səksən üç
осумдесет и три
84
Səksən dörd
осумдесет и четири
85
Səksən beş
осумдесет и пет
86
Səksən altı
осумдесет и шест
87
Səksən yeddi
осумдесет и седум
88
Səksən səkkiz
осумдесет и осум
89
Səksən doqquz
осумдесет и девет
90
Doxsan
деведесет
91
Doxsan bir
деведесет и еден
92
Doxsan iki
деведесет и два
93
Doxsan üç
деведесет и три
94
Doxsan dörd
деведесет и четири
95
Doxsan beş
деведесет и пет
96
Doxsan altı
деведесет и шест
97
Doxsan yeddi
деведесет и седум
98
Doxsan səkkiz
деведесет и осум
99
Doxsan doqquz
деведесет и девет
100
Yüz
сто