Թվերը Հոլանդերեն

Թվերը Հոլանդերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը հոլանդերեն- ում

Թվերը Հոլանդերեն
0
nul
զէրօ
1
een
մեկ
2
twee
երկու
3
drie
երեք
4
vier
չորս
5
vijf
հինգ
6
zes
վեց
7
zeven
յոթ
8
acht
ութ
9
negen
ինը
10
tien
տաս
11
elf
տասնմեկ
12
twaalf
տասներկու
13
dertien
տասներեք
14
veertien
տասնչորս
15
vijftien
տասնհինգ
16
zestien
տասնվեց
17
zeventien
տասնյոթ
18
achttien
տասնութ
19
negentien
տասնինը
20
twintig
քսան
21
eenentwintig
քսանմեկ
22
tweeëntwintig
քսաներկու
23
drieëntwintig
քսաներեք
24
vierentwintig
քսանչորս
25
vijfentwintig
քսանհինգ
26
zesentwintig
քսանվեց
27
zevenentwintig
քսանյոթ
28
achtentwintig
քսանութ
29
negenentwintig
քսանինը
30
dertig
երեսուն
31
eenendertig
երեսունմեկ
32
tweeëndertig
երեսուներեք
33
drieëndertig
երեսուներեք
34
vierendertig
երեսունչորս
35
vijfendertig
երեսունհինգ
36
zesendertig
երեսունվեց
37
zevenendertig
երեսունյոթ
38
achtendertig
երեսունութ
39
negenendertig
երեսունինը
40
veertig
քառասուն
41
eenenveertig
քառասունմեկ
42
tweeënveertig
քառասուներկու
43
drieënveertig
քառասուներեք
44
vierenveertig
քառասունչորս
45
vijfenveertig
քառասունհինգ
46
zesenveertig
քառասունվեց
47
zevenenveertig
քառասունյոթ
48
achtenveertig
քառասունութ
49
negenenveertig
քառասունինը
50
vijftig
հիսուն
51
eenenvijftig
հիսունմեկ
52
tweeënvijftig
հիսուներկու
53
drieënvijftig
հիսուներեք
54
vierenvijftig
հիսունչորս
55
vijfenvijftig
հիսունհինգ
56
zesenvijftig
հիսունվեց
57
zevenenvijftig
հիսունյոթ
58
achtenvijftig
հիսունութ
59
negenenvijftig
հիսունինը
60
zestig
վաթսուն
61
eenenzestig
վաթսունմեկ
62
tweeënzestig
Վաթսուն
63
drieënzestig
վաթսուներեք
64
vierenzestig
վաթսունչորս
65
vijfenzestig
վաթսունհինգ
66
zesenzestig
վաթսունվեց
67
zevenenzestig
վաթսունյոթ
68
achtenzestig
վաթսունութ
69
negenenzestig
վաթսունինը
70
zeventig
յոթանասուն
71
eenenzeventig
յոթանասունմեկ
72
tweeënzeventig
յոթանասուներկու
73
drieënzeventig
յոթանասուներեք
74
vierenzeventig
յոթանասունչորս
75
vijfenzeventig
յոթանասունհինգ
76
zesenzeventig
յոթանասունվեց
77
zevenenzeventig
յոթանասունյոթ
78
achtenzeventig
յոթանասունութ
79
negenenzeventig
յոթանասունինը
80
tachtig
ութանասուն
81
eenentachtig
ութանասունմեկ
82
tweeëntachtig
ութանասուներկու
83
drieëntachtig
ութանասուներեք
84
vierentachtig
ութանասունչորս
85
vijfentachtig
ութանասունհինգ
86
zesentachtig
ութանասունվեց
87
zevenentachtig
ութանասունյոթ
88
achtentachtig
ութանասունութ
89
negenentachtig
ութանասունինը
90
negentig
իննսուն
91
eenennegentig
իննսունմեկ
92
tweeënnegentig
իննսուներկու
93
drieënnegentig
իննսուներեք
94
vierennegentig
իննսունչորս
95
vijfennegentig
իննսունհինգ
96
zesennegentig
իննսունվեց
97
zevenennegentig
իննսունյոթ
98
achtennegentig
իննսունութ
99
negenennegentig
իննսունինը
100
honderd
հարյուր

Թվերը Հոլանդերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

հոլանդերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք հոլանդերեն թվեր.

Թվերը Հոլանդերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել հոլանդերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Հոլանդերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.