اعداد زبان هلندی

اعداد زبان هلندی

املا و تلفظ اعداد در هلندی

اعداد زبان هلندی

اعداد زبان هلندی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری هلندی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما هلندی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد زبان هلندی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان هلندی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد زبان هلندی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
nul
صفر
1
een
یک
2
twee
دو
3
drie
سه
4
vier
چهار
5
vijf
پنج
6
zes
شش
7
zeven
هفت
8
acht
هشت
9
negen
نه
10
tien
ده
11
elf
یازده
12
twaalf
دوازده
13
dertien
سیزده
14
veertien
چهارده
15
vijftien
پانزده
16
zestien
شانزده
17
zeventien
هفده
18
achttien
هجده
19
negentien
نوزده
20
twintig
بیست
21
eenentwintig
بیست و یک
22
tweeëntwintig
بیست و دو
23
drieëntwintig
بیست و سه
24
vierentwintig
بیست و چهار
25
vijfentwintig
بیست و پنج
26
zesentwintig
بیست و شش
27
zevenentwintig
بیست و هفت
28
achtentwintig
بیست و هشت
29
negenentwintig
بیست و نه
30
dertig
سی
31
eenendertig
سی و یک
32
tweeëndertig
سی و دو
33
drieëndertig
سی و سه
34
vierendertig
سی و چهار
35
vijfendertig
سی و پنج
36
zesendertig
سی و شش
37
zevenendertig
سی و هفت
38
achtendertig
سی و هشت
39
negenendertig
سی و نه
40
veertig
چهل
41
eenenveertig
چهل و یک
42
tweeënveertig
چهل و دو
43
drieënveertig
چهل و سه
44
vierenveertig
چهل و چهار
45
vijfenveertig
چهل و پنج
46
zesenveertig
چهل و شش
47
zevenenveertig
چهل و هفت
48
achtenveertig
چهل و هشت
49
negenenveertig
چهل و نه
50
vijftig
پنجاه
51
eenenvijftig
پنجاه و یک
52
tweeënvijftig
پنجاه و دو
53
drieënvijftig
پنجاه و سه
54
vierenvijftig
پنجاه و چهار
55
vijfenvijftig
پنجاه و پنج
56
zesenvijftig
پنجاه و شش
57
zevenenvijftig
پنجاه و هفت
58
achtenvijftig
پنجاه و هشت
59
negenenvijftig
پنجاه و نه
60
zestig
شصت
61
eenenzestig
شصت و یک
62
tweeënzestig
شصت و دو
63
drieënzestig
شصت و سه
64
vierenzestig
شصت و چهار
65
vijfenzestig
شصت و پنج
66
zesenzestig
شصت و شش
67
zevenenzestig
شصت و هفت
68
achtenzestig
شصت و هشت
69
negenenzestig
شصت و نه
70
zeventig
هفتاد
71
eenenzeventig
هفتاد و یک
72
tweeënzeventig
هفتادودو
73
drieënzeventig
هفتاد و سه
74
vierenzeventig
هفتاد و چهار
75
vijfenzeventig
هفتاد و پنج
76
zesenzeventig
هفتاد و شش
77
zevenenzeventig
هفتاد و هفت
78
achtenzeventig
هفتاد و هشت
79
negenenzeventig
هفتاد و نه
80
tachtig
هشتاد
81
eenentachtig
هشتاد و یک
82
tweeëntachtig
هشتاد و دو
83
drieëntachtig
هشتاد و سه
84
vierentachtig
هشتاد و چهار
85
vijfentachtig
هشتاد و پنج
86
zesentachtig
هشتاد و شش
87
zevenentachtig
هشتاد و هفت
88
achtentachtig
هشتاد و هشت
89
negenentachtig
هشتاد و نه
90
negentig
نود
91
eenennegentig
نود و یک
92
tweeënnegentig
نود و دو
93
drieënnegentig
نود و سه
94
vierennegentig
نود و چهار
95
vijfennegentig
نود و پنج
96
zesennegentig
نود و شش
97
zevenennegentig
نود و هفت
98
achtennegentig
نود و هشت
99
negenennegentig
نود و نه
100
honderd
صد