اعداد به زبان آذری

اعداد به زبان آذری

املا و تلفظ اعداد در آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ

اعداد به زبان آذری ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان آذری و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان آذری از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
Sıfır
صفر
1
Bir
یک
2
Iki
دو
3
Üç
سه
4
Dörd
چهار
5
Beş
پنج
6
Altı
شش
7
Yeddi
هفت
8
Səkkiz
هشت
9
Doqquz
نه
10
On
ده
11
On bir
یازده
12
On iki
دوازده
13
On üç
سیزده
14
On dörd
چهارده
15
On beş
پانزده
16
On altı
شانزده
17
On yeddi
هفده
18
On səkkiz
هجده
19
On doqquz
نوزده
20
Iyirmi
بیست
21
Iyirmi bir
بیست و یک
22
İyirmi iki
بیست و دو
23
Iyirmi üç
بیست و سه
24
Iyirmi dörd
بیست و چهار
25
Iyirmi beş
بیست و پنج
26
Iyirmi altı
بیست و شش
27
Iyirmi yeddi
بیست و هفت
28
Iyirmi səkkiz
بیست و هشت
29
Iyirmi doqquz
بیست و نه
30
Otuz
سی
31
Otuz bir
سی و یک
32
Otuz iki
سی و دو
33
Otuz üç
سی و سه
34
Otuz dörd
سی و چهار
35
Otuz beş
سی و پنج
36
Otuz altı
سی و شش
37
Otuz yeddi
سی و هفت
38
Otuz səkkiz
سی و هشت
39
Otuz doqquz
سی و نه
40
Qırx
چهل
41
Qırx bir
چهل و یک
42
Qırx iki
چهل و دو
43
Qırx üç
چهل و سه
44
Qırx dörd
چهل و چهار
45
Qırx beş
چهل و پنج
46
Qırx altı
چهل و شش
47
Qırx yeddi
چهل و هفت
48
Qırx səkkiz
چهل و هشت
49
Qırx doqquz
چهل و نه
50
Əlli
پنجاه
51
Əlli bir
پنجاه و یک
52
Əlli iki
پنجاه و دو
53
Əlli üç
پنجاه و سه
54
Əlli dörd
پنجاه و چهار
55
Əlli beş
پنجاه و پنج
56
Əlli altı
پنجاه و شش
57
Əlli yeddi
پنجاه و هفت
58
Əlli səkkiz
پنجاه و هشت
59
Əlli doqquz
پنجاه و نه
60
Altmış
شصت
61
Altmış bir
شصت و یک
62
Altmış iki
شصت و دو
63
Altmış üç
شصت و سه
64
Altmış dörd
شصت و چهار
65
Altmış beş
شصت و پنج
66
Altmış altı
شصت و شش
67
Altmış yeddi
شصت و هفت
68
Altmış səkkiz
شصت و هشت
69
Altmış doqquz
شصت و نه
70
Yetmiş
هفتاد
71
Yetmiş bir
هفتاد و یک
72
Yetmiş iki
هفتادودو
73
Yetmiş üç
هفتاد و سه
74
Yetmiş dörd
هفتاد و چهار
75
Yetmiş beş
هفتاد و پنج
76
Yetmiş altı
هفتاد و شش
77
Yetmiş yeddi
هفتاد و هفت
78
Yetmiş səkkiz
هفتاد و هشت
79
Yetmiş doqquz
هفتاد و نه
80
Səksən
هشتاد
81
Səksən bir
هشتاد و یک
82
Səksən iki
هشتاد و دو
83
Səksən üç
هشتاد و سه
84
Səksən dörd
هشتاد و چهار
85
Səksən beş
هشتاد و پنج
86
Səksən altı
هشتاد و شش
87
Səksən yeddi
هشتاد و هفت
88
Səksən səkkiz
هشتاد و هشت
89
Səksən doqquz
هشتاد و نه
90
Doxsan
نود
91
Doxsan bir
نود و یک
92
Doxsan iki
نود و دو
93
Doxsan üç
نود و سه
94
Doxsan dörd
نود و چهار
95
Doxsan beş
نود و پنج
96
Doxsan altı
نود و شش
97
Doxsan yeddi
نود و هفت
98
Doxsan səkkiz
نود و هشت
99
Doxsan doqquz
نود و نه
100
Yüz
صد