اعداد به زبان صربی

اعداد به زبان صربی

املا و تلفظ اعداد در صربی

اعداد به زبان صربی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری صربی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما صربی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان صربی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان صربی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان صربی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
нула
صفر
1
један
یک
2
два
دو
3
три
سه
4
четири
چهار
5
пет
پنج
6
шест
شش
7
седам
هفت
8
осам
هشت
9
девет
نه
10
десет
ده
11
једанаест
یازده
12
дванаест
دوازده
13
тринаест
سیزده
14
четрнаест
چهارده
15
петнаест
پانزده
16
шеснаест
شانزده
17
седамнаест
هفده
18
осамнаест
هجده
19
деветнаест
نوزده
20
двадесет
بیست
21
двадесет и један
بیست و یک
22
двадесет и два
بیست و دو
23
двадесет три
بیست و سه
24
двадесет и четири
بیست و چهار
25
двадесет и пет
بیست و پنج
26
двадесет и шест
بیست و شش
27
двадесет и седам
بیست و هفت
28
двадесет и осам
بیست و هشت
29
двадесет и девет
بیست و نه
30
тридесет
سی
31
тридесет и један
سی و یک
32
тридесет и два
سی و دو
33
тридесет и три
سی و سه
34
тридесет и четири
سی و چهار
35
тридесет и пети
سی و پنج
36
тридесет и шест
سی و شش
37
тридесет и седам
سی و هفت
38
тридесет и осам
سی و هشت
39
тридесет и девет
سی و نه
40
четрдесет
چهل
41
четрдесет и један
چهل و یک
42
четрдесет два
چهل و دو
43
четрдесет и три
چهل و سه
44
четрдесет и четири
چهل و چهار
45
четрдесет и пет
چهل و پنج
46
четрдесет и шест
چهل و شش
47
четрдесет и седам
چهل و هفت
48
четрдесет и осам
چهل و هشت
49
четрдесет и девет
چهل و نه
50
педесет
پنجاه
51
педесет један
پنجاه و یک
52
педесет два
پنجاه و دو
53
педесет три
پنجاه و سه
54
педесет четврти
پنجاه و چهار
55
педесет и пет
پنجاه و پنج
56
педесет и шест
پنجاه و شش
57
педесет и седам
پنجاه و هفت
58
педесет и осам
پنجاه و هشت
59
педесет и девет
پنجاه و نه
60
шездесет
شصت
61
шездесет и један
شصت و یک
62
шездесет и два
شصت و دو
63
шездесет и три
شصت و سه
64
шездесет и четири
شصت و چهار
65
шездесет и пет
شصت و پنج
66
шездесет и шест
شصت و شش
67
шездесет и седам
شصت و هفت
68
шездесет и осам
شصت و هشت
69
шездесет и девет
شصت و نه
70
седамдесет
هفتاد
71
седамдесет и један
هفتاد و یک
72
седамдесет и два
هفتادودو
73
седамдесет и три
هفتاد و سه
74
седамдесет и четири
هفتاد و چهار
75
седамдесет и пет
هفتاد و پنج
76
седамдесет и шест
هفتاد و شش
77
седамдесет и седам
هفتاد و هفت
78
седамдесет и осам
هفتاد و هشت
79
седамдесет и девет
هفتاد و نه
80
осамдесет
هشتاد
81
осамдесет и један
هشتاد و یک
82
осамдесет и два
هشتاد و دو
83
осамдесет и три
هشتاد و سه
84
осамдесет и четири
هشتاد و چهار
85
осамдесет и пет
هشتاد و پنج
86
осамдесет и шест
هشتاد و شش
87
осамдесет и седам
هشتاد و هفت
88
осамдесет и осам
هشتاد و هشت
89
осамдесет и девет
هشتاد و نه
90
деведесет
نود
91
деведесет и један
نود و یک
92
деведесет и два
نود و دو
93
деведесет и три
نود و سه
94
деведесет и четири
نود و چهار
95
деведесет и пет
نود و پنج
96
деведесет и шест
نود و شش
97
деведесет и седам
نود و هفت
98
деведесет и осам
نود و هشت
99
деведесет и девет
نود و نه
100
сто
صد