اعداد به زبان لتونی

اعداد به زبان لتونی

املا و تلفظ اعداد در لتونيايی

اعداد به زبان لتونی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری لتونيايی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما لتونيايی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان لتونی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان لتونيايی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان لتونی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
nulle
صفر
1
viens
یک
2
divi
دو
3
trīs
سه
4
četri
چهار
5
pieci
پنج
6
seši
شش
7
septiņi
هفت
8
astoņi
هشت
9
deviņi
نه
10
desmit
ده
11
vienpadsmit
یازده
12
divpadsmit
دوازده
13
trīspadsmit
سیزده
14
četrpadsmit
چهارده
15
piecpadsmit
پانزده
16
sešpadsmit
شانزده
17
septiņpadsmit
هفده
18
astoņpadsmit
هجده
19
deviņpadsmit
نوزده
20
divdesmit
بیست
21
divdesmit viens
بیست و یک
22
divdesmit divi
بیست و دو
23
divdesmit trīs
بیست و سه
24
divdesmit četri
بیست و چهار
25
divdesmit pieci
بیست و پنج
26
divdesmit seši
بیست و شش
27
divdesmit septiņi
بیست و هفت
28
divdesmit astoņi
بیست و هشت
29
divdesmit deviņi
بیست و نه
30
trīsdesmit
سی
31
trīsdesmit viens
سی و یک
32
trīsdesmit divi
سی و دو
33
trīsdesmit trīs
سی و سه
34
trīsdesmit četri
سی و چهار
35
trīsdesmit pieci
سی و پنج
36
trīsdesmit seši
سی و شش
37
trīsdesmit septiņi
سی و هفت
38
trīsdesmit astoņi
سی و هشت
39
trīsdesmit deviņi
سی و نه
40
četrdesmit
چهل
41
četrdesmit viens
چهل و یک
42
četrdesmit divi
چهل و دو
43
četrdesmit trīs
چهل و سه
44
četrdesmit četri
چهل و چهار
45
četrdesmit pieci
چهل و پنج
46
četrdesmit seši
چهل و شش
47
četrdesmit septiņi
چهل و هفت
48
četrdesmit astoņi
چهل و هشت
49
četrdesmit deviņi
چهل و نه
50
piecdesmit
پنجاه
51
piecdesmit viens
پنجاه و یک
52
piecdesmit divi
پنجاه و دو
53
piecdesmit trīs
پنجاه و سه
54
piecdesmit četri
پنجاه و چهار
55
piecdesmit pieci
پنجاه و پنج
56
piecdesmit seši
پنجاه و شش
57
piecdesmit sepiņi
پنجاه و هفت
58
piecdesmit astoņi
پنجاه و هشت
59
piecdesmit deviņi
پنجاه و نه
60
sešdesmit
شصت
61
sešdesmit viens
شصت و یک
62
sešdesmit divi
شصت و دو
63
sešdesmit trīs
شصت و سه
64
sešdesmit četri
شصت و چهار
65
sešdesmit pieci
شصت و پنج
66
sešdesmit seši
شصت و شش
67
sešdesmit septiņi
شصت و هفت
68
sešdesmit astoņi
شصت و هشت
69
sešdesmit deviņi
شصت و نه
70
septiņdesmit
هفتاد
71
septiņdesmit viens
هفتاد و یک
72
septiņdesmit divi
هفتادودو
73
septiņdesmit trīs
هفتاد و سه
74
septiņdesmit četri
هفتاد و چهار
75
septiņdesmit pieci
هفتاد و پنج
76
septiņdesmit seši
هفتاد و شش
77
septiņdesmit septiņi
هفتاد و هفت
78
septiņdesmit astoņi
هفتاد و هشت
79
septiņdesmit deviņi
هفتاد و نه
80
astoņdesmit
هشتاد
81
astoņdesmit viens
هشتاد و یک
82
astoņdesmit divi
هشتاد و دو
83
astoņdesmit trīs
هشتاد و سه
84
astoņdesmit četri
هشتاد و چهار
85
astoņdesmit pieci
هشتاد و پنج
86
astoņdesmit seši
هشتاد و شش
87
astoņdesmit septiņi
هشتاد و هفت
88
astoņdesmit astoņi
هشتاد و هشت
89
astoņdesmit deviņi
هشتاد و نه
90
deviņdesmit
نود
91
deviņdesmit viens
نود و یک
92
deviņdesmit divi
نود و دو
93
deviņdesmit trīs
نود و سه
94
deviņdesmit četri
نود و چهار
95
deviņdesmit pieci
نود و پنج
96
deviņdesmit seši
نود و شش
97
deviņdesmit septiņi
نود و هفت
98
deviņdesmit astoņi
نود و هشت
99
deviņdesmit deviņi
نود و نه
100
simts
صد